IDS výnimky

V tejto časti môžete nastaviť pokročilé možnosti filtrovania a detekcie rôznych typov zraniteľností a útokov, ktoré môžu byť namierené na váš počítač.

note

Ilustrované inštrukcie

Berte, prosím, na vedomie, že nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET môže byť dostupný len v anglickom jazyku:

Ako vylúčiť IP adresu z IDS v programe ESET Internet Security

Stĺpce

Upozornenietyp upozornenia.

Aplikácia – nastavte cestu k vylúčenej aplikácii kliknutím na ... (napríklad C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). Nezadávajte názov aplikácie.

Vzdialená IP – zoznam vzdialených IPv4 alebo IPv6 adries/rozsahov/podsietí. Viaceré adresy musia byť oddelené čiarkou.

Blokovať každý systémový proces má vlastné predvolené správanie a priradenú akciu (blokovať alebo povoliť). Predvolené správanie programu ESET Internet Security je možné zmeniť v roletovom menu tak, aby bol proces povolený alebo naopak blokovaný.

Oznamovať – môžete zvoliť, či sa majú na počítači zobrazovať oznámenia na ploche. Máte na výber z hodnôt Predvolená/Áno/Nie.

Protokol – umožňuje zaznamenávanie udalostí do protokolov programu ESET Internet Security. Máte na výber z hodnôt Predvolená/Áno/Nie.

CONFIG_EPFW_IDS_EXCEPTION

Spravovanie IDS výnimiek

Pridaťvytvorenie novej IDS výnimky.

Upraviťzmena existujúcej IDS výnimky.

Odstrániťodstránenie označenej IDS výnimky zo zoznamu.

UP_DOWN Navrch/Vyššie/Nižšie/Naspodok šípky, ktoré vám jednoducho umožňujú meniť prioritu položiek v zozname (výnimky sú vyhodnocované odhora smerom nadol).

CONFIG_EPFW_IDS_EXCEPTION_EDIT

example

Príklad

Ak chcete, aby sa pri každom výskyte konkrétnej udalosti zobrazilo oznámenie a bol vytvorený protokol:

1.Kliknite na Pridať pre pridanie novej IDS výnimky.

2.Vyberte konkrétne oznámenie z roletového menu Upozornenie.

3.Po kliknutí na ... zvoľte cestu k aplikácii, pre ktorú sa má zvolené oznámenie uplatňovať.

4.V roletovom menu Blokovať ponechajte možnosť Predvolená. Takto bude vykonaná akcia, ktorá je predvolená produktom ESET Internet Security.

5.V roletovom menu Oznamovať a Protokol vyberte možnosť Áno.

6.Kliknite na OK pre uloženie oznámenia.

example

Príklad

Ak chcete, aby sa prestali opakovane zobrazovať oznámenia pre konkrétny typ upozornenia, ktoré nepovažujete za hrozbu:

1.Kliknite na Pridať pre pridanie novej IDS výnimky.

2.Vyberte konkrétne oznámenie z roletového menu Upozornenie, napr. Relácia SMB bez bezpečnostných rozšírení alebo Útok kontroly TCP portov.

3.V prípade, že ide o prichádzajúcu komunikáciu, z roletového menu Smer vyberte možnosť Dnu.

4.V roletovom menu Oznamovať vyberte možnosť Nie.

5.V roletovom menu Protokol vyberte možnosť Áno.

6.Pole Aplikácia ponechajte prázdne.

7.Ak komunikácia neprichádza z konkrétnej IP adresy, pole Vzdialená IP adresa ponechajte prázdne.

8.Kliknite na OK pre uloženie oznámenia.