Vypnuté správy a stavy

Zobrazí vám zoznam potvrdzovacích správ, pre ktoré môžete zvoliť, či sa majú alebo nemajú zobrazovať.

Umožňuje zapnúť alebo vypnúť zobrazenie stavu v okne Monitorovanie, ktoré sa nachádza v hlavnom menu.