Otkrivanje izmene aplikacija

Funkcija provere izmene aplikacija prikazuje obaveštenja ako izmenjena aplikacija, za koju postoji pravilo zaštitnog zida, pokuša da uspostavi vezu. To je korisno za izbegavanje zloupotrebe pravila koja su neke aplikacije konfigurisale za druge aplikacije privremenom ili trajnom zamenom prvobitne izvršne datoteke aplikacije drugom izvršnom datotekom aplikacije ili zlonamernom izmenom prvobitne izvršne datoteke aplikacije.

Imajte u vidu da ova funkcija nije namenjena otkrivanju izmena bilo koje aplikacije, uopšteno. Cilj je da se izbegne zloupotreba postojećih pravila zaštitnog zida i da se nadgledaju samo aplikacije za koje postoji određeno pravilo zaštitnog zida.

Aktiviraj otkrivanje izmena aplikacija – Ako izaberete ovu opciju, program će nadgledati promene u aplikacijama (ažuriranja, zaraze, druge izmene). Kada izmenjena aplikacija pokuša da uspostavi vezu, zaštitni zid će vas obavestiti o tome.

Dozvoli izmenu potpisanih (pouzdanih) aplikacija – Ne obaveštavaj ako aplikacija ima isti važeći digitalni potpis pre i nakon izmene.

Lista aplikacija izuzetih iz provere – Ovaj prozor vam omogućava da dodate ili uklonite pojedinačne aplikacije za koje su dozvoljene izmene bez obaveštenja.