Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Konfiguracja dzienników

Dostęp do konfiguracji dzienników programu ESET Endpoint Security można uzyskać z poziomu jego okna głównego. Należy kliknąć kolejno Ustawienia > Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Pliki dziennika. W sekcji dzienników można określić sposób zarządzania dziennikami. W celu oszczędzania miejsca na dysku twardym program automatycznie usuwa starsze dzienniki. Można określić następujące opcje plików dziennika:

Minimalna szczegółowość zapisów w dzienniku — umożliwia określenie minimalnego poziomu szczegółowości zdarzeń rejestrowanych w dzienniku:

  • Diagnostyczne — rejestrowanie informacji potrzebnych do ulepszania konfiguracji programu, a także wszystkich rekordów wyższych kategorii.
  • Informacyjne — rejestrowanie komunikatów informacyjnych, w tym powiadomień o pomyślnych aktualizacjach, oraz wszystkich rekordów wyższych kategorii.
  • Ostrzeżenia — rejestrowanie błędów krytycznych oraz komunikatów ostrzegawczych.
  • Błędy —rejestrowanie błędów typu „Błąd podczas pobierania pliku” oraz błędów krytycznych.
  • Krytyczne — rejestrowanie tylko błędów krytycznych (np. błąd uruchomienia ochrony antywirusowejlub wbudowanej zaporyitp.).

note

Wszystkie blokowane połączenia są rejestrowane, gdy wybrany jest poziom szczegółowości Diagnostyka.

Wpisy dziennika starsze niż liczba dni podana w polu Automatycznie usuwaj rekordy starsze niż (dni) będą usuwane automatycznie.

Automatycznie optymalizuj pliki dzienników — włączenie tej opcji powoduje automatyczną defragmentację plików dziennika po przekroczeniu stopnia fragmentacji określonego w polu Jeśli liczba nieużywanych rekordów przekracza (%).

Kliknij przycisk Optymalizuj, aby rozpocząć defragmentację plików dziennika. Wszystkie puste wpisy dzienników są usuwane w celu zwiększenia wydajności i szybkości przetwarzania dzienników. Poprawę można zaobserwować zwłaszcza w przypadku dzienników zawierających dużą liczbę wpisów.

Opcja Włącz protokół tekstowy umożliwia zapisywanie dzienników w plikach innego formatu osobno od plików dziennika:

  • Katalog docelowy — katalog, w którym zapisywane są pliki dzienników (dotyczy wyłącznie plików tekstowych/CSV). Aby skopiować ścieżkę lub wybrać inny katalog, należy kliknąć opcję Wyczyść. Każdej sekcji odpowiada osobny plik o wstępnie zdefiniowanej nazwie (np. virlog.txt to plik odpowiadający sekcji plików dziennika Wykryte zagrożenia, jeśli wybrany format zapisu dzienników to zwykły tekst).
  • Typ — po wybraniu formatu pliku Tekst dzienniki będą zapisywane w postaci pliku tekstowego, a dane będą rozdzielane tabulatorami. To samo dotyczy formatu CSV — wartości rozdzielanych przecinkami. W przypadku wybrania opcji Zdarzenie zamiast w pliku dzienniki będą zapisywane w dzienniku zdarzeń systemu Windows (można go wyświetlić w obszarze Podgląd zdarzeń w Panelu sterowania).
  • Usuń wszystkie pliki dzienników — umożliwia usunięcie wszystkich zapisanych dzienników aktualnie wybranych w menu rozwijanym Typ. Po pomyślnym usunięciu dzienników wyświetlane jest powiadomienie.

Włącz śledzenie zmian konfiguracji w dzienniku inspekcji — informuje o każdej zmianie konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dzienniki inspekcji.


note

Aby szybciej rozwiązać problemy firma ESET może czasem prosić użytkowników o przekazanie dzienników zapisanych na ich komputerach. Narzędzie ESET Log Collector ułatwia użytkownikom gromadzenie niezbędnych informacji. Więcej informacji na temat narzędzia ESET Log Collector można znaleźć w artykule bazy wiedzy ESET.