Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zasady ochrony prywatności

Firma ESET, spol. s r. o. z siedzibą pod adresem Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Bratysławy I w sekcji Sro, pozycja nr 3586/B, numer w rejestrze gospodarczym: 31333532 jako administrator danych (dalej "ESET" lub "my") pragnie zachować przejrzystość w odniesieniu do danych osobowych oraz poufności informacji swoich klientów. W związku z tym publikujemy niniejsze Zasady ochrony prywatności wyłącznie w celu przekazania klientowi (dalej "Użytkownik" lub "Ty") informacji na następujące tematy: W związku z tym publikujemy niniejsze Zasady ochrony prywatności wyłącznie w celu przekazania klientowi (dalej „Użytkownik końcowy” lub „Ty”) informacji na następujące tematy:

przetwarzanie danych osobowych,

poufność danych,

prawa osób, których dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych

Usługi zaimplementowane w produkcie firmy ESET są przez nas świadczone zgodnie z postanowieniami Umowy licencyjnej użytkownika końcowego („Umowa EULA”), ale niektóre z nich mogą wymagać szczególnej uwagi. Chcemy przekazać szczegółowe informacje na temat gromadzenia danych związanych ze świadczonymi przez nas usługami. Oferujemy szereg usług przedstawionych w umowie EULA i dokumentacji produktu, takich jak aktualizacja/uaktualnianie, ESET LiveGrid®, ochrona przed niewłaściwym użyciem danych, pomoc techniczna itp. Abyśmy mogli dostarczać nasze usługi, musimy gromadzić następujące informacje:

Statystyki (dotyczące aktualizacji i inne) obejmujące informacje na temat procesu instalacji oraz komputera użytkownika końcowego (np. platformy, na której jest zainstalowany nasz produkt), a także informacje o działaniu i funkcjach naszych produktów, takie jak system operacyjny, dane dotyczące sprzętu, identyfikatory instalacji, identyfikatory licencji, adres IP, adres MAC oraz ustawienia konfiguracji produktu.

Skróty jednokierunkowe związane z infekcjami używane przez system reputacji ESET LiveGrid®, które poprawiają wydajność naszych rozwiązań do ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, porównując skanowane pliki z białą i czarną listą obiektów w chmurze.

Próbki podejrzanego kodu i metadanych używane przez system reputacji ESET LiveGrid®, które pozwalają produktom ESET reagować natychmiast na potrzeby użytkowników końcowych i zapewnić ochronę przed najnowszymi zagrożeniami. Korzystamy następujących danych otrzymanych od użytkowników końcowych

odane dotyczące infekcji, takie jak próbki potencjalnych wirusów i innych szkodliwych programów, a także podejrzane, potencjalnie niepożądane i potencjalnie niebezpieczne obiekty (np. pliki wykonywalne i wiadomości e-mail zgłoszone jako spam lub oznaczone przez nasz produkt);

oinformacje o urządzeniach w sieci lokalnej, takie jak typ, producent, model i/lub nazwa urządzenia;

oinformacje dotyczące korzystania z Internetu, takie jak adres IP, informacje geograficzne, pakiety IP, adresy URL i ramki sieci Ethernet;

opliki zrzutu awaryjnego i informacje w nich zawarte.

Nie mamy zamiaru gromadzić danych spoza tego zakresu, jednak czasami nie da się tego uniknąć. Przypadkowo zebrane dane mogą być zawarte w samym szkodliwym oprogramowaniu (i zebrane bez wiedzy i zgody użytkownika końcowego) lub mogą stanowić część nazwy pliku lub adresu URL. Nie zamierzamy wykorzystywać tych danych w naszych systemach ani przetwarzać ich w celu określonym w tej Polityce prywatności.

Informacje dotyczące licencji, takie jak identyfikator licencji oraz dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail, są wymagane do celów związanych z rozliczeniami, weryfikacją autentyczności licencji oraz świadczeniem przez nas usług.

Aby zapewnić możliwość świadczenia pomocy technicznej lub pomocy innego rodzaju mogą być wymagane informacje kontaktowe i dane zawarte w zgłoszeniach do działu pomocy. W zależności od wybranego przez Użytkownika końcowego sposobu komunikacji możemy gromadzić następujące dane: adres e-mail, numer telefonu, informacje o licencji, szczegółowe informacje o produkcie oraz opis zgłoszenia do pomocy technicznej. Możemy poprosić o podanie innych informacji, aby ułatwić świadczenie usługi pomocy technicznej.

Poufność danych

ESET jest firmą działającą na całym świecie za pośrednictwem swoich spółek stowarzyszonych oraz partnerów będących częścią sieci dystrybucji, usług i pomocy technicznej. Przetwarzane przez nas informacje mogą być przesyłane między nami a naszymi partnerami oraz spółkami stowarzyszonymi z tytułu realizacji Umowy EULA, na przykład świadczenia usług lub udzielania pomocy technicznej albo w celach rozliczeniowych. W zależności od lokalizacji Użytkownika końcowego i wybranych przez niego usług możemy być zmuszeni do wysyłania jego danych do kraju, który nie uzyskał decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Każdorazowo proces ten przebiega zgodnie z przepisami o ochronie danych i odbywa się wyłącznie w razie konieczności. W każdym przypadku, bez wyjątków, muszą być ustanowione standardowe klauzule umowne, wiążące reguły korporacyjne lub inne odpowiednie zabezpieczenia.

Dokładamy wszelkich starań, aby nie dopuścić do przechowywania danych dłużej, niż jest to konieczne w związku ze sprzedażą usług na mocy umowy EULA. Okres przechowywania przez nas danych może być dłuższy niż okres ważność licencji użytkownika. Ma to umożliwić użytkownikowi łatwe i wygodne odnowienie licencji. Statystyki i inne dane zgromadzone przez usługę ESET LiveGrid® (w postaci zminimalizowanej i pseudonimizowanej) mogą być nadal przetwarzane w celach statystycznych.

Firma ESET stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu zabezpieczeń odpowiedniego do zagrożeń. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ciągłą poufność, integralność, dostępność i odporność przetwarzanych systemów i usług. W przypadku naruszenia ochrony danych zagrażającego prawom i wolnościom Użytkownika końcowego jesteśmy jednak gotowi do powiadomienia o tym fakcie organów nadzorczych oraz właścicieli danych. Jako osoba, której dane dotyczą, użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawa osób, których dane dotyczą

Firma ESET podlega prawu słowackiemu i obowiązują ją przepisy Unii Europejskiej o ochronie danych. Zgodnie z warunkami zapisanymi w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, każdemu właścicielowi danych przysługują następujące prawa:

prawo do uzyskania wglądu w swoje dane osobowe gromadzone przez firmę ESET;

prawo do wprowadzenia zmian w swoich danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe (Użytkownik końcowy ma także prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych);

prawo do usunięcia swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania swoich danych osobowych;

prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych;

prawo do wniesienia skargi;

prawo do przeniesienia danych.

Jeżeli użytkownik chce skorzystać z prawa przysługującego mu jako osobie, której dane dotyczą, a także w przypadku pytań lub wątpliwości, użytkownik może przesłać do nas wiadomość na adres:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk