SSL/TLS

ESET Endpoint Security umožňuje kontrolu komunikácií využívajúcich protokol SSL. Kontrolu možno prispôsobiť podľa toho, či certifikát využívaný danou komunikáciou SSL je dôveryhodný, neznámy alebo je v zozname certifikátov, ktoré sú vylúčené z kontroly komunikácie chránenej protokolom SSL.

Zapnúť filtrovanie protokolu SSL/TLS – filtrovanie protokolov je predvolene zapnuté. Filtrovanie protokolu SSL/TLS môžete vypnúť v Rozšírených nastaveniach po kliknutí na Web a e‑mail > SSL/TLS alebo prostredníctvom politiky. Ak je filtrovanie protokolov vypnuté, program nebude kontrolovať komunikáciu cez SSL.

K dispozícii sú nasledujúce režimy filtrovania protokolov SSL/TLS:

Režim filtrovania

Popis

Automatický režim

Predvolený režim, ktorý bude kontrolovať len vybrané aplikácie, ako sú webové prehliadače a e‑mailové klienty. V prípade potreby môžete kedykoľvek rozšíriť zoznam aplikácií, ktorých komunikáciu chcete kontrolovať.

Interaktívny režim

Pri prístupe k novej webovej stránke chránenej protokolom SSL (s neznámym certifikátom) sa zobrazí okno s možnosťou výberu akcie. Tento režim vám umožňuje vytvoriť zoznam certifikátov/aplikácií, ktoré budú z kontroly vylúčené.

Režim politiky

Vyberte tento režim, ak chcete kontrolovať všetku komunikáciu chránenú protokolom SSL okrem komunikácie chránenej certifikátmi vylúčenými z kontroly. Pri nadviazaní novej komunikácie využívajúcej zatiaľ neznámy certifikát, ktorý je dôveryhodne podpísaný, nebude používateľ upozornený a komunikácia sa bude automaticky filtrovať. Ak používateľ pristupuje na server používajúci nedôveryhodný certifikát, pričom bol tento používateľom označený ako dôveryhodný (zaradený do zoznamu dôveryhodných certifikátov), komunikácia so serverom bude povolená a prenášaný obsah bude filtrovaný.

Zoznam SSL/TLS-filtrovaných aplikácií môžete použiť na prispôsobenie správania programu ESET Endpoint Security pre konkrétne aplikácie.

Zoznam známych certifikátov vám umožňuje nastaviť správanie programu ESET Endpoint Security pre špecifické SSL certifikáty.

Vylúčiť komunikáciu s dôveryhodnými doménami – ak je táto možnosť povolená, komunikácia s dôveryhodnými doménami bude vylúčená z kontroly. Dôveryhodnosť domény sa určuje na základe integrovaného whitelistu.

Blokovať šifrovanú komunikáciu používajúcu zastaraný protokol SSL v2 – komunikácia cez staršiu verziu SSL protokolu bude pri jej nadviazaní automaticky zablokovaná.

note

Poznámka

Adresy nebudú filtrované v prípade, že je aktívne nastavenie Vylúčiť komunikáciu s dôveryhodnými doménami a daná doména je považovaná za dôveryhodnú.

Koreňový certifikát

Koreňový certifikát – pre správne fungovanie SSL komunikácie v prehliadačoch/e‑mailových klientoch je nevyhnutné, aby do zoznamu známych koreňových certifikátov (vydavateľov) bol pridaný aj certifikát spoločnosti ESET. Možnosť Pridať koreňový certifikát do známych prehliadačov by mala byť aktívna, aby sa zabezpečilo automatické pridanie certifikátu do známych prehliadačov (napr. Opera, Firefox). Do prehliadačov využívajúcich úložisko systémových certifikátov je certifikát pridaný automaticky (napr. Internet Explorer).

V prípade nepodporovaných prehliadačov môže byť certifikát exportovaný pomocou tlačidla Zobraziť certifikát > Podrobnosti > Kopírovať do súboru... a následne manuálne importovaný do prehliadača.

Platnosť certifikátu

Ak sa nedá overiť platnosť certifikátu pomocou certifikačného úložiska TRCA – v niektorých prípadoch sa platnosť certifikátu webovej stránky nedá overiť pomocou úložiska koreňových certifikátov vydaných dôveryhodnými certifikačnými autoritami (TRCA). To znamená, že certifikát je niekým samostatne podpísaný (napr. administrátorom webového servera alebo malou firmou) a považovanie tohto certifikátu za dôveryhodný nemusí vždy predstavovať riziko. Väčšina veľkých obchodných spoločností (napr. banky) používa certifikát podpísaný dôveryhodnou certifikačnou autoritou (TRCA – Trusted Root Certification Authorities). Ak je označená možnosť Spýtať sa používateľa na platnosť certifikátu (predvolené), používateľ bude v prípade nadviazania šifrovanej komunikácie vyzvaný na výber akcie, ktorá sa má vykonať. Ak vyberiete možnosť Zablokovať komunikáciu využívajúcu daný certifikát, šifrovaná komunikácia s webovou stránkou využívajúcou neoverený certifikát bude vždy zablokovaná.

Ak je certifikát neplatný alebo poškodený – znamená to, že certifikátu vypršala platnosť alebo bol nesprávne podpísaný. V tomto prípade sa odporúča ponechať možnosť Zablokovať komunikáciu využívajúcu daný certifikát označenú.

note

Ilustrované príklady

Nasledujúci článok Databázy znalostí spoločnosti ESET môže byť dostupný len v anglickom jazyku:

Oznámenia produktu ESET týkajúce sa certifikátov

Pri návšteve webovej stránky sa zobrazilo upozornenie na nedôveryhodný certifikát