Rozwiązywanie problemów z filtrowaniem protokołów

W przypadku wystąpienia problemów z przeglądarką lub programem poczty e-mail pierwszym krokiem jest ustalenie, czy powodem jest filtrowanie protokołów. W tym celu należy tymczasowo wyłączyć filtrowanie protokołów aplikacji w ustawieniach zaawansowanych (należy pamiętać o jej ponownym włączeniu po zakończeniu tych działań, gdyż w przeciwnym wypadku przeglądarka i program poczty e-mail pozostaną niezabezpieczone). Jeśli po wyłączeniu tej funkcji problem ustąpi, należy skorzystać z poniższej listy typowych problemów i sposobów ich rozwiązania:

Problemy z aktualizacją lub bezpieczną komunikacją

Gdy aplikacja sygnalizuje brak możliwości przeprowadzenia aktualizacji lub braki w zabezpieczeniach kanału komunikacji:

Jeśli filtrowanie protokołu SSL jest włączone, należy spróbować tymczasowo wyłączyć tę opcję. Jeśli to pomoże, można nadal używać filtrowania protokołu SSL, umożliwiając aktualizację poprzez wykluczenie komunikacji, która przysparza problemów:
Zmień tryb filtrowania protokołu SSL na interaktywny. Ponownie uruchom aktualizację. Powinno zostać wyświetlono okno dialogowe z informacją na temat szyfrowanego ruchu sieciowego. Sprawdź, czy dotyczy aplikacji, w której występuje rozwiązywany problem i czy certyfikat pochodzi z serwera, z którego pobierana jest aktualizacja. Następnie wybierz opcję zapamiętania czynności dla tego certyfikatu i kliknij przycisk Ignoruj. Jeśli nie zostaną wyświetlone żadne inne istotne okna dialogowe, można przywrócić automatycznych tryb filtrowania, a problem powinien być rozwiązany.

Jeśli aplikacja, której dotyczy problem nie jest przeglądarką ani programem poczty e-mail, można ją całkowicie wykluczyć z filtrowania protokołów (w przypadku przeglądarki lub programu poczty e-mail spowodowałoby to jednak narażenie na zagrożenia). Dowolna aplikacja, w odniesieniu do której stosowane było wcześniej filtrowanie komunikacji powinna znajdować się już na liście wyświetlonej podczas dodawania wyjątku, zatem nie powinno być konieczne ręczne dodawanie aplikacji.

Problem z uzyskiwaniem dostępu do urządzenia w sieci użytkownika

Jeśli w sieci użytkownika niemożliwe jest korzystanie z dowolnych funkcji urządzenia (może to być otwieranie strony kamery internetowej lub odtwarzanie filmu na domowym odtwarzaczu multimedialnym), należy spróbować dodać adresy IPv4 i IPv6 urządzenia do listy adresów wyłączonych.

Problemy z konkretną stroną internetową

Wybrane strony internetowe można wyłączyć z filtrowania protokołów przy użyciu funkcji zarządzania adresami URL. Jeśli na przykład nie można uzyskać dostępu do strony https://www.gmail.com/intl/en/mail/help/about.html, należy spróbować dodać *gmail.com* do listy adresów wyłączonych.

Błąd „Niektóre aplikacje zdolne do importowania certyfikatu głównego są nadal uruchomione”

Po włączeniu filtrowania protokołu SSL program ESET Endpoint Security importuje certyfikat do magazynu certyfikacji zainstalowanych aplikacji, by zapewnić odpowiednie ustawienia zaufania w odniesieniu do sposobu filtrowania protokołu SSL. W niektórych aplikacjach nie jest to możliwe, gdy są one uruchomione. Dotyczy to programów Firefox i Opera. Należy sprawdzić, czy nie są uruchomione (najlepszym sposobem jest otwarcie Menedżera zadań i sprawdzenie, czy na karcie Procesy znajdują się pozycje firefox.exe lub opera.exe). Po zamknięciu tych programów należy ponowić próbę.

Błąd związany z niezaufanym wydawcą lub nieprawidłową sygnaturą

Najprawdopodobniej oznacza to, że opisany powyżej import się nie powiódł. Najpierw należy zadbać o to, by żadna z wymienionych aplikacji nie była uruchomiona. Następnie trzeba wyłączyć filtrowanie protokołu SSL i włączyć je ponownie. To spowoduje ponowne uruchomienie importu.