Tworzenie nowej listy adresów URL

W tej sekcji można określić listę adresów/masek URL, które będą blokowane, dozwolone lub wyłączone ze sprawdzania.

Podczas tworzenia nowej listy można skonfigurować następujące opcje:

Typ listy adresów — dostępne są trzy typy listy adresów:

Wyłączone ze sprawdzania — dla żadnego z adresów dodanych do tej listy nie będzie wykonywane sprawdzanie w poszukiwaniu złośliwego kodu.

Zablokowane użytkownik nie będzie miał dostępu do adresów określonych na tej liście.

Dozwolonejeśli polityka została skonfigurowana pod kątem używania tej funkcji, a do listy została dodana wartość symbolu wieloznacznego (*), do tej listy będzie można dodać adresy, nawet jeśli znajdują się one też na liście zablokowanych adresów.

Nazwa listy — umożliwia nadanie nazwy liście. To pole będzie niedostępne podczas edytowania jednej z trzech wstępnie zdefiniowanych list.

Opis listy — należy wpisać krótki opis listy (opcjonalnie). To pole będzie niedostępne podczas edytowania jednej z trzech wstępnie zdefiniowanych list.

Lista aktywna należy wybrać suwak, aby aktywować list.

Powiadom o zastosowaniu — należy wybrać suwak, aby otrzymywać powiadomienia o każdym użyciu danej listy przy ocenie odwiedzanej strony HTTP. Powiadomienie zostanie na przykład wysłane w przypadku zablokowania lub udostępnienia strony internetowej figurującej na liście zablokowanych lub dozwolonych adresów. W powiadomieniu znajdzie się nazwa listy, na której wyszczególniona jest dana strona internetowa.

Stopień szczegółowości zapisywania w dzienniku — należy wybrać stopień szczegółowości zapisywania w dzienniku z listy rozwijanej. Wpisy ze szczegółowością Ostrzeżenie mogą być gromadzone przez program Remote Administrator.

Elementy sterujące

Dodaj — umożliwia dodanie do listy nowego adresu URL (można wprowadzić wiele wartości oddzielonych separatorem).

Edytuj — modyfikowanie adresów figurujących na liście. Jest to możliwe wyłącznie w przypadku adresów utworzonych przy użyciu opcji Dodaj.

Usuń— usuwanie adresów figurujących na liście. Jest to możliwe wyłącznie w przypadku adresów utworzonych przy użyciu opcji Dodaj.

Importuj — importowanie pliku zawierającego adresy URL (wartości muszą być oddzielone podziałami wiersza, na przykład w formacie *.txt z kodowaniem UTF-8).