Rezidentná ochrana súborového systému

Rezidentná ochrana súborového systému kontroluje v systéme všetky udalosti súvisiace s malvérom. Všetky súbory, ktoré sa v počítači otvárajú, vytvárajú alebo spúšťajú, sú kontrolované na prítomnosť škodlivého kódu. Rezidentná ochrana súborového systému sa predvolene spúšťa pri štarte systému a poskytuje nepretržitú kontrolu. V špeciálnych prípadoch (napr. ak dôjde ku konfliktu s inou rezidentnou ochranou) je možné rezidentnú ochranu zastaviť zrušením výberu možnosti Automatický štart rezidentnej ochrany súborového systémuRozšírených nastaveniach (F5) v sekcii Rezidentná ochrana súborového systému > Základné.

ESET Server Security je kompatibilný so servermi využívajúcimi Azure File Sync agenta s povoleným vrstvením cloudu (cloud tiering). ESET Server Security rozpoznáva súbory s atribútom FILE_ATTRIBUTE_RECALL_ON_DATA_ACCESS.

Vykonávať kontrolu týchto médií

Predvolene je nastavená kontrola všetkých typov médií:

Lokálne disky – všetky pevné disky v počítači.

Vymeniteľné médiá – CD/DVD, USB kľúče, zariadenia Bluetooth atď.

Sieťové disky – všetky namapované disky.

Odporúčame používať predvolené nastavenia kontroly všetkých médií a meniť ich iba v špecifických prípadoch, napríklad keď pri kontrole určitého média dochádza k výraznému spomaleniu prenosu dát.

Vykonávať kontrolu pri týchto udalostiach

Predvolene sa súbory kontrolujú pri otváraní, vytváraní a spúšťaní. Odporúčame vám nemeniť tieto predvolené nastavenia, pretože tak je zabezpečená maximálna úroveň rezidentnej ochrany vášho počítača.

Otvorenie súboru – kontrola prebieha pri otvorení súborov alebo pri prístupe k súborom.

Vytvorenie súboru – kontrola prebieha pri vytvárení alebo úprave súborov.

Spustenie súboru – kontrola prebieha pri spustení súborov.

Prístup na vymeniteľné médiá – kontrola prebieha pri prístupe k vymeniteľným médiám. Po vložení alebo pripojení vymeniteľného média so zavádzacím sektorom bude tento zavádzací sektor okamžite skontrolovaný. Táto možnosť neumožňuje kontrolu súborov na vymeniteľnom médiu. Nastavenia kontroly súborov na vymeniteľnom médiu sú dostupné v sekcii Vykonávať kontrolu týchto médií > Vymeniteľné médiá. Prístup k zavádzaciemu sektoru vymeniteľného média bude možný, len ak zapnete funkciu Zavádzacie sektory/UEFI v sekcii Parametre ThreatSense.

Vylúčenia procesov umožňujú vylúčenie konkrétneho procesu z kontroly. Napríklad proces zálohy dát, pri ktorom sú všetky operácie so súbormi ignorované, sa považuje za bezpečné riešenie, pričom sa minimalizuje možné riziko prerušenia zálohovania pri ich kontrole.

Rezidentná ochrana súborového systému kontroluje všetky typy médií a aktivuje sa pri rôznych systémových udalostiach, napríklad pri prístupe k súboru. Rezidentná ochrana súborového systému môže byť nastavená tak, aby pracovala s novovytvorenými súbormi iným spôsobom, ako v prípade už dlhšie existujúcich súborov. Napríklad pri novovytvorených súboroch je možné nastaviť hlbšiu úroveň kontroly.

Na zabezpečenie minimálnych systémových nárokov pri použití rezidentnej ochrany nie sú súbory, ktoré už boli skontrolované, opakovane kontrolované (pokiaľ neboli zmenené). Súbory sú ihneď kontrolované znova po každej aktualizácii detekčného jadra. Toto správanie je kontrolované pomocou Smart optimalizácie. Pokiaľ je Smart optimalizácia zakázaná, všetky súbory sú kontrolované vždy, keď sa k nim pristupuje. Ak chcete túto možnosť zmeniť, stlačením F5 otvorte Rozšírené nastavenia a kliknite na Detekčné jadro > Rezidentná ochrana súborového systému. Následne kliknite na Parametre ThreatSense > Iné a zapnite alebo vypnite možnosť Zapnúť Smart optimalizáciu.

Podrobné nastavenia môžete konfigurovať v sekcii Doplňujúce parametre ThreatSense pre vytvárané a menené súbory a Doplňujúce parametre ThreatSense pre spúšťané súbory.