Wykrywanie modyfikacji aplikacji

Funkcja wykrywania modyfikacji aplikacji wyświetla powiadomienia, gdy zmodyfikowane aplikacje, dla których istnieje reguła zapory, próbują nawiązać połączenie. Funkcja ta umożliwia unikanie naruszeń reguł skonfigurowanych dla danej aplikacji przez inną aplikację, polegających na tymczasowym lub trwałym zastąpieniu pliku wykonywalnego oryginalnej aplikacji plikiem wykonywalnym innej aplikacji lub na szkodliwej modyfikacji pliku wykonywalnego oryginalnej aplikacji.

Należy pamiętać, że funkcja ta ogólnie nie służy do wykrywania modyfikacji w aplikacjach. Celem korzystania z niej jest unikanie naruszeń istniejących reguł zapory i monitorowane są wyłącznie aplikacje, dla których istnieją określone reguły zapory.

Włącz wykrywanie modyfikacji aplikacji — jeśli ta opcja jest zaznaczona, program sprawdza, czy aplikacje nie zostały w jakiś sposób zmienione (zaktualizowane, zainfekowane itp.). Gdy zmodyfikowana aplikacja spróbuje nawiązać połączenie, użytkownik zostanie o tym powiadomiony przez zaporę.

Zezwalaj na modyfikowanie aplikacji podpisanych (zaufanych) — brak powiadomienia, gdy aplikacja ma tę samą prawidłową sygnaturę cyfrową przed oraz po modyfikacji.

Lista aplikacji wyłączonych ze sprawdzania – można dodać lub usunąć poszczególne aplikacje, dla których modyfikacje są dozwolone bez powiadomienia.