Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Grupy urządzeń


warning

Urządzenie podłączone do komputera może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.

Okno Grupy urządzeń jest podzielone na dwie części. W prawej części okna znajduje się lista urządzeń należących do danej grupy, a w części lewej znajdują się utworzone grupy. Grupę, która ma zostać wyświetlona w prawym okienku należy wybrać z listy urządzeń.

Po otwarciu okna Grupy urządzeń i wybraniu grupy można dodawać urządzenia do listy lub usuwać je z niej. Innym sposobem dodawania urządzeń do grup jest zaimportowanie ich z pliku. Można również kliknąć przycisk Wypełnij, co umożliwi wyświetlenie listy wszystkich podłączonych do komputera urządzeń w oknie Wykryte urządzenia. Należy wybrać urządzenia z wyświetlonej listy i dodać je do grupy, klikając przycisk OK.

Elementy sterujące

Dodaj — można dodać grupę, wprowadzając jej nazwę, lub można dodać urządzenie do istniejącej grupy (opcjonalnie można wprowadzić szczegóły, takie jak nazwa dostawcy, model oraz numer seryjny), w zależności od tego, w której części okna znajduje się kliknięty przycisk.

Edytuj — ta opcja umożliwia zmianę nazwy wybranej grupy lub zmianę parametrów urządzenia (dostawcy, modelu, numeru seryjnego).

Usuń — powoduje usunięcie wybranej grupy lub urządzenia zależnie od tego, w której części okna znajduje się kliknięty przycisk.

Importuj — umożliwia zaimportowanie listy urządzeń z pliku tekstowego. Jest przy tym wymagane, aby dane w pliku miały prawidłowy format:

  • Wpis o każdym urządzeniu musi być umieszczony w nowym wierszu.
  • Dla każdego urządzenia musi być podany Dostawca, Model i Numer seryjny, oddzielone od siebie przecinkami.

example

Oto przykład zawartości pliku tekstowego:

Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371

04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

Eksportuj — eksportuje listę urządzeń do pliku.

Użycie przycisku Wypełnij umożliwia przegląd wszystkich podłączonych obecnie urządzeń oraz informacji obejmujących: typ urządzenia, producenta urządzenia, model i numer seryjny (jeśli są dostępne).

Po zakończeniu dostosowywania należy kliknąć przycisk OK. Opuszczenie okna Grupy urządzeń bez zapisywania zmian umożliwia przycisk Anuluj.


note

Możliwe jest tworzenie wielu grup urządzeń, w odniesieniu do których obowiązują różne reguły. Można też utworzyć tylko jedną grupę urządzeń, do której stosowana będzie reguła związana z czynnością Odczyt/Zapis lub Tylko do odczytu. Zapewnia to blokowanie podłączanych do komputera nierozpoznanych urządzeń przy użyciu funkcji Kontrola dostępu do urządzeń.

Należy pamiętać, że nie dla każdego typu urządzenia dostępne są wszystkie czynności (uprawnienia). W przypadku urządzeń pamięci masowej dostępne są wszystkie cztery czynności. W przypadku urządzeń innych niż urządzenia pamięci masowej, dostępne są tylko trzy czynności (np. opcja Tylko do odczytu jest niedostępna dla urządzeń Bluetooth, dlatego można tylko zezwolić na dostęp do tych urządzeń, blokować dostęp lub wyświetlać ostrzeżenie).