Zarządzanie regułami systemu HIPS

Jest to lista zdefiniowanych przez użytkownika i dodanych automatycznie reguł w systemie HIPS. Bardziej szczegółowe informacje o tworzeniu reguł i operacjach systemu HIPS można znaleźć w rozdziale Ustawienia reguł systemu HIPS. Zobacz też: Ogólna zasada działania systemu HIPS.

Kolumny

Reguła — nazwa reguły podana przez użytkownika lub wybrana automatycznie.

Włączonawyłączenie tej opcji spowoduje, że reguła pozostanie na liście, ale nie będzie stosowana.

Czynność — określona przez regułę czynność (Zezwól, Blokuj lub Pytaj), która ma zostać wykonana w przypadku spełnienia warunków.

Źródła — reguła będzie stosowana tylko, jeśli zdarzenie zostanie spowodowane przez wymienione aplikacje.

Obiekty docelowe — reguła będzie stosowana tylko, gdy dana operacja będzie związana z określonym plikiem, aplikacją lub wpisem rejestru.

Zapisz w dzienniku — uruchomienie tej opcji spowoduje, że informacje o regule będą zapisywane w dzienniku systemu HIPS.

Powiadom — po wywołaniu zdarzenia w prawym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlone małe wyskakujące powiadomienie.

Elementy sterujące

Dodaj— umożliwia utworzenie nowej reguły.

Edytuj — pozwala edytować zaznaczone elementy.

Usuń — służy do usuwania zaznaczonych elementów.

Priorytet reguł systemu HIPS

Nie są dostępne opcje umożliwiające dostosowanie poziomu priorytetu reguł systemu HIPS przy użyciu przycisków W górę/W dół (jak w przypadku reguł zapory, które reguły są wykonywane kolejno od góry do dołu).

Wszystkie tworzone reguły mają taki sam priorytet

Im bardziej szczegółowa jest reguła, tym wyższy ma priorytet (np. reguła dotycząca konkretnej aplikacji ma wyższy priorytet niż reguła dotycząca wszystkich aplikacji)

W systemie HIPS istnieją reguły wewnętrzne o wyższym priorytecie, które nie są dostępne dla użytkownika (np. nie można zastąpić reguł zdefiniowanych przez technologię Self-Defense)

Reguła mogąca spowodować zatrzymanie działania systemu operacyjnego nie zostanie zastosowana (będzie miała najniższy priorytet)