Poskytnuté údaje

Všetky triedy WMI týkajúce sa produktov ESET sa nachádzajú na adrese „root\ESET“. Podporované sú nasledujúce triedy:

Všeobecné

ESET_Product

ESET_Features

ESET_Statistics

Protokoly

ESET_ThreatLog

ESET_EventLog

ESET_ODFileScanLogs

ESET_ODFileScanLogRecords

ESET_ODServerScanLogs

ESET_ODServerScanLogRecords

ESET_HIPSLog

ESET_URLLog

ESET_DevCtrlLog

ESET_GreylistLog

ESET_MailServeg

ESET_HyperVScanLogs

ESET_HyperVScanLogRecords

ESET_Product

Trieda ESET_Product môže mať len jednu inštanciu. Vlastnosti tejto triedy popisujú základné informácie o nainštalovanom produkte ESET:

ID – skratka (identifikátor) vyjadrujúca typ produktu, napríklad „emsl“.

Name – názov produktu, napríklad „ESET Mail Security“.

FullName – úplný názov produktu, napríklad „ESET Mail Security pre IBM Domino“.

Version – verzia produktu, napríklad „6.5.14003.0“.

VirusDBVersion – verzia detekčného jadra, napríklad „14533 (20161201)“.

VirusDBLastUpdate – dátum a čas poslednej aktualizácie detekčného jadra. Reťazec obsahuje časovú pečiatku vyjadrenú vo WMI formáte, napríklad „20161201095245.000000+060“.

LicenseExpiration – dátum skončenia platnosti licencie. Reťazec obsahuje časovú pečiatku vyjadrenú vo WMI formáte.

KernelRunning – hodnota typu boolean vyjadrujúca, či je služba „ekrn“ spustená na počítači (napr. „TRUE“).

StatusCode – číslo vyjadrujúce stav ochrany produktu: 0 – Zelený (V poriadku), 1 – Žltý (Varovanie), 2 – Červený (Chyba)

StatusText – správa vyjadrujúca dôvod zmeneného stavu ochrany, ak je stav ochrany iný ako 0.

ESET_Features

Počet inštancií sa rovná počtu funkcií produktu ESET. Každá inštancia obsahuje:

Name – názov funkcie (zoznam názvov je k dispozícii nižšie).

Status – stav funkcie: 0 – neaktívna, 1 – vypnutá, 2 – zapnutá

Zoznam reťazcov predstavujúcich funkcionality produktu:

CLIENT_FILE_AV – rezidentná ochrana súborového systému.

CLIENT_WEB_AV – ochrana prístupu na web.

CLIENT_DOC_AV – ochrana dokumentov.

CLIENT_NET_FW – firewall.

CLIENT_EMAIL_AV – antivírusová ochrana e-mailového klienta.

CLIENT_EMAIL_AV – antispamová ochrana e-mailového klienta.

SERVER_FILE_AV – rezidentná ochrana súborov na chránenom serveri, napríklad súborov v databázach obsahu SharePointu v prípade programu ESET Server Security.

SERVER_EMAIL_AV – antivírusová ochrana e-mailov na chránenom serveri, napríklad e-maily v MS Exchange alebo IBM Lotus Domino.

SERVER_EMAIL_AS – antispamová ochrana e-mailov na chránenom serveri, napríklad e-maily v MS Exchange alebo IBM Lotus Domino.

SERVER_GATEWAY_AV – antivírusová ochrana sieťových protokolov v bráne.

SERVER_GATEWAY_AS – antispamová ochrana sieťových protokolov v bráne.

ESET_Statistics

Počet inštancií sa rovná počtu typov kontroly v produkte ESET. Každá inštancia obsahuje:

Scanner – reťazec pre každý druh kontroly v programe, napríklad „CLIENT_FILE“.

Total – celkový počet skontrolovaných súborov.

Infected – počet nájdených infikovaných súborov.

Cleaned – počet vyliečených súborov.

Timestamp – čas poslednej zmeny štatistík. Je vyjadrený vo WMI formáte, napríklad „20130118115511.000000+060“.

ResetTime – čas posledného vynulovania počítadla štatistík. Je vyjadrený vo WMI formáte, napríklad „20130118115511.000000+060“.

Zoznam reťazcov predstavujúcich typy kontroly v produkte:

CLIENT_FILE

CLIENT_EMAIL

CLIENT_WEB

SERVER_FILE

SERVER_EMAIL

SERVER_WEB

ESET_ThreatLog

Počet inštancií sa rovná počtu záznamov v protokole typu „Zachytené infiltrácie“. Každá inštancia obsahuje:

ID – jedinečné identifikačné číslo záznamu protokolu.

Timestamp – dátum a čas vytvorenia protokolu (vo WMI formáte).

LogLevel – závažnosť záznamu protokolu vyjadrená číslom [0 – 8]. Čísla vyjadrujú nasledujúce úrovne: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical.

Scanner – typ kontroly, pri ktorej bol protokol vytvorený.

ObjectType – typ objektu, ktorý vytvoril tento protokol.

ObjectName – názov objektu, ktorý vytvoril tento protokol.

Threat – názov hrozby/infiltrácie, ktorá bola odhalená v objekte pomocou vlastností ObjectName a ObjectType.

Action – akcia vykonaná po identifikovaní hrozby.

User – používateľský účet, v ktorom bol protokol vytvorený.

Information – dodatočné informácie o udalosti.

Hash – hash objektu, ktorý vytvoril tento protokol.

ESET_EventLog

Počet inštancií sa rovná počtu záznamov v protokole typu „Udalosti“. Každá inštancia obsahuje:

ID – jedinečné identifikačné číslo záznamu protokolu.

Timestamp – dátum a čas vytvorenia protokolu (vo WMI formáte).

LogLevel – závažnosť záznamu protokolu vyjadrená číslom [0 – 8]. Čísla vyjadrujú nasledujúce úrovne: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical.

Module – názov modulu, ktorý vytvoril tento protokol.

Event – popis udalosti.

User – používateľský účet, v ktorom bol protokol vytvorený.

ESET_ODFileScanLogs

Počet inštancií sa rovná počtu záznamov v protokole typu „Kontrola počítača“. Ide o ekvivalent protokolov kontroly počítača v používateľskom prostredí. Každá inštancia obsahuje:

ID – jedinečné identifikačné číslo záznamu protokolu.

Timestamp – dátum a čas vytvorenia protokolu (vo WMI formáte).

Targets – cieľové priečinky/objekty kontroly.

TotalScanned – celkový počet skontrolovaných objektov.

Infected – počet nájdených infikovaných objektov.

Cleaned – počet vyliečených objektov.

Status – stav procesu kontroly.

ESET_ODFileScanLogRecords

Počet inštancií sa rovná počtu inštancií protokolov kontroly v triede ESET_ODFileScanLogs. Inštancie tejto triedy poskytujú záznamy protokolov všetkých kontrol počítača. Pri filtrovaní inštancie len určitého protokolu kontroly použite vlastnosť LogID. Každá inštancia obsahuje:

LogID – identifikačné číslo protokolu kontroly, ku ktorému patrí záznam (identifikačné číslo inštancie triedy ESET_ODFileScanLogs).

ID – jedinečné identifikačné číslo záznamu protokolu.

Timestamp – dátum a čas vytvorenia protokolu (vo WMI formáte).

LogLevel – závažnosť záznamu protokolu vyjadrená číslom [0 – 8]. Čísla vyjadrujú nasledujúce úrovne: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical.

Log – správa z protokolu.

ESET_ODServerScanLogs

Počet inštancií sa rovná počtu spustení „Kontroly servera“. Každá inštancia obsahuje:

ID – jedinečné identifikačné číslo záznamu protokolu.

Timestamp – dátum a čas vytvorenia protokolu (vo WMI formáte).

Targets – cieľové priečinky/objekty kontroly.

TotalScanned – celkový počet skontrolovaných objektov.

Infected – počet nájdených infikovaných objektov.

Cleaned – počet vyliečených objektov.

RuleHits – celkový počet uplatnení pravidla.

Status – stav procesu kontroly.

ESET_ODServerScanLogRecords

Počet inštancií sa rovná počtu inštancií protokolov kontroly v triede ESET_ODServerScanLogs. Inštancie tejto triedy poskytujú záznamy protokolov všetkých kontrol počítača. Pri filtrovaní inštancie len určitého protokolu kontroly použite vlastnosť LogID. Každá inštancia obsahuje:

LogID – identifikačné číslo protokolu kontroly, ku ktorému patrí záznam (identifikačné číslo inštancie triedy ESET_ ODServerScanLogs).

ID – jedinečné identifikačné číslo záznamu protokolu.

Timestamp – dátum a čas vytvorenia záznamu protokolu (vo WMI formáte).

LogLevel – závažnosť záznamu protokolu vyjadrená číslom [0 – 8]. Čísla vyjadrujú nasledujúce úrovne: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical.

Log – správa z protokolu.

ESET_SmtpProtectionLog

Počet inštancií sa rovná počtu záznamov v protokole typu „Protokol SMTP ochrany“. Každá inštancia obsahuje:

ID – jedinečné identifikačné číslo záznamu protokolu.

Timestamp – dátum a čas vytvorenia záznamu protokolu (vo WMI formáte).

LogLevel – závažnosť záznamu protokolu vyjadrená číslom [0 – 8]. Čísla vyjadrujú nasledujúce úrovne: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical.

HELODomain – názov reťazca HELO.

IP – IP adresa zdroja.

Sender – odosielateľ e-mailu.

Recipient – príjemca e-mailu.

ProtectionType – typ použitej ochrany.

Action – vykonaná akcia.

Reason – dôvod vykonania akcie.

TimeToAccept – počet minút, po ktorých bude e-mail prijatý.

ESET_HIPSLog

Počet inštancií sa rovná počtu záznamov v protokole typu „HIPS“. Každá inštancia obsahuje:

ID – jedinečné identifikačné číslo záznamu protokolu.

Timestamp – dátum a čas vytvorenia záznamu protokolu (vo WMI formáte).

LogLevel – závažnosť záznamu protokolu vyjadrená číslom [0 – 8]. Čísla vyjadrujú nasledujúce úrovne: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical.

Application – zdrojová aplikácia.

Target – typ operácie.

Action – akcia vykonaná modulom HIPS (napr. povolenie, zamietnutie atď.).

Rule – názov pravidla, na základe ktorého je akcia vykonaná.

AdditionalInfo

ESET_URLLog

Počet inštancií sa rovná počtu záznamov v protokole typu „Filtrované webové stránky“. Každá inštancia obsahuje:

ID – jedinečné identifikačné číslo záznamu protokolu.

Timestamp – dátum a čas vytvorenia záznamu protokolu (vo WMI formáte).

LogLevel – závažnosť záznamu protokolu vyjadrená číslom [0 – 8]. Čísla vyjadrujú nasledujúce úrovne: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical.

URL – URL adresa.

Status – vyjadruje, čo sa stalo s URL adresou (napr. „Blokované webovou kontrolou“).

Application – aplikácia, ktorá sa pokúsila získať prístup k URL adrese.

User – používateľský účet, pod ktorým bola aplikácia spustená.

ESET_DevCtrlLog

Počet inštancií sa rovná počtu záznamov v protokole typu „Správa zariadení“. Každá inštancia obsahuje:

ID – jedinečné identifikačné číslo záznamu protokolu.

Timestamp – dátum a čas vytvorenia záznamu protokolu (vo WMI formáte).

LogLevel – závažnosť záznamu protokolu vyjadrená číslom [0 – 8]. Čísla vyjadrujú nasledujúce úrovne: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical.

Device – názov zariadenia.

User – názov používateľského účtu.

UserSID – SID používateľského účtu.

Group – názov skupiny používateľov.

GroupSID – SID skupiny používateľov.

Status – vyjadruje, čo sa stalo so zariadením (napr. „Blokovaný zápis“).

DeviceDetails – dodatočné informácie o zariadení.

EventDetails – dodatočné informácie o udalosti.

ESET_MailServerLog

Počet inštancií sa rovná počtu záznamov v protokole typu „E-mailový server“. Každá inštancia obsahuje:

ID – jedinečné identifikačné číslo záznamu protokolu.

Timestamp – dátum a čas vytvorenia záznamu protokolu (vo WMI formáte).

LogLevel – závažnosť záznamu protokolu vyjadrená číslom [0 – 8]. Čísla vyjadrujú nasledujúce úrovne: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical.

IPAddr – IP adresa zdroja.

HELODomain – názov reťazca HELO.

Sender – odosielateľ e-mailu.

Recipient – príjemca e-mailu.

Subject – predmet e-mailovej správy.

ProtectionType – typ ochrany, ktorá vykonala akciu zaznamenanú v protokole (napr. antimalvérová ochrana, antispam alebo pravidlá).

Action – vykonaná akcia.

Reason – dôvod, prečo bola akcia vykonaná konkrétnym typom ochrany („ProtectionType“) pre daný objekt.

ESET_HyperVScanLogs

Počet inštancií sa rovná počtu spustení „Kontroly Hyper-V“. Ide o ekvivalent protokolov kontroly Hyper-V v používateľskom prostredí. Každá inštancia obsahuje:

ID – jedinečné identifikačné číslo záznamu protokolu.

Timestamp – dátum a čas vytvorenia záznamu protokolu (vo WMI formáte).

Targets – cieľové počítače/disky/zväzky, pre ktoré bude vykonaná kontrola.

TotalScanned – celkový počet skontrolovaných objektov.

Infected – počet nájdených infikovaných objektov.

Cleaned – počet vyliečených objektov.

Status – stav procesu kontroly.

ESET_HyperVScanLogRecords

Počet inštancií sa rovná počtu inštancií protokolov kontroly v triede ESET_HyperVScanLogs. Inštancie tejto triedy poskytujú záznamy protokolov všetkých kontrol Hyper-V. Pri filtrovaní inštancie len určitého protokolu kontroly použite vlastnosť LogID. Každá inštancia obsahuje:

LogID – identifikačné číslo protokolu kontroly, ku ktorému patrí záznam (identifikačné číslo inštancie triedy ESET_HyperVScanLogs).

ID – jedinečné identifikačné číslo záznamu protokolu.

Timestamp – dátum a čas vytvorenia záznamu protokolu (vo WMI formáte).

LogLevel – závažnosť záznamu protokolu vyjadrená číslom [0 – 8]. Čísla vyjadrujú nasledujúce úrovne: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical.

Log – správa z protokolu.

ESET_NetworkProtectionLog

Počet inštancií sa rovná počtu záznamov v protokole typu „Ochrana siete“. Každá inštancia obsahuje:

ID – jedinečné identifikačné číslo záznamu protokolu.

Timestamp – dátum a čas vytvorenia záznamu protokolu (vo WMI formáte).

LogLevel – závažnosť záznamu protokolu vyjadrená číslom [0 – 8]. Čísla vyjadrujú nasledujúce úrovne: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical.

Event – udalosť, ktorá spúšťa akciu ochrany siete.

Action – akcia vykonaná ochranou siete.

Source – zdrojová adresa sieťového zariadenia.

Target – cieľová adresa sieťového zariadenia.

Protocol – protokol sieťovej komunikácie.

RuleOrWormName – názov pravidla alebo červa súvisiaceho s udalosťou.

Application – aplikácia, ktorá iniciovala sieťovú komunikáciu.

User – používateľský účet, v ktorom bol protokol vytvorený.

ESET_SentFilesLog

Počet inštancií sa rovná počtu záznamov v protokole typu „Odoslané súbory“. Každá inštancia obsahuje:

ID – jedinečné identifikačné číslo záznamu protokolu.

Timestamp – dátum a čas vytvorenia záznamu protokolu (vo WMI formáte).

LogLevel – závažnosť záznamu protokolu vyjadrená číslom [0 – 8]. Čísla vyjadrujú nasledujúce úrovne: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical.

Sha1 – Sha-1 hash odoslaného súboru.

File – odoslaný súbor.

Size – veľkosť odoslaného súboru.

Category – kategória odoslaného súboru.

Reason – dôvod odoslania súboru.

SentTo – oddelenie spoločnosti ESET, kde bol súbor odoslaný.

User – používateľský účet, v ktorom bol protokol vytvorený.

ESET_OneDriveScanLogs

Počet inštancií sa rovná počtu spustení „Kontroly OneDrive“. Ide o ekvivalent protokolov kontroly OneDrive v používateľskom prostredí. Každá inštancia obsahuje:

ID – jedinečné identifikačné číslo protokolu OneDrive.

Timestamp – dátum a čas vytvorenia protokolu (vo WMI formáte).

Targets – cieľové priečinky/objekty kontroly.

TotalScanned – celkový počet skontrolovaných objektov.

Infected – počet nájdených infikovaných objektov.

Cleaned – počet vyliečených objektov.

Status – stav procesu kontroly.

ESET_OneDriveScanLogRecords

Počet inštancií sa rovná počtu inštancií protokolov kontroly v triede ESET_OneDriveScanLogs. Inštancie tejto triedy poskytujú záznamy protokolov všetkých kontrol OneDrive. Pri filtrovaní inštancie len určitého protokolu kontroly použite vlastnosť LogID. Každá inštancia obsahuje:

LogID – identifikačné číslo protokolu kontroly, ku ktorému patrí záznam (identifikačné číslo inštancie triedy ESET_OneDriveScanLogs).

ID – jedinečné identifikačné číslo protokolu OneDrive.

Timestamp – dátum a čas vytvorenia protokolu (vo WMI formáte).

LogLevel – závažnosť záznamu protokolu vyjadrená číslom [0 – 8]. Čísla vyjadrujú nasledujúce úrovne: Debug, Info-Footnote, Info, Info-Important, Warning, Error, SecurityWarning, Error-Critical, SecurityWarning-Critical.

Log – správa z protokolu.