ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť ESET, spol. s r. o. so sídlom na adrese Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31333532, ako prevádzkovateľ údajov (ďalej len „ESET“ alebo „my“) kladie veľký dôraz na ochranu osobných údajov. Chceme splniť požiadavku transparentnosti, ktorá je právne štandardizovaná vo všeobecnom nariadení EÚ o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“). S týmto cieľom zverejňujeme tieto zásady ochrany osobných údajov, ktorých jediným účelom je informovať nášho zákazníka (ďalej len „koncový používateľ“ alebo „vy“) ako dotknutú osobu o týchto témach ochrany osobných údajov:

 • právny základ spracúvania osobných údajov;
 • zdieľanie a dôvernosť údajov;
 • bezpečnosť údajov;
 • práva, ktoré máte ako dotknutá osoba;
 • spracúvanie osobných údajov;
 • Kontaktné informácie.

Spracúvanie osobných údajov

Služby poskytované spoločnosťou ESET a realizované v rámci nášho produktu sa poskytujú v súlade s podmienkami dohody LICENČNÁ DOHODA (EULA), ale niektoré z nich si môžu vyžadovať osobitnú pozornosť. Chceme vám poskytnúť podrobnejšie informácie o zhromažďovaní údajov, ktoré súvisí s poskytovaním našich služieb. Poskytujeme rôzne služby, ktoré sú opísané v zmluve EULA, ako aj v produktovej dokumentácii. Poskytujeme rôzne služby opísané v dohode EULA a produktovej dokumentácii. Nato, aby všetko fungovalo, ako má, musíme zhromažďovať tieto informácie:

 • Informácie o aktualizáciách a ďalšie štatistické informácie týkajúce sa procesu inštalácie a počítača vrátane informácií o platforme, na ktorej je produkt nainštalovaný, a informácií o operáciách a funkčnosti našich produktov, napríklad informácie o operačnom systéme, hardvéri, identifikátoroch inštalácie, identifikácii licencie, IP adrese, MAC adrese a nastaveniach konfigurácie produktu.
 • Jednosmerné haše súvisiace s infiltráciami, ktoré sú zhromažďované v rámci reputačného systému ESET LiveGrid® a ktorými sa zlepšuje účinnosť našich antimalvérových riešení na základe porovnávania naskenovaných súborov s databázou položiek zaradených na whitelist a blacklist v cloude.
 • Prijaté podozrivé vzorky a metadáta zhromažďované v rámci systému spätnej väzby ESET LiveGrid®, ktoré umožňujú spoločnosti ESET okamžite reagovať na potreby svojich koncových používateľov, ako aj na najnovšie hrozby. Spoliehame sa na to, že nám zašlete
  • infiltrácie, ako napríklad vzorky potenciálnych vírusov a iných škodlivých a podozrivých programov; problematické, potenciálne neželané alebo potenciálne nebezpečné objekty, ako napríklad spustiteľné súbory, e-mailové správy, ktoré ste nahlásili ako spam alebo ktoré takto označil váš produkt;
  • informácie o zariadeniach v lokálnej sieti, ako napríklad typ, dodávateľ, model a/alebo názov zariadenia;
  • informácie o používaní internetu, ako napríklad IP adresu, geografické informácie, IP pakety, URL adresy a ethernetové rámce;
  • súbory výpisov pri zlyhaní a informácie, ktoré obsahujú.

Nemáme v úmysle zhromažďovať vaše údaje mimo tohto rozsahu, niekedy sa tomu však nedá zabrániť. Náhodne zhromaždené údaje môžu byť obsiahnuté v samotnom malvéri (zhromaždené bez vášho vedomia alebo súhlasu) alebo môžu byť súčasťou názvov súborov či URL adries a my nemáme v úmysle začleniť ich do našich systémov ani ich spracovať na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

 • Licenčné informácie, ako napríklad identifikácia licencie, a osobné údaje, ako napríklad meno, priezvisko, adresa a e-mailová adresa, sa vyžadujú na fakturačné účely, overenie pravosti licencie a poskytovanie našich služieb.
 • Kontaktné informácie a údaje obsiahnuté vo vašich žiadostiach o podporu sa vyžadujú na poskytnutie technickej alebo inej podpory spoločnosťou ESET. Podľa toho, akým spôsobom sa nás rozhodnete kontaktovať, môžeme zhromažďovať informácie, ako sú napríklad vaša e-mailová adresa, telefónne číslo, licenčné informácie, podrobnosti o produkte a popis vášho konkrétneho prípadu podpory. Na zjednodušenie poskytnutia podpory vás môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií.

Zdieľanie a dôvernosť údajov

Vaše údaje nezdieľame s tretími stranami. Spoločnosť ESET však pôsobí globálne prostredníctvom pridružených spoločností alebo partnerov v rámci svojej siete predaja, služieb a podpory. Informácie o správe licencií, účtovaní a technickej podpore spracúvané spoločnosťou ESET sa môžu prenášať medzi pridruženými subjektmi alebo partnermi na účely plnenia dohody EULA, ako je napríklad poskytovanie služieb alebo podpory.

Spoločnosť ESET uprednostňuje spracúvanie údajov v krajinách Európskej únie (EÚ). V závislosti od vašej polohy (používanie našich produktov a/alebo služieb mimo EÚ) a/alebo vami vybratej služby však môže byť nevyhnutné preniesť vaše údaje do krajiny mimo EÚ. Využívame napríklad služby tretích strán spojené s cloudovou výpočtovou technikou. V týchto prípadoch si dôkladne vyberáme poskytovateľov služieb a dbáme na ochranu údajov na primeranej úrovni prostredníctvom zmluvných, ale tiež technických a organizačných opatrení. V prípade potreby sa spravidla dohodneme na štandardných zmluvných doložkách EÚ s doplnkovými zmluvnými pravidlami.

Pri niektorých krajinách mimo EÚ, ako je napríklad Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko, už EÚ určila porovnateľnú úroveň ochrany údajov. Z dôvodu porovnateľnej úrovne ochrany údajov sa pri prenose údajov do týchto krajín nevyžaduje žiadne osobitné oprávnenie ani dohoda.

Práva dotknutej osoby

Práva každého koncového používateľa sú dôležité a chceme vás informovať, že všetci koncoví používatelia (z ktorejkoľvek krajiny EÚ aj mimo EÚ) majú práva uvedené nižšie zaručené spoločnosťou ESET. Ak chcete uplatniť svoje práva dotknutej osoby, môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulára podpory alebo e-mailom na adrese dpo@eset.sk. Na účely identifikácie vás požiadame o tieto informácie: meno, e-mailovú adresu a (ak sú tieto informácie k dispozícii) licenčný kľúč alebo číslo zákazníka a pridruženú spoločnosť. Neodosielajte nám žiadne iné osobné údaje, napríklad dátum narodenia. Chceme zdôrazniť, že na účely spracovania vašej žiadosti, ako aj na účely identifikácie, budeme spracúvať vaše osobné údaje.

Právo na odvolanie súhlasu. Právo na odvolanie súhlasu sa uplatňuje v prípade spracúvania, ktoré je založené len na súhlase. Ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať aj bez uvedenia dôvodu. Odvolanie súhlasu je účinné len pre budúcnosť a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním.

Právo namietať. Právo namietať voči spracúvaniu sa uplatňuje v prípade spracúvania na základe oprávneného záujmu spoločnosti ESET alebo tretej strany. Ak vaše osobné údaje spracúvame na ochranu oprávneného záujmu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať voči nami uvedenému oprávnenému záujmu a spracúvaniu vašich osobných údajov. Vaša námietka je účinná len pre budúcnosť a nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred námietkou. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, nie je potrebné uvádzať dôvody námietky. Platí to aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takýmto priamym marketingom. Vo všetkých ostatných prípadoch vás požiadame, aby ste nás stručne informovali o svojich sťažnostiach týkajúcich sa oprávneného záujmu spoločnosti ESET spracúvať vaše osobné údaje.

V niektorých prípadoch máme oprávnenie napriek vášmu odvolaniu súhlasu ďalej spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe, napríklad na účely plnenia zmluvy.

Právo prístupu. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich údajoch, ktoré uchováva spoločnosť ESET.

Právo na opravu. Ak neúmyselne spracúvame vaše nesprávne osobné údaje, máte právo na ich opravu.

Právo na vymazanie a právo na obmedzenie spracúvania. Ako dotknutá osoba máte právo požiadať o vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov. Ak napríklad vaše osobné údaje spracúvame s vaším súhlasom, odvoláte ho a neexistuje žiadny iný právny základ, ako je napríklad zmluva, vaše osobné údaje vymažeme okamžite. Vaše osobné údaje tiež budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely, ktoré sú pre ne uvedené, na konci nášho obdobia uchovávania.

Ak vaše osobné údaje používame výhradne na účely priameho marketingu a odvoláte súhlas alebo budete namietať voči existujúcemu oprávnenému záujmu spoločnosti ESET, spracúvanie vašich osobných údajov obmedzíme tak, že pridáme vaše kontaktné údaje do svojho interného blacklistu, aby nedošlo k nevyžiadanému kontaktu. V opačnom prípade sa vaše osobné údaje vymažú.

Upozorňujeme, že sa od nás môže žiadať, aby sme vaše údaje uchovávali až do uplynutia povinností a období uchovávania stanovených zákonodarcom alebo dozornými orgánmi. Povinnosti a obdobia uchovávania tiež môžu vyplývať z právnych predpisov Slovenskej republiky. Po ich uplynutí sa príslušné údaje vymažú zvyčajným spôsobom.

Právo na prenosnosť údajov. Ako dotknutej osobe vám radi poskytneme osobné údaje spracúvané spoločnosťou ESET vo formáte XLS.

Právo podať sťažnosť. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek podať sťažnosť dozornému orgánu. Spoločnosť ESET podlieha slovenským zákonom a je viazaná právnymi predpismi Európskej únie o ochrane údajov. Príslušným dozorným orgánom na ochranu údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Kontaktné informácie

Ak chcete využiť svoje právo dotknutej osoby alebo chcete položiť otázku či vyjadriť obavu, obráťte sa na nás na adrese:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk