Protokol o kontrole počítača

Protokol o kontrole počítača vám poskytuje všeobecné informácie o kontrole, ako napríklad:

dátum a čas kontroly,

kontrolované disky, priečinky a súbory,

počet skontrolovaných objektov,

počet nájdených hrozieb,

čas ukončenia,

celkový čas kontroly.