E-mailové oznámenia

ESET Server Security podporuje automatické odosielanie oznámení e‑mailom, ak sa vyskytne udalosť s nastavenou úrovňou zápisu.


Poznámka:

ESET Server Security podporuje SMTP servery, ktoré využívajú šifrovanie TLS.

SMTP server

Názov SMTP servera použitého na odosielanie oznámení a upozornení. Zvyčajne je to názov vášho Microsoft Exchange Servera.

Prihlasovacie meno a heslo

V prípade, že SMTP server vyžaduje overenie, musí byť táto možnosť zapnutá a pre prístup k SMTP serveru musí byť nastavené správne prihlasovacie meno a heslo.

E-mailová adresa odosielateľa

Upresnite adresu odosielateľa, ktorá bude zobrazená v hlavičke e‑mailovej správy obsahujúcej oznámenie. Ide o adresu, ktorú príjemca uvidí v poli Od.

E-mailová adresa príjemcu

Zadajte e‑mailovú adresu príjemcu, pre ktorého je oznámenie určené.

Zapnúť TLS

Zapne odosielanie správ a upozornení s podporou šifrovania typu TLS.

 

Nastavenia e-mailu

Posielať udalosti od úrovne

Určuje minimálnu úroveň podrobností odosielaných oznámení.

Interval, v akom sa budú e‑mailom posielať nové oznámenia (v minútach)

Časový interval v minútach, po ktorom sa odošle nové oznámenie prostredníctvom e‑mailu. Ak chcete, aby sa e-maily odosielali okamžite, nastavte túto hodnotu na 0.

Posielať každé oznámenie v samostatnom e-maile

Každé oznámenie bude odoslané v samostatnom e-maile. Výsledkom môže byť veľký počet odosielaných e-mailov za krátky čas.

 

Formát správy

Komunikácia medzi programom a používateľom, správcom alebo zodpovednou osobou je zabezpečená prostredníctvom e-mailov alebo oznamovacích správ (pomocou služby Windows messenger service). Vírusové správy a upozornenia systému majú prednastavený formát, ktorý sa neodporúča meniť. V niektorých prípadoch je potrebné pozmeniť formát správ o udalostiach.

Formát správ o udalostiach

Formát správ o udalostiach zobrazovaných na vzdialenom počítači, ktorý je špecifikovaný v nastaveniach odosielania.

Formát správ o hrozbách

Správy obsahujúce upozornenia a oznámenia o hrozbách majú preddefinovaný formát. Meniť tento formát sa neodporúča. Formát môžete meniť napríklad v prípade, že používate systém na automatické spracovanie e-mailov.

Vo formáte správ sa nachádzajú kľúčové slová označené percentom („%“), ktoré sú pri vytváraní správ nahradené zodpovedajúcimi hodnotami. Sú dostupné nasledujúce kľúčové slová:

%TimeStamp% – dátum a čas udalosti.

%Scanner% – modul, ktorý zaznamenal udalosť.

%ComputerName% – názov počítača, na ktorom došlo k udalosti.

%ProgramName% – program, ktorý spôsobil udalosť.

%InfectedObject% – názov infikovaného súboru, e-mailovej správy atď.

%VirusName% – názov vírusu.

%ErrorDescription% – popis chyby.

Kľúčové slová %InfectedObject% a %VirusName% sa využívajú iba v upozorneniach týkajúcich sa hrozieb, kým kľúčové slovo %ErrorDescription% sa využíva iba v informatívnych upozorneniach.

Znaková sada

V roletovom menu si môžete vybrať kódovanie znakov. E-mailová správa bude skonvertovaná podľa zvoleného kódovania.

Použiť Quoted-printable kódovanie

Zdroj e-mailovej správy bude zakódovaný do Quoted-printable (QP) formátu, ktorý používa ASCII znaky a vie správne preložiť špeciálne znaky do 8-bitového formátu (áéíóú).