Pridanie alebo úprava výkonnostných vylúčení

V tomto dialógovom okne môžete vylúčiť konkrétnu cestu (k súboru alebo adresáru) v rámci počítača.

note

Výber alebo manuálne zadanie cesty

Požadovanú cestu zvolíte kliknutím na ... v poli Cesta.

V prípade manuálneho zadávania si pozrite príklady formátov vylúčení uvedené nižšie.

DIALOG_EXCLUDE_PATH


Pri vylúčení súborov z kontroly môžu byť použité zástupné znaky pre pokrytie skupiny súborov. Otáznik (?) slúži na nahradenie jedného ľubovoľného znaku a hviezdička (*) nahrádza ľubovoľný reťazec v dĺžke 0 až niekoľko znakov.

example

Formát vylúčenia

Ak chceme vylúčiť vo zvolenom adresári všetky súbory, zadáme cestu k adresáru a použijeme masku *.*

V prípade vylúčenia všetkých .doc súborov použijeme masku *.doc

Ak má názov spustiteľného súboru určitý počet znakov a my vieme s istotou len začiatočný znak (napr. „D“), použijeme nasledujúci formát:
D????.exe (otázniky zastupujú chýbajúce/neznáme znaky)

example

Systémové premenné vo vylúčeniach

Pri vytváraní vylúčení z kontroly môžete použiť aj systémové premenné ako %PROGRAMFILES%.

Ak chcete vylúčiť celý priečinok Program Files pomocou príslušnej systémovej premennej, použite pri vytváraní vylúčenia cestu %PROGRAMFILES%\* (nezabudnite na spätnú lomku a hviezdičku na konci).

Ak chcete vylúčiť všetky súbory a priečinky v konkrétnom podadresári v rámci %PROGRAMFILES%, použite cestu %PROGRAMFILES%\Vyluceny_podadresar\*

hmtoggle_plus0 Rozbaliť zoznam podporovaných systémových premenných

example

Vylúčenia cesty s využitím znaku hviezdičky

Niekoľko ďalších príkladov vylúčení pomocou zástupného znaku hviezdičky:

C:\Tools\* – cesta musí končiť opačnou lomkou a hviezdičkou, ak má označovať vylúčenie priečinku a všetkých jeho podpriečinkov.
C:\Tools\*.dat – budú vylúčené súbory .dat v priečinku Tools.
C:\Tools\sg.dat – bude vylúčený tento konkrétny súbor v danom umiestnení.

Výnimka pre výkonnostné vylúčenia:

C:\Tools\*.* – funguje rovnako ako C:\Tools\* (neplatí, že by maska *.* vylúčila len súbory s príponou v priečinku Tools).

Príklad nesprávneho manuálne zadaného vylúčenia:

C:\Tools – priečinok Tools nebude vylúčený. Z pohľadu kontroly by totiž Tools mohol byť aj názov súboru.
C:\Tools\ – nezabudnite pridať hviezdičku na koniec cesty: C:\Tools\*

example

Zástupné znaky uprostred zadávanej cesty

Dôrazne vám odporúčame nepoužívať uprostred zadávanej cesty zástupné znaky (napríklad C:\Tools\*\Data\file.dat), ak to nie je nevyhnutné z pohľadu vašej systémovej infraštruktúry. Prečítajte si náš článok Databázy znalostí, kde nájdete podrobnejšie informácie.

V prípade vylúčení detekcií neplatia žiadne obmedzenia pre používanie zástupných znakov uprostred zadávanej cesty.

example

Poradie vylúčení

Prioritu vylúčení nie je možné nastaviť či meniť pomocou šípok alebo tlačidiel nahor/nadol (ako napríklad v prípade pravidiel firewallu, ktoré sa uplatňujú smerom zhora nadol).

Keď sa pri kontrole uplatní prvé zodpovedajúce pravidlo, ďalšie pravidlo nebude vyhodnocované.

Čím menej pravidiel, tým lepší výkon kontroly.

Vyhnite sa vytváraniu súbežných pravidiel.