Prípony súborov vylúčené z kontroly

Prípona je časť názvu súboru, spravidla oddelená bodkou. Prípona určuje typ a obsah súboru. V tejto časti nastavení ThreatSense zvolíte, ktoré typy súborov budú kontrolované.

note

Poznámka

Spomenuté vylúčenia si nezamieňajte s ďalšími typmi vylúčení.

Prednastavená je kontrola všetkých súborov bez ohľadu na príponu. Do zoznamu súborov vyňatých z kontroly môžete pridávať ľubovoľné prípony.

Vylúčenie prípony z kontroly je rozumné použiť napr. vtedy, keď kontrola určitého typu súboru spôsobuje nesprávne fungovanie daného programu. Odporúča sa napríklad vylúčiť súborové prípony .edb, .eml a .tmp v prípade, že používate Microsoft Exchange server.

example

Príklad

Pre pridanie novej súborovej prípony do zoznamu kliknite na Pridať, do prázdneho poľa zadajte príponu (napríklad tmp) a kliknite na OK. Ak označíte možnosť Zadať viaceré hodnoty, môžete do textového poľa zadať viacero prípon oddelených riadkami, čiarkami alebo bodkočiarkami (z roletového menu pre oddeľovač viacerých hodnôt vyberte napríklad Bodkočiarku a zadajte prípony v tvare edb;eml;tmp).

Môžete použiť aj špeciálny znak ? (otáznik). Otáznik nahrádza akýkoľvek znak (napríklad ?db).

note

Poznámka

Ak chcete vidieť presnú príponu konkrétneho súboru na operačnom systéme Windows, musíte zrušiť výber možnosti Skryť prípony známych súborov v časti Ovládací panel > Možnosti priečinka > karta Zobrazenie a aplikovať túto zmenu.