Ochrana s podporou cloudu

ESET LiveGrid® (založený na pokročilom systéme včasného varovania ThreatSense.Net) pracuje s dátami získanými od používateľov bezpečnostných produktov ESET z celého sveta a tieto dáta zasiela do výskumných laboratórií spoločnosti ESET. Vďaka prijatým vzorkám podozrivého softvéru a príslušným metadátam nám ESET LiveGrid® umožňuje okamžite reagovať na najnovšie hrozby, ako aj na požiadavky našich zákazníkov.

Používateľ môže skontrolovať reputáciu súborov a spustených procesov priamo z používateľského prostredia programu alebo z kontextového menu, cez ktoré je možné získať podrobnejšie informácie z ESET LiveGrid®. Máte dve možnosti:

1.Môžete sa rozhodnúť neaktivovať ESET LiveGrid®. Neprídete tým o žiadnu funkcionalitu programu, avšak pri povolenom systéme ESET LiveGrid® dokáže program ESET Internet Security v niektorých prípadoch na nové hrozby reagovať skôr, ako dôjde k aktualizácii detekčného jadra.

2.Môžete sa rozhodnúť ESET LiveGrid® aktivovať, čo vám umožní odosielať anonymné informácie o nových hrozbách. Ak je nový nebezpečný kód súčasťou súboru, celý súbor môže byť odoslaný na podrobnú analýzu do spoločnosti ESET. Skúmanie týchto infiltrácií nám pomôže zvýšiť schopnosť detekcie.

ESET LiveGrid® zozbiera z vášho počítača len tie informácie, ktoré sa týkajú novej infiltrácie. Môže ísť o vzorku alebo kópiu súboru, v ktorom sa infiltrácia objavila, názov adresára, kde sa súbor nachádzal, názov súboru, informáciu o dátume a čase detekcie, spôsob, akým sa infiltrácia dostala do vášho počítača a informáciu o operačnom systéme vášho počítača.

Na základe predvolených nastavení ESET Internet Security odosiela podozrivé vzorky na analýzu do vírusového laboratória spoločnosti ESET. Súbory s niektorými príponami, napríklad .doc alebo .xls, sa nikdy neodosielajú. Ak existujú ďalšie súbory, pri ktorých sa chcete vyhnúť možnosti odoslania, môžete doplniť ďalšie prípony.

note

Súvisiace informácie

Viac o technológii ESET LiveGrid® sa dočítate v slovníku pojmov.

Prečítajte si naše ilustrované inštrukcie dostupné v angličtine a niekoľkých ďalších jazykoch týkajúce sa zapnutia a vypnutia funkcie ESET LiveGrid® v ESET Internet Security.


Reputačný systém ESET LiveGrid® poskytuje na cloude zoznamy dôveryhodných (whitelist) a blokovaných objektov (blacklist). Pre prístup k nastaveniam systému ESET LiveGrid® stlačte kláves F5, čím otvoríte okno Rozšírených nastavení, a rozbaľte sekciu Detekčné jadro > Ochrana s podporou cloudu.

Ochrana s podporou cloudu v Rozšírených nastaveniach

Zapnúť ESET LiveGrid® reputačný systém (odporúča sa) – systém ESET LiveGrid®, pracujúci na základe reputácie, zvyšuje efektivitu antimalvérových riešení spoločnosti ESET pomocou porovnávania kontrolovaných súborov s databázou dôveryhodných a blokovaných súborov na cloude.

Zapnúť ESET LiveGrid® systém spätnej väzby – dáta budú zasielané do laboratórií spoločnosti ESET na podrobnú analýzu.

Zaslať správy o zlyhaniach a diagnostické dáta – do spoločnosti ESET sa budú odosielať dáta, ako sú správy o zlyhaniach a výpisy pamäte modulov.

Odoslať anonymné štatistiky – povoľte spoločnosti ESET zbierať informácie o novonájdených hrozbách, ako ich názov, čas detekcie, spôsob detekcie a súvisiace metadáta, verziu a nastavenie produktu a informácie o vašom systéme.

Kontaktný e-mail (nepovinný údaj) – zadaný kontaktný e-mail bude môcť byť odoslaný spoločne s podozrivým súborom a môže byť použitý na vyžiadanie ďalších informácií. Spätne kontaktovaný budete iba v tom prípade, ak budú pracovníci výskumného laboratória potrebovať doplňujúce informácie.

Odosielanie vzoriek

Automatické odosielanie infikovaných vzoriek

Všetky infikované vzorky budú zasielané do spoločnosti ESET na podrobnú analýzu s cieľom vylepšiť detekciu. K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

Všetky infikované vzorky

Všetky vzorky okrem dokumentov

Neposielať

Automatické odosielanie podozrivých vzoriek

Spustiteľné súbory zahŕňa typy súborov ako .exe, .dll, .sys.

Archívyzahŕňa typy súborov ako .zip, .rar, .7z, .arch, .arj, .bzip, .gzip, .ace, .arc, .cab.

Skriptyzahŕňa typy súborov ako .bat, .cmd, .hta, .js, .vbs, .ps1.

Iné – zahŕňa typy súborov ako .jar, .reg, .msi, .sfw, .lnk.

Potenciálne spamové e-maily – táto voľba umožní odosielanie častí alebo celých potenciálnych spamových e-mailov s prílohami do spoločnosti ESET na ďalšiu analýzu. Povolenie tejto možnosti nám umožňuje zlepšovať globálnu detekciu spamu, ako aj do budúcna prinášať lepšiu detekciu spamu pre vás.

Dokumenty – zahŕňa Microsoft Office dokumenty a PDF s aktívnym obsahom.

Vylúčenia

Pomocou zoznamu vylúčení môžete z odosielania vylúčiť určité súbory/adresáre (toto môže byť užitočné pri súboroch obsahujúcich dôverné či citlivé informácie, ako sú dokumenty alebo tabuľky). Súbory pridané do zoznamu vylúčení nebudú nikdy odoslané na analýzu do výskumných laboratórií spoločnosti ESET, a to ani za predpokladu, že obsahujú podozrivý kód. Najbežnejšie typy súborov sú predvolene vylúčené (napr. súbory s príponou .doc). Do zoznamu vylúčení môžete pridávať ľubovoľné prípony.


Ak ste mali zapnutý ESET LiveGrid® a neskôr ho vypli, môže sa stať, že v počítači sú už pripravené dátové balíky na odoslanie. Tieto balíky budú odoslané do spoločnosti ESET aj po vypnutí systému ESET LiveGrid®. Po odoslaní všetkých aktuálnych informácií sa už ďalšie balíky nevytvoria.