Prístup k poskytnutým údajom

Nasleduje niekoľko príkladov, ako pristupovať k dátam cez ESET WMI z príkazového riadka Windows PowerShell, ktoré by mali fungovať na všetkých verziách operačného systému Windows. Sú však dostupné aj iné cesty ako sa dostať k týmto dátam pomocou skriptovacích jazykov alebo iných nástrojov.

Cez príkazový riadok bez skriptov

Nástroj príkazového riadka wmic môže byť použitý na prístup k vopred definovaným triedam WMI.

Zobrazenie kompletných informácií o produkte na lokálnom počítači:

wmic /namespace:\\root\ESET Path ESET_Product

Zobrazenie čísla verzie produktu na lokálnom počítači:

wmic /namespace:\\root\ESET Path ESET_Product Get Version

Zobrazenie kompletných informácií o produkte na vzdialenom počítači s IP adresou 10.1.118.180:

wmic /namespace:\\root\ESET /node:10.1.118.180 /user:Administrator Path ESET_Product

PowerShell

Zobrazenie kompletných informácií o produkte na lokálnom počítači:

Get-WmiObject ESET_Product -namespace 'root\ESET'

Zobrazenie kompletných informácií o produkte na vzdialenom počítači s IP adresou 10.1.118.180:

$cred = Get-Credential # promts the user for credentials and stores it in the variable
Get-WmiObject ESET_Product -namespace 'root\ESET' -computername '10.1.118.180' -cred $cred