Pravidlá zariadení

Zariadenia môžu byť povolené alebo blokované vzhľadom na používateľa, skupinu používateľov alebo podľa vybraných parametrov nastavených v pravidle. Zoznam pravidiel pozostáva z niekoľkých parametrov, akými sú názov, typ externého zariadenia, akcia vykonaná po zistení zariadenia a rozsah vytvorených protokolov.

Môžete pridať nové pravidlo alebo upraviť nastavenia existujúceho pravidla. Do poľa Názov zadajte popis pravidla pre jeho lepšiu identifikáciu. Tlačidlo Pravidlo je zapnuté aktivuje alebo deaktivuje konkrétne pravidlo, čo je užitočné v prípade, že si neželáte vymazať pravidlo natrvalo.

Uplatňovať v intervale

Pravidlá môžete obmedziť pomocou časových intervalov. Najprv vytvorte časový interval, ktorý sa následne zobrazí v roletovom menu.

Typ zariadenia

Z roletového menu vyberte typ externého zariadenia (disk, prenosné zariadenie, Bluetooth, FireWire atď.). Typ zariadenia je prevzatý od operačného systému a je uvedený v systémovej Správe zariadení (Device manager), ak je zariadenie pripojené k počítaču. Úložné zariadenia môžu byť externé disky alebo čítačky pamäťových kariet pripojené cez USB alebo FireWire. Čítačky Smart kariet zahŕňajú všetky čítačky kariet s integrovaným obvodom, ako sú SIM karty alebo overovacie karty. Medzi zobrazovacie zariadenia patria napríklad skenery alebo digitálne fotoaparáty, ktoré neposkytujú informácie o používateľovi, iba o jeho akciách. Z toho vyplýva, že môžu byť blokované len globálne pre všetkých používateľov.

Akcia

Prístupové práva k zariadeniam bez úložiska môžu byť povolené alebo blokované. Prístupové práva k zariadeniam s úložiskom môžu byť nasledovné:

Čítanie/Zápis – všetky práva nad zariadením.

Blokovať – prístup k zariadeniu nebude povolený.

Iba na čítanie – používateľovi bude umožnený prístup k zariadeniu v režime „iba na čítanie“.

Upozorniť – pri každom pripojení zariadenia k počítaču bude používateľ informovaný, či bolo zariadenie povolené alebo zablokované, a zároveň bude daná udalosť zaznamenaná do protokolu. Program si zariadenia nepamätá, čo znamená, že príslušné oznámenie sa zobrazí aj pri opätovnom pripojení rovnakého zariadenia.


Poznámka:

Niektoré akcie nemusia byť podporované pri niektorých zariadeniach. Ak má však zariadenie úložisko, všetky štyri akcie sú dostupné. Pre zariadenia bez úložiska sú dostupné len dve akcie (napríklad akcia Iba na čítanie nie je dostupná pri zariadeniach s technológiou Bluetooth, tieto zariadenia sa dajú len povoliť alebo blokovať).

Nasledujúce parametre môžu byť použité na vyladenie pravidla pre čo najlepšie prispôsobenie pravidla danému zariadeniu. Všetky parametre rozlišujú malé a veľké písmená:

Výrobca – filtrovanie podľa výrobcu alebo ID.

Model – názov daného zariadenia.

Sériové číslo – externé zariadenia majú zvyčajne svoje vlastné sériové číslo. V prípade CD/DVD ide o sériové číslo daného média, nie CD mechaniky.


Poznámka:

Ak sú hore spomenuté popisy prázdne, pravidlo bude tieto polia počas filtrovania ignorovať. Parametre vo všetkých poliach okna rozlišujú malé a veľké písmená a nepoužívajú zástupné znaky (*, ?).

Na zistenie parametrov zariadenia pripojeného k počítaču najprv vytvorte pravidlo pre povolenie daného typu zariadení a po pripojení zariadenia k počítaču nájdete jeho parametre v Protokole správy zariadení.

Z roletového menu vyberte Závažnosť zapisovania do protokolu:

Vždy – do protokolu budú zaznamenávané všetky udalosti.

Diagnostické – do protokolu budú zaznamenávané informácie potrebné pre ladenie programu.

Informácie – zaznamenáva informatívne správy, napríklad o úspešnej aktualizácii, ako aj udalosti s vyššou závažnosťou.

Upozornenie – zaznamenávané budú varovné správy a kritické chyby.

Žiadne – nebudú vytvárané žiadne protokoly.

Pravidlo môže byť obmedzené len na určitých používateľov alebo skupiny používateľov ich pridaním do Zoznamu používateľov. Kliknutím na Upraviť vykonáte zmeny v zozname používateľov.

Pridať – otvorí sa okno Typy objektov: Používatelia alebo Skupiny, kde je možné vybrať konkrétnych používateľov.

Odstrániť – vybraný používateľ bude odstránený z filtra.


Poznámka:

Nie všetky typy zariadení je možné filtrovať pomocou používateľských pravidiel (napríklad zobrazovacie zariadenia neposkytujú informácie o používateľoch, ale iba o vykonaných akciách).

Na výber sú tieto funkcie:

Upraviť

Môžete zmeniť názov zvoleného pravidla alebo parametre zariadení nachádzajúcich sa v danej skupine (výrobca, model a sériové číslo zariadenia).

Kopírovať

Táto funkcia slúži na vytvorenie nového pravidla s parametrami označeného pravidla.

Odstrániť

Slúži na vymazanie označeného pravidla. Ak chcete pravidlo zakázať, môžete tiež prípadne použiť začiarkavacie políčko vedľa daného pravidla. Táto možnosť je užitočná, ak nechcete pravidlo zmazať, ale len dočasne zakázať.

Načítať

Zobrazí okno so zoznamom práve pripojených zariadení s nasledujúcimi informáciami: typ zariadenia, výrobca, model a sériové číslo v prípade, že je dostupné. Po výbere zariadenia zo zoznamu nájdených zariadení a kliknutí na OK sa zobrazí okno editora pravidiel s vopred definovanými údajmi (všetky nastavenia môžete meniť).

Pravidlá, ktoré sú v zozname vyššie, majú vyššiu prioritu. Pravidlá môžete hromadne označiť a aplikovať akcie; môžete ich napríklad vymazať alebo presunúť nižšie/vyššie pomocou šípok – Začiatok/Hore/Dole/Koniec.