ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Sekretesspolicy

Skydd av personuppgifter är av särskild betydelse för ESET, spol. s r. o., med huvudkontor på Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, organisationsnummer: 31333532 som personuppgiftsansvariga (”ESET” eller ”Vi”). Vi vill uppfylla transparenskravet så som det är juridiskt standardiserat enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”). Vi publicerar därför den här sekretesspolicyn i enda syfte att informera våra kunder (”Slutanvändaren” eller ”Du”) som registrerade om följande ämnen gällande skydd av personuppgifter:

 • Rättslig grund för behandling av personuppgifter,
 • Datadelning och konfidentialitet,
 • Datasäkerhet,
 • Dina rättigheter som registrerad,
 • Behandling av dina personuppgifter,
 • Kontaktinformation.

Behandling av dina personuppgifter

Tjänster från ESET implementerade i vår produkt tillhandahålls enligt villkoren i licensavtalet för slutanvändare ("Slutanvändaravtalet"), men vissa av dem kan kräva särskild uppmärksamhet. Vi vill ge Dig mer information om datainsamling i samband med tillhandahållandet av våra tjänster. Vi tillhandahåller olika tjänster som beskrivs i Licensavtalet för slutanvändare och produktens dokumentation. För att allt ska fungera samlar Vi in följande information:

 • Uppdateringar och annan statistik omfattande information gällande installationsprocess och din dator, inklusive på vilken plattform vår produkt installeras och information om våra produkters åtgärder och funktionalitet, till exempel operativsystem, maskinvaruinformation, installations-ID, licens-ID, IP-adress, MAC-adress och konfigurationsinställningar för produkten.
 • Enkelriktade hashvärden relaterade till infiltreringar som en del av ESET LiveGrid®-ryktessystemet, vilket förbättrar effektiviteten hos våra lösningar mot skadlig programvara genom att genomsökta filer jämförs mot en databas med vitlistade och svartlistade objekt i molnet.
 • Misstänkta exempel och metadata insamlade från användare som en del av ESET LiveGrid®-feedbacksystemet, vilket gör det möjligt för ESET att omedelbart reagera på våra slutanvändares behov och vara redo att agera mot de senaste hoten. Vi är beroende av att Du skickar oss
  • infiltreringar som till exempel potentiella exempel på virus och andra skadliga program samt misstänkta, problematiska, potentiellt oönskade och potentiellt osäkra objekt som till exempel körbara filer, e-postmeddelanden Du har anmält som skräppost eller som har flaggats av vår produkt;
  • information om enheter i det lokala nätverket som till exempel typ, leverantör, modell och/eller enhetens namn;
  • information om användningen av internet som till exempel IP-adress och geografisk information, IP-paket, webbadresser och Ethernet-ramar;
  • kraschdumpfiler och innehåll.

Vi strävar efter att inte samla in data från dig utanför den här omfattningen, men ibland är detta oundvikligt. Oavsiktligt insamlad data kan vara inkluderad i själva den skadliga programvaran (insamlad utan din vetskap eller ditt medgivande) eller ingå i filnamn eller webbadresser, och Vi avser inte att göra denna till en del av våra system eller behandla den i det syfte som beskrivs i den här Sekretesspolicyn.

 • Licensieringsinformation som till exempel licens-ID och personuppgifter som till exempel förnamn, efternamn, adress och e-postadress krävs för fakturering, verifiering av licensers äkthet och tillhandahållandet av våra tjänster.
 • Kontaktinformation och data i dina supportfrågor kan krävas för att kunna ge dig support. Baserat på vilken kanal Du kontaktar oss genom kan Vi samla in din e-postadress, telefonnummer, licensinformation, produktuppgifter och beskrivning av ditt supportärende. Du kan bli ombedd att förse oss med annan information för att underlätta supporten.

Datadelning och konfidentialitet

Vi delar inte din data med tredje part. ESET är dock ett företag med global verksamhet via dotterbolag eller partner som ingår i vårt försäljnings-, service- och supportnätverk. Information gällande licensiering, fakturering och teknisk support som behandlas av ESET kan överföras till och från dotterbolag eller partner för uppfyllande av licensavtalet för slutanvändare, till exempel tillhandahållande av tjänster eller support.

ESET behandlar helst sin data inom europeiska unionen (EU). Beroende på din plats (användning av våra produkter och/eller tjänster utanför EU) och/eller den tjänst du väljer kan det dock vara nödvändigt att överföra din data till ett land utanför EU. Vi använder till exempel tredjepartstjänster i samband med molnbaserad databehandling. I dessa fall väljer vi noggrant ut våra tjänsteleverantörer och säkerställer en lämplig nivå av dataskydd genom avtalsenliga såväl som tekniska och organisatoriska åtgärder. Vi avtalar i regel om EU:s standardavtalsklausuler, om nödvändigt med kompletterande avtalsbestämmelser.

För vissa länder utanför EU, såsom Förenade kungariket och Schweiz, har EU redan fastställt en jämförbar nivå av uppgiftsskydd. På grund av den jämförbara dataskyddsnivån kräver överföringen av data till dessa länder inget särskilt tillstånd eller avtal.

Registrerade personers rättigheter

Varje slutanvändares rättigheter är viktiga och Vi vill informera dig om att alla Slutanvändare (från något EU-land eller något land utanför EU) har följande rättigheter garanterade hos ESET. För att utöva dina rättigheter som registrerad kan du kontakta oss via vårt supportformulär eller via e-post på dpo@eset.sk. För identifieringsändamål ber vi dig om följande information: Namn, e-postadress och – om sådan är tillgänglig – licensnyckel eller kundnummer och företagstillhörighet. Skicka oss inte några andra personuppgifter, till exempel födelsedatum. Vi vill påpeka att för att kunna behandla din begäran, såväl som för identifieringsändamål, kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Rätt att återkalla samtycket. Rätt att återkalla samtycket är tillämpligt vid behandling som endast baseras på samtycke. Om Vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke har du rätt att återkalla samtycket när som helst utan att ange några skäl. Återkallandet av ditt samtycke gäller endast för framtiden och påverkar inte lagligheten för de uppgifter som behandlats före återkallandet.

Rätt att göra invändningar. Rätt att invända mot behandlingen är tillämpligt vid behandling som baseras på ESET:s eller tredje parts berättigade intresse. Om Vi behandlar dina personuppgifter för att skydda ett berättigat intresse har Du som registrerad rätt att när som helst invända mot det berättigade intresse vi har angett och behandlingen av dina personuppgifter. Invändningen gäller endast för framtiden och påverkar inte lagligheten för de uppgifter som behandlats före invändningen. Om vi behandlar dina personuppgifter i direktmarknadsföringssyfte är det inte nödvändigt att ange skäl till din invändning. Detta gäller även profilering, i den mån denna är kopplat till sådan direktmarknadsföring. I alla andra fall ber vi dig att kort informera oss om dina invändningar mot ESET:s berättigade intresse att behandla dina personuppgifter.

Observera att vi i vissa fall, trots att du har återkallat ditt samtycke eller att din invändning behandlas, har rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter på annan rättslig grund, till exempel för att utföra ett avtal.

Rätt till åtkomst. Som registrerad har du rätt att när som helst och utan kostnad få information om din data som lagras av ESET.

Rätt till rättelse. Om vi oavsiktligt behandlar felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att få detta korrigerat.

Rätt till radering. Som registrerad har du rätt att begära radering eller begränsningar för hur dina personuppgifter behandlas. Om vi exempelvis behandlar dina personuppgifter med ditt samtycke, och du återkallar detta och det inte finns någon annan rättslig grund, exempelvis ett avtal, så raderar Vi omedelbart dina personuppgifter. Dina personuppgifter raderas även så snart de inte längre behövs för de angivna ändamålen i slutet av vår lagringsperiod.

Rätt till begränsning av behandling. Om vi använder dina personuppgifter enbart i direktmarknadsföringssyfte och du har återkallat ditt samtycke eller invänt mot ESET:s underliggande berättigade intresse, så begränsar vi behandlingen av dina personuppgifter till att vi inkluderar dina kontaktuppgifter i vår interna svartlista för att undvika oönskad kontakt. Annars kommer dina personuppgifter att raderas.

Observera att vi kan vara skyldiga att lagra dina uppgifter tills lagringsskyldigheten och de lagringsperioder som bestämts av lagstiftare eller tillsynsmyndigheter löper ut. Lagringsskyldigheter och lagringsperioder kan även bestämmas av den slovakiska lagstiftningen. Därefter raderas motsvarande data rutinmässigt.

Rätt till uppgiftsportabilitet. Vi förser gärna dig som registrerad med de personuppgifter som ESET behandlar i xls-format.

Rätt att göra en anmälan. Som registrerad person har Du rätt att göra en anmälan hos en tillsynsmyndighet när som helst. ESET lyder under slovakisk lagstiftning och som medlem av Europeiska unionen är Vi bundna av dataskyddslagstiftningen. Den relevanta datatillsynsmyndigheten är Slovakiens byrå för skydd för personuppgifter, som är belägen på Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Kontaktinformation

Om Du vill utöva någon av dina rättigheter som registrerad person eller om Du har en fråga kan du kontakta oss på:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk