Zezwalanie na komunikację określonej aplikacji

Jeśli w trybie interaktywnym zostanie wykryte nowe połączenie, dla którego nie ma reguły, zostanie wyświetlony monit o zezwolenie na połączenie lub jego odmowę. Jeśli ta sama czynność ma być wykonywana przez program ESET Endpoint Security przy każdej próbie nawiązania połączenia, należy zaznaczyć pole wyboru Pamiętaj czynność (utwórz regułę).

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

W oknie konfiguracji zapory (znajdującym się w obszarze Ustawienia zaawansowane > Zapora > Podstawowe > Reguły, po kliknięciu opcji Edytuj) można tworzyć nowe reguły dotyczące zapory dla aplikacji — zanim zostaną wykryte przez program ESET Endpoint Security.

W celu dodania reguły należy kliknąć przycisk Dodaj. Na karcie Ogólne należy wprowadzić nazwę, kierunek i protokół komunikacyjny reguły. To okno umożliwia zdefiniowanie działania podejmowanego przy stosowaniu reguły.

Na karcie Lokalne należy podać ścieżkę do pliku wykonywalnego aplikacji i lokalny port komunikacyjny. Jeśli trzeba wprowadzić adres i port zdalny, należy przejść do karty Zdalny. Nowo utworzona reguła zostanie zastosowana, gdy tylko aplikacja spróbuje ponownie nawiązać komunikację.