Dohoda s koncovým používateľom o používaní softvéru.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Pred stiahnutím, inštaláciou, kopírovaním alebo použitím si pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky používania produktu. INŠTALÁCIOU, STIAHNUTÍM, KOPÍROVANÍM ALEBO POUŽITÍM SOFTVÉRU VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI.

Dohoda s koncovým používateľom o používaní softvéru.

Táto Dohoda o používaní softvéru (ďalej len "Dohoda") uzatvorená medzi spoločnosťou ESET, spol. s r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v oddiele Sro, vložke číslo 3586/B, IČO 31 333 535 (ďalej len "ESET" alebo "Poskytovateľ") a Vami, fyzickou alebo právnickou osobou, (ďalej len "Vy" alebo "Koncový používateľ") Vás oprávňuje na používanie Softvéru definovaného v článku 1 tejto Dohody. Softvér definovaný v článku 1 tejto Dohody môže byť uložený na hmotnom nosiči dát, zaslaný elektronickou poštou, stiahnutý z počítačovej siete internet, stiahnutý zo serverov Poskytovateľa alebo získaný z iných zdrojov za podmienok a okolností uvedených nižšie.

TOTO NIE JE KÚPNA ZMLUVA ALE DOHODA O PRÁVACH KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. Poskytovateľ zostáva vlastníkom kópie Softvéru a prípadného fyzického média na ktorom sa Softvér dodáva v obchodnom balení ako aj všetkých kópii Softvéru na ktoré má Koncový používateľ právo podľa tejto Dohody.

Zvolením možnosti " Súhlasím" počas inštalácie, sťahovania, kopírovania alebo používania Softvéru vyslovujete súhlas s ustanoveniami a podmienkami tejto Dohody. Ak nesúhlasíte s niektorými ustanoveniami tejto Dohody, ihneď kliknite na možnosť "Nesúhlasím", zrušte inštaláciu alebo sťahovanie, alebo zničte, prípadne vráťte Softvér, inštalačné médiá, sprievodnú dokumentáciu a doklad o nákupe a to Poskytovateľovi alebo na miesto, kde ste Softvér získali.

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE SOFTVÉRU JE ZNAKOM TOHO, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO DOHODU, ROZUMIETE JEJ, A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE STE VIAZANÝ JEJ USTANOVENIAMI.

1. Softvér. Pojem "softvér" v tejto zmluve označuje (i) počítačový program, ku ktorému je priložená táto zmluva, vrátane všetkých jeho súčastí, (ii) celý obsah diskov, CD-ROM, DVD médií, e-mailov a ich všetkých prípadných príloh alebo iných médií, ku ktorým je priložená táto zmluva, vrátane softvéru dodaného vo forme objektového kódu na dátovom nosiči, elektronickou poštou alebo stiahnutého cez internet, (iii) so softvérom súvisiace vysvetľujúce písomné materiály a akúkoľvek dokumentáciu, najmä akýkoľvek popis softvéru, jeho špecifikácie, popis vlastností, popis ovládania, popis operačného prostredia, v ktorom sa softvér používa, pokyny na použitie alebo inštaláciu softvéru alebo akýkoľvek popis používania softvéru (ďalej len "dokumentácia"), (iv) kópie softvéru, opravy prípadných chýb softvéru, dodatky k softvéru, rozšírenia softvéru, modifikované verzie softvéru a aktualizácie súčastí softvéru, ak sú dodané, na ktoré vám poskytovateľ udeľuje licenciu v zmysle článku 3. tejto zmluvy. Softvér sa dodáva výlučne vo forme spustiteľného objektového kódu.

2. Inštalácia. Softvér dodaný na hmotnom nosiči dát, zaslaný elektronickou poštou, stiahnutý z počítačovej siete internet, stiahnutý zo serverov Poskytovateľa alebo získaný z iných zdrojov vyžaduje inštaláciu. Softvér musíte nainštalovať na správne nakonfigurovaný počítač spĺňajúci minimálne požiadavky uvedené v Dokumentácii. Spôsob inštalácie je popísaný v Dokumentácii. Na počítači, na ktorý Softvér inštalujete nesmú byť nainštalované žiadne počítačové programy alebo technické vybavenie, ktoré by mohlo nepriaznivo ovplyvniť Softvér.

3. Licencia. Za predpokladu, že ste súhlasili s touto Dohodou a budete dodržiavať všetky jej podmienky, Vám Poskytovateľ udeľuje nasledovné práva ("Licencia"):

a) Inštalácia a používanie. Máte nevýhradné a neprevoditeľné, časovo obmedzené právo inštalovať Softvér na pevný disk počítača alebo na iné podobné médium slúžiace na trvalé ukladanie dát, inštaláciu a na ukladanie Softvéru do pamäte počítačového systému, na vykonávanie, na ukladanie a na zobrazovanie Softvéru.

b) Stanovenie počtu licencií. Právo na použitie Softvéru sa viaže na počet Koncových používateľov. Jedným Koncovým používateľom sa pritom rozumie: (i) inštalácia Softvéru na jednom počítačovom systéme, alebo (ii) ak sa rozsah licencie viaže na počet poštových schránok, potom sa rozumie jedným Koncovým používateľom užívateľ počítača, ktorý si pomocou Mail User Agent (ďalej len "MUA") preberá elektronickú poštu. Ak MUA preberá elektronickú poštu a následne ju automaticky rozdeľuje viacerým používateľom potom sa počet Koncových používateľov stanovuje podľa skutočného počtu užívateľov, pre ktorých je elektronická pošta rozdeľovaná. V prípade, že poštový server vykonáva funkciu poštovej brány, je počet Koncových používateľov zhodný s počtom užívateľov poštových serverov, pre ktoré poskytuje táto brána služby. Pokiaľ je jednému užívateľovi smerovaný ľubovoľný počet adries elektronickej pošty (napríklad pomocou aliasov) a preberá si ich jeden užívateľ, a správy nie sú automaticky na strane klienta rozdeľované pre viac užívateľov je potrebná licencia pre jeden počítač. Jednu licenciu nesmiete súčasne používať na viacerých počítačoch.

c) Business Edition. Pre použitie Softvéru na mailových serveroch, mail relay serveroch, mailových bránach alebo internetových bránach musíte získať Softvér vo verzii Business Edition.

d) Trvanie Licencie. Vaše právo používať Softvér je časovo obmedzené.

e) OEM Softvér. OEM Softvér sa viaže na počítač, s ktorým ste ho získali. Nie je ho možné preniesť na iný počítač.

f) NFR, TRIAL Softvér. Softvér označený ako "Not-for-resale", NFR alebo TRIAL nemôžete previesť za protihodnotu alebo používať na iný účel, ako na predvádzanie, testovanie jeho vlastností alebo vyskúšanie.

g) Zánik Licencie. Licencia zaniká automaticky uplynutím obdobia na ktoré bola udelená. Ak nedodržíte ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody má Poskytovateľ právo odstúpiť od Dohody bez toho, aby bol dotknutý akýkoľvek nárok alebo prostriedok, ktorý má Poskytovateľ pre takýto prípad k dispozícií. V prípade zániku Licencie musíte Softvér a všetky jeho záložné kópie okamžite zničiť alebo na vlastné náklady vrátiť spoločnosti ESET alebo na miesto, kde ste Softvér získali. Zánikom Licencie je tiež Poskytovateľ oprávnený ukončiť možnosť Koncového používateľa používať funkcie Softvéru, ktoré vyžadujú pripojenie k serverom Poskytovateľa alebo serverom tretích strán.

4. Pripojenie k sieti internet. Softvér vyžaduje pre správne fungovanie pripojenie k sieti internet a v pravidelných intervaloch sa pripája k serverom Poskytovateľa alebo serverom tretích strán. Pripojenie k sieti internet je potrebné pre nasledovné funkcie Softvéru:

a) Aktualizácia Softvéru. Poskytovateľ môže z času na čas vydať aktualizáciu Softvéru ("Update"), avšak nie je povinný poskytovať Update. Táto funkcia je pri štandardnom nastavení Softvéru zapnutá, preto sa Update nainštaluje automaticky, okrem prípadov, keď Koncový používateľ automatickú inštaláciu Update zakázal.

b) Preposielanie infiltrácií a informácií Poskytovateľovi. Softvér obsahuje funkcie, ktoré zhromažďujú vzorky počítačových vírusov a iných škodlivých počítačových programov, ako aj podozrivých, problémových, potenciálne nechcených alebo potenciálne nebezpečných objektov, ako sú napríklad súbory, URL adresy, IP pakety a ethernetové rámce (ďalej len "Infiltrácie"), a potom ich odosiela Poskytovateľovi vrátane, nie však výhradne, informácií o procese inštalácie, počítači a/alebo platforme, na ktorej je Softvér nainštalovaný, a/alebo informácií o prevádzke a fungovaní Softvéru a informácie o zariadeniach v lokálnych sieťach, ako sú typ, dodávateľ, model a/alebo názov zariadenia (ďalej len "Informácie".) Informácie a Infiltrácie môžu obsahovať údaje (vrátane náhodne alebo neúmyselne získaných osobných údajov) o Koncovom používateľovi alebo iných používateľoch počítača, v ktorom je Softvér nainštalovaný, a súboroch postihnutých Infiltráciami spolu so súvisiacimi metaúdajmi.

Informácie a Infiltrácie sa môžu zhromažďovať prostredníctvom nasledujúcich funkcií Softvéru:

i. Súčasťou funkcie LiveGrid Reputation System je zhromažďovanie a odosielanie jednosmerných hodnôt hash súvisiacich s infiltráciami Poskytovateľovi. Táto funkcia sa zapína v štandardných nastaveniach Softvéru.

ii. Súčasťou funkcie LiveGrid Feedback System je zhromažďovanie a odosielanie Infiltrácií spolu so súvisiacimi metaúdajmi a Informáciami Poskytovateľovi. Túto funkciu aktivuje Koncový používateľ počas procesu inštalácie Softvéru.

Poskytovateľ použije získané Informácie a Infiltrácie iba na analýzu a preskúmanie Infiltrácií, vylepšenie Softvéru a overenie pravosti Licencie, pričom vykoná primerané opatrenia na zachovanie zabezpečenia získaných Infiltrácií a Informácií. V prípade, že aktivujete túto funkciu Softvéru, súhlasíte s tým, aby boli Poskytovateľovi zasielané Infiltrácie a Informácie, a súčasne udeľujete Poskytovateľovi súhlas potrebný v zmysle príslušných právnych noriem na spracovávanie získaných Infiltrácií a Informácii. Tieto funkcie môžete kedykoľvek deaktivovať.

c) Ochrana pred zneužitím Údajov. Súčasťou Softvéru je funkcia, ktorá zabraňuje strate alebo zneužitiu kritických údajov v priamej súvislosti s odcudzením počítača. Táto funkcia sa vypína v predvolených nastaveniach Softvéru a na jej aktiváciu je potrebné vytvoriť si MEC účet podľa osobitných Podmienok používania dostupných na lokalite https://my.eset.com, prostredníctvom ktorého funkcia aktivuje zhromažďovanie údajov v prípade odcudzenia počítača. Aktiváciou tejto funkcie Softvéru vyjadrujete súhlas s odoslaním údajov o odcudzenom počítači Poskytovateľovi a tieto údaje môžu zahŕňať údaje o sieťovej polohe počítača, údaje o obsahu zobrazovanom na obrazovke počítača, údaje o konfigurácii počítača alebo údaje zaznamenané kamerou pripojenou k počítaču (ďalej len "Údaje"). Koncový používateľ je oprávnený použiť Údaje získané týmto spôsobom výlučne na riešenie nepriaznivej situácie spôsobenej odcudzením počítača a takisto udeľuje Poskytovateľovi súhlas na spracovanie Údajov potrebný v zmysle príslušných právnych predpisov. Poskytovateľ povoľuje Koncovému používateľovi uložiť Údaje vo svojich technických zariadeniach na obdobie potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli údaje získané. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať. Ochrana pred zneužitím údajov sa používa výlučne v počítačoch a účtoch, ku ktorým má Koncový používateľ legitímny prístup. Akékoľvek nezákonné použitie sa nahlási príslušnému orgánu. Poskytovateľ bude dodržiavať príslušné zákony a v prípade zneužitia bude pomáhať orgánom činným v trestnom konaní. Súhlasíte s tým a beriete na vedomie, že ste zodpovední za ochranu hesla na prístup k MEC účtu, a súhlasíte s tým, že svoje heslo neposkytnete žiadnej tretej strane. Koncový používateľ je zodpovedný za všetky oprávnené aj neoprávnené aktivity súvisiace s používaním funkcie Ochrany pred zneužitím Údajov a MEC účtu. V prípade napadnutia a zneužitia MEC účtu nám túto skutočnosť okamžite oznámte. Ochrana pred zneužitím údajov sa vzťahuje výlučne na koncových používateľov softvéru ESET Smart Security a ESET Smart Security Premium.

d) Filtrovanie, triedenie a umiestnenia. Softvér obsahuje funkcie, ktoré umožňujú Koncovým používateľom riadiť prístup spravovaných používateľov k určitej skupine webových stránok a/alebo mobilných aplikácií, riadiť čas a zisťovať polohu. Aby bolo možné tieto funkcie využívať, Softvér odosiela informácie o Poskytovateľovi vrátane, nie však výhradne, informácií o navštívených webových stránkach, polohách, mobilných aplikáciách a informácie o počítači vrátane informácií o operáciách a funkčnosti Softvéru (ďalej len "Údaje"). Údaje môžu obsahovať informácie (vrátane náhodne alebo neúmyselne získaných osobných údajov) o Koncovom používateľovi alebo iných spravovaných používateľoch, informácie o počítači, nainštalovanom operačnom systéme a nainštalovaných aplikáciách, súboroch z počítača, v ktorom je Softvér nainštalovaný. Poskytovateľ prijme primerané opatrenia na zachovanie dôverného charakteru získaných Údajov. Súhlasíte s odosielaním Údajov Poskytovateľovi a takisto udeľujete Poskytovateľovi súhlas na spracovanie Údajov potrebný v zmysle príslušných právnych predpisov. Tieto funkcie sa používajú výlučne v zariadeniach spravovaných používateľov, ku ktorým má Koncový používateľ legitímny prístup. Akékoľvek nezákonné použitie sa nahlási príslušnému orgánu. Poskytovateľ bude dodržiavať príslušné zákony a v prípade zneužitia bude pomáhať orgánom činným v trestnom konaní. Súhlasíte s tým a beriete na vedomie, že ste zodpovední za ochranu hesla na prístup k MEC účtu, a súhlasíte s tým, že svoje heslo neposkytnete žiadnej tretej strane. Koncový používateľ je zodpovedný za všetky oprávnené aj neoprávnené aktivity súvisiace s používaním funkcií Softvéru a MEC účtu. V prípade napadnutia a zneužitia MEC účtu okamžite oznámte túto skutočnosť Poskytovateľovi. Súhlasíte s tým a beriete na vedomie, že poskytovateľ má právo vás kontaktovať prostredníctvom MEC účtu a správ cez Softvér vrátane, nie však výhradne, e-mailov s výkazmi a/alebo upozorneniami, ktoré si môžete prispôsobiť. Filtrovanie, triedenie a umiestnenia sa vzťahujú výlučne na koncových používateľov softvéru ESET Smart Security a ESET Smart Security Premium.

5. Výkon práv Koncového používateľa. Práva Koncového používateľa musíte vykonávať osobne alebo prostredníctvom svojich prípadných zamestnancov. Softvér môžete použiť výlučne iba na zabezpečenie svojej činnosti a na ochranu výlučne tých počítačových systémov, pre ktoré ste získali Licenciu.

6. Obmedzenie práv. Nesmiete Softvér kopírovať, šíriť, oddeľovať jeho časti alebo vytvárať od Softvéru odvodené diela. Pri používaní Softvéru ste povinný dodržiavať nasledovné obmedzenia:

(a) Môžete pre seba vytvoriť jedinú kópiu Softvéru na médiu určenom na trvalé ukladanie dát ako záložnú kópiu, za predpokladu, že vaša archívna záložná kópia sa nebude inštalovať alebo používať na inom počítači. Vytvorenie akejkoľvek ďalšej kópie Softvéru je porušením tejto Dohody.

(b) Softvér nesmiete používať, upravovať, prekladať, reprodukovať, alebo prevádzať práva na používanie Softvéru alebo kópií Softvéru inak, než je výslovne uvedené v tejto Dohode.

(c) Softvér nesmiete predať, sublicencovať, prenajať alebo prenajať si, vypožičať si ho alebo používať na poskytovanie komerčných služieb.

(d) Softvér nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom pokúsiť získať zdrojový kód Softvéru s výnimkou rozsahu, v ktorom je takéto obmedzenie výslovne zakázané zákonom.

(e) Súhlasíte s tým, že budete používať Softvér iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi v právnom systéme, v ktorom Softvér používate, najmä v súlade s platnými obmedzeniami vyplývajúcimi z autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva.

(f) Súhlasíte s tým, že budete používať Softvér a jeho funkcie výlučne spôsobom, ktorý neobmedzí možnosti iných Koncových užívateľov na prístup k týmto službám. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť rozsah služieb poskytovaných jednotlivým Koncovým používateľom tak, aby umožnil ich využívanie čo najväčšiemu počtu Koncových používateľov. Obmedzenie rozsahu služieb môže znamenať aj úplné zrušenie možnosti používať niektorú z funkcií Softvéru a likvidáciu Údajov a informácií na serveroch Poskytovateľa alebo serveroch tretích strán spojených danou funkciou Softvéru.

7. Autorské práva. Softvér a všetky práva, najmä vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva k nemu, sú vlastníctvom spoločnosti ESET a/alebo jej poskytovateľov licencií. Tieto sú chránené ustanoveniami medzinárodných dohôd a všetkými ďalšími aplikovateľnými zákonmi krajiny, v ktorej sa Softvér používa. Štruktúra, organizácia a kód Softvéru sú obchodnými tajomstvami a dôvernými informáciami spoločnosti ESET a/alebo jej poskytovateľov licencií. Softvér nesmiete kopírovať, s výnimkou uvedenou v ustanovení článku 6 písmeno a). Akékoľvek kópie, ktoré smiete vytvoriť podľa tejto Dohody, musia obsahovať rovnaké upozornenia na autorské a vlastnícke práva, aké sú uvedené na Softvéri. V prípade, že v rozpore s ustanoveniami tejto Dohody budete spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu alebo sa iným spôsobom pokúsite získať zdrojový kód, súhlasíte s tým, že takto získané informácie sa budú automaticky a neodvolateľne považovať za prevedené na Poskytovateľa a vlastnené v plnom rozsahu Poskytovateľom od okamihu ich vzniku, tým nie sú dotknuté práva Poskytovateľa spojené s porušením tejto Dohody.

8. Výhrada práv. Všetky práva k Softvéru, okrem práv ktoré Vám ako Koncovému používateľovi Softvéru boli výslovne udelené v tejto Dohode, si Poskytovateľ vyhradzuje pre seba.

9. Viaceré jazykové verzie, verzie pre viac operačných systémov, viaceré kópie. V prípade ak Softvér podporuje viaceré platformy alebo jazyky, alebo ak ste získali viac kópii Softvéru, môžete Softvér používať len na takom počte počítačových systémov a v takých verziách, na ktoré ste získali Licenciu. Verzie alebo kópie Softvéru, ktoré nepoužívate nesmiete predať, prenajať, sublicencovať, zapožičať alebo previesť na iné osoby.

10. Začiatok a trvanie Dohody. Táto Dohoda je platná a účinná odo dňa, kedy ste odsúhlasili túto Dohodu. Dohodu môžete kedykoľvek ukončiť tak, že natrvalo odinštalujete zničíte alebo na svoje vlastné náklady vrátite Softvér, všetky prípadné záložné kópie a všetok súvisiaci materiál, ktorý ste získali od Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov. Bez ohľadu na spôsob zániku tejto Dohody, ustanovenia jej článkov 7, 8, 11, 13, 20 a 22 zostávajú v platnosti bez časového obmedzenia.

11. VYHLÁSENIA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA. AKO KONCOVÝ POUŽÍVATEĽ UZNÁVATE, ŽE SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ "AKO STOJÍ A LEŽÍ", BEZ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU A V MAXIMÁLNEJ MIERE DOVOLENEJ APLIKOVATEĽNÝMI ZÁKONMI ANI POSKYTOVATEĽ, ANI JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ, ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÚ AKÉKOĽVEK VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ PREHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY, NAJMÄ NIE ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUKY, ŽE SOFTVÉR NEPORUŠUJE ŽIADNE PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN. NEEXISTUJE ŽIADNA ZÁRUKA ZO STRANY POSKYTOVATEĽA ANI ŽIADNEJ ĎALŠEJ STRANY, ŽE FUNKCIE, KTORÉ OBSAHUJE SOFTVÉR, BUDÚ VYHOVOVAŤ VAŠÍM POŽIADAVKÁM, ALEBO ŽE PREVÁDZKA SOFTVÉRU BUDE NERUŠENÁ A BEZCHYBNÁ. PREBERÁTE ÚPLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA VÝBER SOFTVÉRU PRE DOSIAHNUTIE VAMI ZAMÝŠĽANÝCH VÝSLEDKOV A ZA INŠTALÁCIU, POUŽÍVANIE A VÝSLEDKY, KTORÉ SO SOFTVÉROM DOSIAHNETE.

12. Žiadne ďalšie záväzky. Táto Dohoda nezakladá na strane Poskytovateľa a jeho prípadných poskytovateľov licencií okrem záväzkov konkrétne uvedených v tejto Dohode žiadne iné záväzky.

13. OBMEDZENIE RUČENIA. V MAXIMÁLNEJ MIERE, AKÚ DOVOĽUJE APLIKOVATEĽNÉ PRÁVO, V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDE POSKYTOVATEĽ, JEHO ZAMESTNANCI ALEBO JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ ZODPOVEDAŤ ZA AKÝKOĽVEK UŠLÝ ZISK, PRÍJEM ALEBO PREDAJ, ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT, ALEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÚ UJMU, ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA, ZA STRATU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ, ANI ZA AKÉKOĽVEK ŠPECIÁLNE, PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCIE, TRESTNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AKOKOĽVEK ZAPRÍČINENÉ, ČI UŽ VYPLYNULI ZO ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO KONANIA, NEDBALOSTI ALEBO INEJ SKUTOČNOSTI, ZAKLADAJÚCEJ VZNIK ZODPOVEDNOSTI, VZNIKNUTÉ POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ SOFTVÉR, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE POSKYTOVATEĽ ALEBO JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ BOLI UVEDOMENÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD. NAKOĽKO NIEKTORÉ ŠTÁTY A NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI, ALE MÔŽU DOVOĽOVAŤ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, JE ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA, JEHO ZAMESTNANCOV ALEBO POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ OBMEDZENÁ DO VÝŠKY CENY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA LICENCIU.

14. Žiadne ustanovenie tejto Dohody sa nedotýka práv strany, ktorej zákon priznáva práva a postavenie spotrebiteľa, pokiaľ je s nimi v rozpore.

15. Technická podpora. Technickú podporu poskytuje ESET alebo ním poverená tretia strana na základe vlastného uváženia bez akýchkoľvek záruk alebo prehlásení. Koncový používateľ je povinný pred poskytnutím technickej podpory zálohovať všetky jeho existujúce dáta, softvér a programové vybavenie. ESET a/alebo ním poverená tretia strana nepreberajú zodpovednosť za poškodenie alebo stratu dát, majetku, softvéru alebo hardvéru alebo ušlý zisk pri poskytovaní technickej podpory. ESET a/alebo ním poverená tretia strana si vyhradzuje právo na rozhodnutie, že riešený problém presahuje rozsah technickej podpory. ESET si vyhradzuje právo odmietnuť, pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie technickej podpory na základe vlastného uváženia.

16. Prevod Licencie. Softvér môžete preniesť z jedného počítačového systému na iný počítačový systém, pokiaľ to nie je v rozpore s Dohodou. Pokiaľ to nie je v rozpore s Dohodou, Koncový používateľ môže jednorazovo trvalo previesť Licenciu a všetky práva z tejto Dohody na iného Koncového používateľa iba so súhlasom Poskytovateľa za podmienky, že (i) pôvodný Koncový používateľ si neponechá žiadnu kópiu Softvéru, (ii) prevod práv musí byť priamy, teda z pôvodného Koncového používateľa na nového Koncového používateľa, (iii) nový Koncový používateľ musí prebrať všetky práva a povinnosti, ktoré má podľa tejto Dohody pôvodný Koncový používateľa (iv) pôvodný Koncový používateľ musí odovzdať novému Koncovému používateľovi doklady umožňujúce overenie legality Softvéru ako je uvedené v článku 17.

17. Overenie pravosti Softvéru. Koncový používateľ musí preukázať právo na používanie Softvéru jedným z týchto spôsobov: (i) prostredníctvom osvedčenia o licencii vydaného Poskytovateľom alebo treťou stranou určenou Poskytovateľom, (ii) prostredníctvom písomnej licenčnej zmluvy, ak takáto zmluva bola uzavretá, (iii) predložením e-mailu odoslaného Poskytovateľom, ktorý obsahuje podrobnosti o licencii (meno používateľa a heslo).

18. Údaje o Koncovom používateľovi a ochrana práv. Vy ako Koncový používateľ oprávňujete Poskytovateľa, aby prenášal, spracovával a uchovával údaje, ktoré Poskytovateľovi umožnia identifikovať vás. Súhlasíte, že Poskytovateľ môže svojimi prostriedkami kontrolovať, či používate Softvér v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. Súhlasíte, že počas komunikácie Softvéru s počítačovými systémami Poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov môžu byť prenášané údaje, ktorých účelom je zabezpečiť funkčnosť a oprávnenosť používania Softvéru a ochranu práv Poskytovateľa. V súvislosti s uzatvorením tejto Zmluvy sú Poskytovateľ alebo ľubovoľný jeho obchodný partner oprávnení na účely fakturácie, plnenia tejto Zmluvy a prenosu oznámení a/alebo správ do vášho počítača prenášať, spracovávať a uchovávať údaje, ktoré vás umožnia identifikovať v nevyhnutnom rozsahu. Týmto súhlasíte s prijímaním oznámení a správ týkajúcich sa produktov vrátane, nie však výlučne, marketingových informácií. Prenos môžete kedykoľvek deaktivovať. Podrobnosti o ochrane súkromia a osobných údajov nájdete na lokalite http://www.eset.com/privacy.

19. Licencovanie pre štátne orgány a vládu USA. Softvér sa poskytuje štátnym orgánom vrátane vlády Spojených štátov amerických s licenčnými právami a obmedzeniami popísanými v tejto Dohode.

20. Kontrola exportu a reexportu. Softvér, Dokumentácia alebo ich súčasti vrátane informácii o Softvéri a jeho súčastiach podliehajú opatreniam o kontrole dovozu a vývozu na základe právnych predpisov, ktoré môžu vydávať vlády príslušné na ich vydanie podľa aplikovateľného práva, vrátane U.S. Export Administration Regulations, ako aj obmedzení týkajúcich sa Koncového používateľa, spôsobu použitia a miesta určenia vydaných vládou USA a inými vládami. Súhlasíte, že budete striktne dodržiavať všetky aplikovateľné dovozné a vývozné predpisy a uznávate, že nesiete zodpovednosť za získanie všetkých povolení potrebných na export, reexport, prevod alebo import Softvéru.

21. Oznámenia. Všetky oznámenia, vrátený Softvér a Dokumentáciu je potrebné doručiť na adresu: ESET, spol. s r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

22. Rozhodujúce právo. Táto Dohoda sa riadi a musí byť vykladaná v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Koncový používateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že kolízne ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku a Dohovor OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovarov sa nepoužijú. Výslovne súhlasíte, že riešenie akýkoľvek sporov alebo nárokov z tejto Dohody voči Poskytovateľovi alebo spory a nároky súvisiace s používaním softvéru je príslušný Okresný súd Bratislava I a výslovne súhlasíte s výkonom jurisdikcie týmto súdom.

23. Všeobecné ustanovenia. V prípade, že akákoľvek ustanovenie tejto Dohody je neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení Dohody. Tie zostanú platné a vykonateľné podľa podmienok v nej stanovených. Zmeny tejto Dohody sú možné iba v písomnej forme, pričom za Poskytovateľa musí takúto zmenu podpísať štatutárny zástupca alebo osoba k tomuto úkonu výslovne splnomocnená.

Táto Dohoda medzi Vami a Poskytovateľom predstavuje jedinú a úplnú Dohodu vzťahujúcu sa na Softvér, a plne nahrádza akékoľvek predchádzajúce vyhlásenia, rokovania, záväzky, správy alebo reklamné informácie, týkajúce sa Softvéru.

DODATOK ČÍS. 1 K LICENČNEJ ZMLUVE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA NA ESET SECURE DATA

1. DEFINÍCIE

1.1 V tejto zmluve majú nasledujúce slová tieto zodpovedajúce významy:

"Informácie" ľubovoľné informácie alebo údaje šifrované alebo dešifrované pomocou softvéru;

"Produkty" softvér a dokumentácia ESET Secure Data;

"ESET Secure Data" softvér používaný na šifrovanie a dešifrovanie elektronických údajov;

1.2 Všetky odkazy na plurál zahŕňajú singulár a všetky odkazy na mužský rod zahŕňajú ženský a stredný rod a naopak.

2. UDELENIE LICENCIE A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

S ohľadom na váš súhlas a dodržiavanie podmienok tejto zmluvy a s ohľadom na zaplatenie poplatku za licenciu, vám Poskytovateľ udeľuje nevýhradné, neprenosné právo inštalovať a používať tento softvér takým počtom používateľov, pre ktorý ste licenciu zakúpili. Pre každého používateľa sa požaduje samostatná licencia.

3. DODATOČNÉ VYHLÁSENIE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA

3.1 Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že:

3.2.1 je vašou povinnosťou chrániť, udržiavať a zálohovať Informácie;

3.2.2 by ste mali pred inštaláciou softvéru ESET Secure Data plne zálohovať všetky informácie a údaje (vrátane, nie však výhradne, všetkých dôležitých informácií a údajov) vo svojom počítači;

3.2.3 musíte udržiavať bezpečné záznamy všetkých hesiel alebo iných informácií použitých na nastavenie a používanie softvéru a že musíte tiež vytvoriť záložné kópie všetkých šifrovacích kľúčov, licenčných kódov, súborov kľúčov a ďalších údajov generovaných na rozlišovanie ukladacích médií;

3.2.4 ste zodpovední za používanie produktov. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne straty, pohľadávky alebo škody vzniknuté v dôsledku neoprávneného alebo chybného šifrovania alebo dešifrovania informácií alebo údajov (vrátane, nie však výhradne, informácií), akokoľvek a kdekoľvek sú tieto informácie alebo údaje ukladané;

3.2.5 aj keď Poskytovateľ prijal všetky primerané opatrenia na zabezpečenie integrity a bezpečnosti softvéru ESET Secure Data, produkty (alebo ktorýkoľvek z nich) nesmú byť použité v žiadnej oblasti, ktorá je závislá na úrovni zabezpečenia typu Fail-Safe alebo je potenciálne riskantná alebo nebezpečná vrátane, nie však výhradne, jadrových zariadení, leteckej navigácie, riadiacich alebo komunikačných systémov, zbraňových a obranných systémov a systémov na podporu života a sledovanie životných funkcií;

3.2.6 je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby úroveň zabezpečenia a šifrovania poskytovaná produktmi bola adekvátna vzhľadom na vaše požiadavky;

3.2.7 ste zodpovední za používanie produktov (alebo ľubovoľného z nich) vrátane, nie však výhradne, za zaistenie toho, aby sa používali v súlade so všetkými platnými zákonmi a predpismi Slovenskej republiky alebo inej krajiny, oblasti alebo štátu, kde sa produkt používa. Pred použitím produktov sa musíte uistiť, že produkty nie sú v rozpore so žiadnym vládnym embargom (v Slovenskej republike alebo inak);

3.2.8 je vašou povinnosťou udržiavať záznamy všetkých informácií použitých na nastavenie a používanie softvéru v bezpečí. Musíte udržiavať v bezpečí záznamy všetkých hesiel alebo iných informácií použitých na nastavenie a používanie softvéru. Musíte tiež vytvoriť záložné kópie všetkých šifrovacích kľúčov, aktivačných kódov a ďalších údajov generovaných na rozlišovanie ukladacích médií;

3.2.9 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne straty, škody, výdavky ani nároky vyplývajúce zo straty, odcudzenia, nesprávneho použitia, poškodenia, zničenia alebo deštrukcie hesiel, nastavenia informácií, šifrovacích kľúčov, licenčných aktivačných kódov a ďalších údajov generovaných alebo ukladaných počas používania softvéru.

Doplnok číslo 1 sa vzťahuje výlučne na koncových používateľov softvéru ESET Smart Security Premium.

DOPLNOK ČÍS. 2 K LICENČNEJ ZMLUVE KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA NA SOFTVÉR PASSWORD MANAGER SOFTWARE

1. Nesmiete

a) používať Password Manager Software na prevádzkovanie žiadnych kritických aplikácií v situáciách, kedy je v stávke ľudský život alebo majetok. Beriete na vedomie, že Password Manager Software nie je určený na tieto účely a že jeho zlyhanie by v takýchto prípadoch mohlo viesť k smrti, zraneniam či závažnému poškodeniu majetku alebo životného prostredia, za ktoré Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.

PASSWORD MANAGER SOFTWARE NIE JE NAVRHNUTÝ, URČENÝ ANI LICENCOVANÝ NA POUŽITIE V RIZIKOVÝCH PROSTREDIACH VYŽADUJÚCICH BEZPORUCHOVÚ PREVÁDZKU S KONTROLNÍMI MECHANIZMAMI TYPU FAIL-SAFE VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, PROJEKTOVANIA, VÝSTAVBY, ÚDRŽBY ALEBO PREVÁDZKY JADROVÝCH ZARIADENÍ, LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH ALEBO KOMUNIKAČNÝCH SYSTÉMOV, RIADENIA LETOVEJ PREVÁDZKY A PODPORY ŽIVOTNÝCH FUNKCIÍ ALEBO ZBRAŇOVÝCH SYSTÉMOV. POSKYTOVATEĽ ZVLÁŠŤ ODMIETA VÝSLOVNE UVEDENÉ ČI PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRE TIETO ÚČELY.

b) používať Password Manager Software spôsobom, ktorý porušuje túto zmluvu alebo zákony Slovenskej republiky alebo vašej jurisdikcie. Konkrétne nesmiete používať Password Manager Software na vykonávanie alebo podporu žiadnej nezákonnej činnosti vrátane nahrávania údajov škodlivému obsahu alebo obsahu, ktorý by mohlo byť použitý na nezákonnú činnosť alebo ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje zákony alebo práva akejkoľvek tretej strany (vrátane akýchkoľvek práv duševného vlastníctva) vrátane, nie však výhradne, akýchkoľvek pokusov o získanie prístupu k účtom v Ukladacom priestore (pre účely tejto zmluvy sa výraz "Ukladací priestor" vzťahuje na priestor na ukladanie údajov spravovaný Poskytovateľom alebo treťou stranou inou ako Poskytovateľ a používateľom na účely povolenia synchronizácie a zálohovania používateľských údajov) alebo k akýmkoľvek účtom a údajom iných používateľov softvéru Password Manager Software alebo Ukladacieho priestoru. Ak porušíte niektoré z týchto ustanovení, Poskytovateľ je oprávnený okamžite ukončiť túto zmluvu a previesť na vás náklady na všetky potrebné opravné prostriedky, ako aj všetky potrebné kroky, aby vám bez možnosti náhrady zabránil v ďalšom používaní softvéru Password Manager Software.

2. PASSWORD MANAGER SOFTWARE SA POSKYTUJE "TAK, AKO JE". ŽIADNA ZÁRUKA AKÉHOKOĽVEK DRUHU NIE JE VYJADRENÁ ANI PREDPOKLADANÁ. SOFTVÉR POUŽÍVATE NA VLASTNÉ NEBEZPEČENSTVO. VÝROBCA NIE JE ZODPOVEDNÝ ZA STRATU ÚDAJOV, ŠKODY, OBMEDZENIE DOSTUPNOSTI SLUŽIEB VRÁTANE VŠETKÝCH ÚDAJOV ODOSLANÝ SOFTVÉROM PASSWORD MANAGER SOFTWARE NA EXTERNÝ UKLADACÍ PRIESTOR S CIEĽOM SYNCHRONIZÁCIE A ZÁLOHOVANIA ÚDAJOV. ŠIFROVANIE ÚDAJOV POMOCOU SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE NEIMPLIKUJE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA S OHĽADOM NA BEZPEČNOSŤ TÝCHTO ÚDAJOV. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ÚDAJE ZÍSKANÉ, POUŽÍVANÉ, ŠIFROVANÉ, UKLADANÉ, SYNCHRONIZOVANÉ ALEBO ODOSIELANÉ POMOCOU SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE MÔŽU BYŤ TIEŽ ULOŽENÉ NA SERVEROCH TRETÍCH STRÁN (PLATÍ LEN NA POUŽÍVANIE SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE, PRI KTOROM BOLA POVOLENÁ SYNCHRONIZÁCIA A ZÁLOHOVANIE SLUŽIEB). AK SA POSKYTOVATEĽ PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA ROZHODNE POUŽÍVAŤ TAKÝTO UKLADACÍ PRIESTOR TRETEJ STRANY, WEBOVÉ STRÁNKY, WEBOVÝ PORTÁL, SERVER ALEBO SLUŽBU, POSKYTOVATEĽ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA KVALITU, BEZPEČNOSŤ ALEBO DOSTUPNOSŤ TAKEJTO SLUŽBY TRETEJ STRANY A V ŽIADNOM ROZSAHU NIE JE POSKYTOVATEĽ ZODPOVEDNÝ ZA PORUŠENIE ZMLUVNÝCH ALEBO ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ TRETEJ STRANY, ANI ZA ŠKODY, UŠLÝ ZISK, FINANČNÉ ALEBO NEFINANČNÉ ŠKODY, ALEBO AKÝKOĽVEK INÝ DRUH STRATY, KU KTOREJ DOŠLO PRI POUŽÍVANÍ TOHTO SOFTVÉRU. POSKYTOVATEĽ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH AKÝCHKOĽVEK ÚDAJOV ZÍSKANÝCH, POUŽÍVANÝCH, ŠIFROVANÝCH, UKLADANÝCH, SYNCHRONIZOVANÝCH ALEBO ODOSIELANÝCH POUŽITÍM SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE ALEBO UKLADACIEHO PRIESTORU. BERIETE NA VEDOMIE, ŽE POSKYTOVATEĽ NEMÁ PRÍSTUP K OBSAHU ULOŽENÝCH ÚDAJOV A NIE JE SCHOPNÝ SLEDOVAŤ ANI ODSTRÁNIŤ OBSAH PORUŠUJÚCI ZÁKONY.

Poskytovateľ vlastní všetky práva na vylepšenia, inovácie a opravy súvisiace so softvérom Password Manager Software (ďalej len "Vylepšenia"), a to aj v prípade, že ľubovoľné z týchto vylepšení boli vytvorené na základe spätnej väzby, nápadov alebo návrhov predložených vami v akejkoľvek forme. Nebudete mať nárok na žiadnu náhradu vrátane akýchkoľvek licenčných poplatkov súvisiacich s takýmito Vylepšeniami.

3. Dodatočné obmedzenie zodpovednosti.

SUBJEKTY A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ POSKYTOVATEĽA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE VAMI ALEBO TRETÍMI STRANAMI, ANI AKOKOĽVEK SPOJENÉ S TAKÝMTO POUŽÍVANÍM, ANI ZA POUŽÍVANIE ALEBO NEPOUŽÍVANIE AKEJKOĽVEK MAKLÉRSKEJ FIRMY ALEBO PREDAJCU, ANI ZA PREDAJ ALEBO KÚPU AKÉHOKOĽVEK CENNÉHO PAPIERA, A TO BEZ OHĽADU NA TO, ČI SÚ TIETO POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY ZALOŽENÉ NA ZÁKONNEJ ALEBO SPRAVODLIVEJ TEÓRII.

SUBJEKTY A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ POSKYTOVATEĽA NIE SÚ ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE ANI VŠETKY PRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, NEPRIAME ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÉHOKOĽVEK SOFTVÉRU TRETÍCH STRÁN, PRÍSTUPU K ÚDAJOM PROSTREDNÍCTVOM SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE, VÁŠHO POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ ALEBO ZÍSKAŤ PRÍSTUP K SOFTVÉRU PASSWORD MANAGER SOFTWARE ALEBO AKÝMKOĽVEK ÚDAJOM POSKYTNUTOVANÝM SOFTVÉROM PASSWORD MANAGER SOFTWARE ANI ZA TAKÉ ŠKODY SÚVISIACE SO SPOMÍNANÝM, ČI SÚ TIETO NÁROKY NA NÁHRADU ŠKODY UPLATŇOVANÉ NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK TEÓRIE PRÁVA, ALEBO SPRAVODLIVOSTI. ŠKODY VYLÚČENÉ TOUTO KLAUZULOU BEZ OBMEDZENIA ZAHŔŇAJÚ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY ZISKU, ZRANENIA OSÔB ALEBO POŠKODENIA MAJETKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY OBCHODNÝCH ALEBO OSOBNÍCH INFORMÁCIÍ. NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIA NÁHODNÝCH ALEBO NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, TAKŽE TOTO OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. V TAKOM PRÍPADE BUDE MINIMÁLNA POVOLENÁ MIERA ZODPOVEDNOSTI POSKYTOVATEĽA STANOVANÁ PODĽA PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV.

INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ PROSTREDNÍCTVOM SOFTVÉRU PASSWORD MANANGER SOFTWARE VRÁTANE INFORMÁCIÍ A AKCIÁCH, ANALÝZ, INFORMÁCIÍ O TRHU, SPRÁV A FINANČNÝCH ÚDAJOV MÔŽU BYŤ ONESKORENÉ, NEPRESNÉ ALEBO MÔŽU OBSAHOVAŤ CHYBY ALEBO OPOMENUTIA A SUBJEKTY A POSKYTOVATELIA LICENCIÍ POSKYTOVATEĽA NEBUDE NIESŤ V SÚVISLOSTI S NIMI ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ. POSKYTOVATEĽ MÔŽE ZMENIŤ ALEBO PRERUŠIŤ AKÝKOĽVEK ASPEKT ALEBO FUNKCIU SOFTVÉRU PASSWORD MANANGER SOFTWARE ALEBO POUŽÍVANIE VŠETKÝCH ALEBO NIEKTORÝCH FUNKCIÍ ALEBO TECHNOLÓGIÍ SOFTVÉRU PASSWORD MANANGER SOFTWARE KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA.

V PRÍPADE, ŽE SÚ USTANOVENIA V TOMTO ČLÁNKU Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU NEPLATNÉ ALEBO JE POSKYTOVATEĽ POVAŽOVANÝ ZA ZODPOVEDNÉHO ZA STRATY, ŠKODY ATĎ. V SÚLADE S PLATNÝMI ZÁKONMI, V TAKOM PRÍPADE SA STRANY DOHODLI, ŽE ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA BUDE VO VZŤAHU K VÁM OBMEDZENÁ NA CELKOVÚ VÝŠKU LICENČNÝCH POPLATKOV, KTORÉ STE UHRADILI.

SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ODŠKODNÍTE, BUDETE CHRÁNIŤ A BRÁNIŤ POSKYTOVATEĽA A JEHO ZAMESTNANCOV, DCÉRSKE SPOLOČNOSTI, PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, REBRANDINGOVÉ SUBJEKTY A ĎALŠÍCH PARTNEROV V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK POHĽADÁVOK, ZÁVÄZKOV, ŠKÔD, STRÁT, NÁKLADOV, VÝDAVKOV A POPLATKOV NÁROKOVANÝCH TRETÍMI STRANAMI (VRÁTANE VLASTNÍKOV ZARIADENÍ ALEBO SUBJEKTOV, KTORÝCH PRÁVA BOLI OVPLYVNENÉ ÚDAJMI POUŽITÝMI V SOFTVÉRI ALEBO V UKLADACÍCH PRIESTOROCH), KTORÉ MOHLI TÝMTO STRANÁM VZNIKNÚŤ V DÔSLEDKU VÁŠHO POUŽÍVANIA SOFTVÉRU PASSWORD MANANGER SOFTWARE.

4. Údaje v softvéri Password Manager Software.

Ak nie je inak a výslovne vybraté vami, všetky údaje zadané vami, ktoré sa ukladajú do databázy softvéru Password Manager Software, sa ukladajú v šifrovanom formáte vo vašom počítači alebo inom pamäťovom zariadení, ktoré definujete. Beriete na vedomie, že v prípade odstránenia alebo poškodenia ľubovoľnej databázy alebo iných súborov softvéru Password Manager Software, budú všetky údaje v nich obsiahnuté nenávratne stratené a chápete a akceptujete riziko takejto straty. Skutočnosť, že sú Vaše osobné údaje uložené v šifrovanom formáte v počítači neznamená, že informácie nemôžu byť odcudzené alebo zneužité niekým, kto získa hlavné heslo alebo získa prístup k aktivačnému zariadeniu definovanému zákazníkom na otvorenie databázy. Ste zodpovední za udržiavanie bezpečnosti všetkých spôsobov prístupu.

Prenos osobných údajov poskytovateľovi alebo do ukladacieho priestoru

Password Manager Software prenáša alebo odosiela osobné údaje z databázy softvéru Password Manager Software – menovite heslá, prihlasovacie údaje, účty a identity – do ukladacieho priestoru cez internet, ak si vyberiete takú možnosť a vykonáva to výhradne za účelom zaistenia včasnej synchronizácie a zálohovania údajov. Údaje sa prenášajú výhradne v šifrovanej podobe. Používanie softvéru Password Manager Software na vypĺňanie online formulárov zadávaním hesiel, prihlasovacích údajov alebo iných údajov môže vyžadovať, aby sa tieto informácie odoslali cez internet na webovú stránku, ktorú identifikujete. Tento prenos údajov nie je iniciovaný softvérom Password Manager Software, preto Poskytovateľ nemôže byť zodpovedný za bezpečnosť takýchto interakcií s ľubovoľnou webovou stránkou, ktorú podporujú rôzni poskytovatelia. Všetky transakcie cez internet, či už v spojitosti alebo bez spojitosti so softvérom Password Manager Software, vykonávate podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko a budete mať výhradnú zodpovednosť za všetky poškodenie svojho počítačového systému alebo stratu údajov vyplývajúcich zo sťahovanie a/alebo používania niektorého takéhoto materiálu alebo služby. Na minimalizovanie rizika straty cenných údajov Poskytovateľ odporúča, aby zákazníci vykonávali pravidelné zálohovanie databázy a ďalších citlivých súborov na externé disky. Poskytovateľ nie je schopný poskytnúť vám všetku pomoc pri obnove stratených alebo poškodených údajov. Ak Poskytovateľ poskytuje služby zálohovania pre databázové súbory používateľov, v prípade poškodenia alebo odstránenia súborov z počítačov používateľov, takáto služba zálohovania sa poskytuje bez akejkoľvek záruky a neimplikuje vo vzťahu k vám žiadnu zodpovednosť Poskytovateľa.

Vašu aktivitu prehľadávania internetu softvér Password Manager Software nijakým spôsobom NESLEDUJE. Ako taký, Password Manager Software NEZHROMAŽĎUJE ANI NEODOSIELA informácie o stránkach, ktoré ste navštívili, ani žiadne informácie o vašej histórii prehľadávania obsahu akéhokoľvek subjektu. Niektoré verzie softvéru Password Manager Software môžu podporovať identifikáciu používateľov webových stránok a programov, na ktoré ste vy ako používateľ schopní upozorniť Poskytovateľa, a to odoslaním príslušných údajov cez vyhradený nástroj dostupný v grafickom používateľskom rozhraní. Žiadne takéto informácie sa neodosielajú bez vášho potvrdenia kliknutím, ktorým vyjadrujete svoj súhlas s odoslaním názvu webovej stránky alebo programu. Takéto odoslané informácie sa zvyčajne používajú na vylepšenie funkčnosti softvéru Password Manager Software.

Používaním softvéru Password Manager Software súhlasíte s tým, že softvér môže čas od času kontaktovať servery Poskytovateľa s cieľom overiť informácie o licencii, dostupnosti opráv, aktualizáciách balíkov Service Pack a ďalších aktualizáciách, ktoré môžu zlepšiť, udržiavať alebo upraviť fungovanie softvéru Password Manager Software. Softvér môže odoslať všeobecné systémové informácie týkajúce sa fungovania softvéru Password Manager Software.

5. Informácie o odinštalovaní a pokyny na odinštalovanie

Všetky informácie v databáze, ktoré by ste chceli zachovať, musíte pred odinštalovaním softvéru Password Manager Software vyexportovať.

Doplnok číslo 2 sa vzťahuje výlučne na koncových používateľov softvéru ESET Smart Security Premium.