Dodawanie lub edytowanie reguł zapory

Modyfikacja jest wymagana wtedy, gdy monitorowane parametry ulegną zmianie. W razie wprowadzenia zmian, które powodują, że reguła nie spełnia warunków, a określone działania nie mogą zostać wykonane, dane połączenie może zostać odrzucone. Może to spowodować problemy w działaniu aplikacji, której dotyczy reguła. Przykładem może być zmiana adresu sieciowego lub numeru portu strony zdalnej.

note

Ilustrowane instrukcje

Następujące artykuły z bazy wiedzy ESET mogą być dostępne tylko w języku angielskim:

Tworzenie lub edytowanie reguł zapory w programie ESET Endpoint Security

Tworzenie lub edytowanie reguł zapory dla klienckich stacji roboczych w programie ESET Security Management Center

Górna część okna zawiera trzy karty:

Ogólne — umożliwia podanie nazwy reguły, kierunku połączenia, czynności (Zezwól, Odmów, Pytaj), protokołu i profilu, w którym reguła ma być stosowana.

Lokalne — udostępnia informacje o lokalnej stronie połączenia: lokalny port lub zakres portów oraz nazwę aplikacji korzystającej z połączenia. Umożliwia również dodanie wstępnie zdefiniowanej lub utworzonej strefy z zakresem adresów IP poprzez kliknięcie opcji Dodaj.

Zdalny — ta karta zawiera informacje o porcie zdalnym (zakresie portów). Użytkownik może tutaj określić listy zdalnych adresów IP lub stref dla danej reguły. Może również dodać wstępnie zdefiniowaną lub utworzoną strefę z zakresem adresów IP poprzez kliknięcie opcji Dodaj.

Podczas tworzenia nowej reguły należy w polu Nazwa wprowadzić nazwę reguły. Z menu rozwijanego Kierunek wybierz kierunek, którego dotyczy reguła, a z menu rozwijanego Czynność wybierz czynność, która ma zostać wykonana, gdy połączenie spełnia regułę.

Protokół określa używany w regule protokół transmisji. Z menu rozwijanego wybierz protokół, który ma zostać użyty dla danej reguły.

Typ/kod ICMP oznacza komunikat ICMP identyfikowany na podstawie liczby (np. 0 oznacza „Odpowiedź echa”).

Wszystkie reguły są domyślnie włączone dla dowolnego profilu. Zamiast tego można wybrać własny profil zapory z menu rozwijanego Profile.

Po włączeniu opcji Zapisz w dzienniku wszelkie działania związane z regułą będą rejestrowane w dzienniku. Powiadom użytkownika powoduje wyświetlenie powiadomienia po zastosowaniu reguły.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_GENERAL

note

Uwaga

Dzienniki zapory ze stanem Ostrzeżenie mogą być gromadzone przez program ESET Security Management Center.

example

Przykład

Utworzymy nową regułę umożliwiającą przeglądarce internetowej Firefox uzyskiwanie dostępu do programu Internet / stron internetowych w sieci lokalnej. W tym przykładzie należy skonfigurować następujące elementy:

1.Na karcie Ogólne należy włączyć połączenia wychodzące korzystające z protokołów TCP i UDP.

2.Kliknij kartę Lokalne.

3.Wybierz ścieżkę do pliku używanej przeglądarki internetowej, klikając opcję ... (na przykład C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). NIE wpisuj nazwy aplikacji.

4.Na karcie Zdalne włącz porty o numerach 80 i 443, jeśli chcesz zezwolić na standardowe przeglądanie Internetu.

note

Uwaga

Należy pamiętać, że reguły wstępnie zdefiniowane można modyfikować w ograniczonym zakresie.