Úrovne liečenia

Nastavenia úrovne liečenia pre požadovaný modul ochrany sú dostupné v sekcii Parametre ThreatSense (napríklad v rámci Rezidentnej ochrany súborového systému) > Liečenie.

Rezidentná ochrana a ďalšie moduly ochrany ponúkajú nasledujúce úrovne liečenia.

Liečenie v ESET Endpoint Security 7.2 a novších verziách

Úroveň liečenia

Popis

Vždy vyliečiť infekciu

Program sa pokúsi o liečenie detegovaného objektu bez akéhokoľvek zásahu zo strany koncového používateľa. V niektorých zriedkavých prípadoch (napríklad pri systémových súboroch), keď liečenie nie je možné vykonať, sa detegovaný objekt ponechá v pôvodnom umiestnení. Vždy vyliečiť infekciu je odporúčané predvolené nastavenie pre spravované prostredia.

Vyliečiť infekciu a ak to nie je možné, ponechať ju

Program sa pokúsi o liečenie detegovaného objektu bez akéhokoľvek zásahu zo strany koncového používateľa. V niektorých prípadoch (napríklad pri systémových súboroch alebo archívoch s infikovanými aj neškodnými súbormi), keď liečenie nie je možné vykonať, sa detegovaný objekt ponechá v pôvodnom umiestnení.

Vyliečiť infekciu a ak to nie je možné, spýtať sa

Program sa pokúsi o liečenie detegovaného objektu. V niektorých prípadoch, keď nie je možné vykonať žiadnu akciu, sa koncovému používateľovi zobrazí interaktívne upozornenie, v ktorom si musí zvoliť požadovanú akciu (napríklad odstrániť alebo ignorovať detegovaný objekt). Toto nastavenie sa odporúča vo väčšine prípadov.

Vždy sa spýtať koncového používateľa

Koncovému používateľovi sa pri liečení objektov zobrazí interaktívne okno, v ktorom si musí zvoliť požadovanú akciu (napríklad odstrániť alebo ignorovať detegovaný objekt). Táto úroveň liečenia je určená pre pokročilých používateľov, ktorí vedia, ako postupovať pri detekciách.

CONFIG_THREAT_SENSE

Úrovne liečenia v ESET Endpoint Security 7.1 a starších verziách

Úroveň liečenia

Popis

Neliečiť

Detegované objekty sa nebudú automaticky liečiť. Používateľovi sa zobrazí varovné okno s možnosťou výberu akcie, ktorá sa má vykonať. Táto úroveň liečenia je určená pre pokročilých používateľov, ktorí vedia, ako postupovať pri detekciách.

Normálne liečenie

Program sa pokúsi detegované objekty automaticky liečiť alebo odstrániť na základe prednastavenej akcie (v závislosti od typu infiltrácie). Používateľ je o detekcii a odstránení objektu informovaný oznámením v pravom dolnom rohu obrazovky. Ak program nevie vybrať správnu akciu automaticky, zobrazí sa varovné okno s možnosťou výberu akcie. Možnosť výberu akcie sa zobrazí aj v momente, keď sa predvolenú akciu nepodarí vykonať.

Prísne liečenie

Program vylieči alebo odstráni všetky detegované objekty. Výnimku tvoria systémové súbory. Ak nie je možné tieto súbory liečiť, používateľovi sa zobrazí výzva, aby zvolil príslušnú akciu.

Uvedená úroveň liečenia sa použije pri nastavovaní politiky ESMC pre staršie verzie programu ESET Endpoint Security:

Úroveň liečenia v politike ESMC

Použitá úroveň liečenia

Vždy vyliečiť infekciu

Prísne liečenie

Vyliečiť infekciu a ak to nie je možné, ponechať ju

Normálne liečenie

Vyliečiť infekciu, a ak to nie je možné, spýtať sa*

Normálne liečenie

Vždy sa spýtať koncového používateľa

Neliečiť

* Predvolená možnosť pri prechode na verziu 7.2 a novšie s úrovňou liečenia nastavenou v programe ESET Endpoint Security na Normálne liečenie.