Vylúčenia

Vylúčenia umožňujú nastaviť súbory a adresáre, ktoré nemajú byť kontrolované. Aby bola zaručená kontrola všetkých objektov na prítomnosť hrozieb, neodporúčame túto možnosť používať, ak to nie je naozaj nevyhnutné. Môžu však nastať situácie, kedy je potrebné túto možnosť využiť. Môže byť napríklad potrebné vylúčiť z kontroly veľké databázové súbory, ktorých kontrola by mohla spomaľovať počítač, prípadne vylúčiť niektoré programy, ktoré by mohli byť v konflikte s priebehom kontroly.

Do zoznamu vylúčení môžete pridať súbory a priečinky, a to v časti Rozšírené nastavenia (F5) > Detekčné jadro > Vylúčenia > Súbory a priečinky vylúčené z kontroly > Upraviť.

note

Poznámka

Je potrebné rozlišovať prípony súborov vylúčené z kontroly, HIPS vylúčenia a vylúčenia procesov.

Pre vylúčenie objektu (cesta, hrozba, hash) z kontroly kliknite na Pridať a zadajte cestu k objektu, prípadne ho označte v stromovej štruktúre. Môžete tiež Upraviť alebo Odstrániť vybrané položky.

CONFIG_EXCLUDE

Typy vylúčení

Cesta – cesta k vylúčenému súboru alebo adresáru.

Detekcia (alebo Hrozba) – ak je pri vylúčenom súbore uvedený aj názov detekcie/hrozby, znamená to, že na súbore je vylúčená iba daná hrozba, nie je vylúčený súbor ako celok. Ak by teda došlo k infikovaniu takto vylúčeného súboru inou hrozbou, táto bude antivírusovým modulom riadne detegovaná. Tento typ vylúčenia je možné použiť iba pre určité typy hrozieb a je možné ho vytvoriť buď vo výstražnom okne informujúcom o zachytení hrozby (kliknite na Zobraziť pokročilé nastavenia a označte možnosť Vylúčiť z detekcie), alebo kliknutím na Nástroje > Viac nástrojov > Karanténa, ďalej kliknutím pravým tlačidlom na súbor v karanténe a označením možnosti Obnoviť a vylúčiť z kontroly z kontextového menu.

Hash – môžete vylúčiť súbor na základe konkrétneho hashu (SHA1) bez ohľadu na typ súboru, umiestnenie, názov alebo súborovú príponu.

note

Poznámka

Ak súbor spĺňa kritériá pre vylúčenie z kontroly, moduly Rezidentná ochrana súborového systému a Kontrola počítača nebudú hrozbu v takomto súbore detegovať.

Ovládacie prvky

Pridať – pridanie objektu na vylúčenie.

Upraviť – úprava zvolených položiek.

Odstrániť – odstránenie zvolených položiek (pri podržaní klávesuCTRL môžete kliknutím označiť viacero položiek).