Upozornenia a udalosti

Ochrana e-mailových klientov zabezpečuje kontrolu e-mailovej komunikácie prijímanej prostredníctvom protokolov POP3 a IMAP. Pomocou doplnku pre Microsoft Outlook a ďalšie e-mailové klienty zabezpečuje ESET Server Security kontrolu všetkej komunikácie daného klienta (POP3, MAPI, IMAP, HTTP). Pri kontrole prijímaných správ sú použité všetky pokročilé metódy kontroly obsiahnuté v skenovacom jadre ThreatSense. Tým je zabezpečená detekcia nebezpečných programov ešte pred aktualizáciou detekčného jadra. Kontrola protokolov POP3 a IMAP je nezávislá od typu e-mailového klienta.

Program umožňuje do kontrolovaných správ pridávať poznámku s informáciou o výsledku kontroly. Používateľ môže Pridávať poznámku do prijatých a čítaných e-mailov, Pridávať do predmetu prijatých a čítaných infikovaných e-mailov alebo tiež Pridávať poznámku do odosielaných e-mailov. Na tieto poznámky sa nemožno úplne spoliehať, keďže nemusia byť doplnené do problematických HTML správ a taktiež môžu byť sfalšované malvérom. Pridávanie poznámok možno nastaviť zvlášť pre prijaté a prečítané e‑maily a zvlášť pre odosielané e‑maily, prípadne pre všetky e‑maily. Sú dostupné tieto možnosti:

Nikdy – do správ nebudú pridávané žiadne poznámky s informáciou o výsledku kontroly.

Pridávať len do infikovaných e-mailov – program bude pridávať poznámky len do infikovaných správ (predvolené nastavenie).

Do všetkých skontrolovaných e‑mailov – program bude pridávať poznámky do všetkých skontrolovaných e‑mailov.

Pridávať do predmetu odosielaných infikovaných e-mailov

Túto možnosť vypnite v prípade, ak nechcete, aby bolo do predmetu infikovanej správy pridávané upozornenie týkajúce sa vírusu. Táto funkcia sa dá využiť pre jednoduché filtrovanie infikovaných správ podľa predmetu, pokiaľ to e-mailový klient umožňuje. Reťazec tiež vzbudzuje dôveryhodnosť u adresáta správy a poskytuje hodnotnú informáciu o bezpečnosti správy.

Šablóna pridávaná do predmetu infikovaných e-mailov

Túto šablónu upravte v prípade, ak chcete zmeniť formát predpony predmetu infikovanej správy. Táto funkcia doplní k pôvodnému predmetu správy, ktorý znie napríklad Hello, príponu [virus], takže výsledný formát predmetu bude: [virus] Hello. Premenná %VIRUSNAME% predstavuje typ nájdenej hrozby.