Pravidlá ochrany pred útokmi hrubou silou

V okne s pravidlami ochrany pred útokmi hrubou silou môžete vytvárať, upravovať a zobrazovať pravidlá pre prichádzajúce a odchádzajúce sieťové pripojenia. Prednastavené pravidlá nie je možné upraviť ani odstrániť.

Kliknutím na Pridať môžete vytvoriť nové pravidlo ochrany pred útokmi hrubou silou, prípadne kliknite na Upraviť, ak chcete upraviť označené položky.

Toto okno poskytuje prehľad o existujúcich pravidlách ochrany pred útokmi hrubou silou.

Názov

Názov pravidla určený používateľom alebo automaticky.

Zapnuté

Túto možnosť je vhodné deaktivovať v prípade, ak si želáte ponechať dané pravidlo v zozname pravidiel, avšak nechcete ho používať.

Akcia

Pravidlo špecifikuje akciu Povoliť alebo Zakázať, ktorú je potrebné vykonať, ak sú všetky podmienky splnené.

Protokol

Komunikačný protokol, pre ktorý má pravidlo platiť.

Profil

Pre každý profil je možné nastaviť vlastné pravidlá.

Maximálny počet pokusov

Maximálny povolený počet pokusov o opakovanie útoku, pokým IP adresa nebude zablokovaná a pridaná na blacklist.

Obdobie uchovávania na blackliste (min)

Nastaví čas odstránenia IP adresy z blacklistu. Časové obdobie, za ktoré sa ráta počet pokusov, je predvolene nastavené na 30 minút.

Zdrojová IP adresa

Zoznam IP adries, rozsahov alebo podsietí. Ak chcete zadať viacero adries, musia byť oddelené čiarkou.

Zdrojové zóny

Po kliknutí na Pridať si môžete vybrať z preddefinovaných zón alebo si vytvoriť novú zónu so zvoleným rozsahom IP adries.