Aktualizacija s mirrora

Postoje dva osnovna načina za konfiguriranje mirrora koji je zapravo repozitorij s kojeg klijenti mogu preuzimati aktualizacijske datoteke. Mapa s aktualizacijskim datotekama može biti zajednička mrežna mapa ili na HTTP serveru.

Pristup mirroru putem internog HTTP servera

To je standardna konfiguracija, određena u unaprijed definiranoj konfiguraciji programa. Da biste omogućili pristup mirroru s pomoću HTTP servera, idite na "Napredno podešavanje" > "Nadogradnja" > "Profili" > "Mirror" i odaberite "Stvori mirror za nadogradnju".

U odjeljku HTTP server na kartici Mirror možete odrediti Port servera putem kojeg će HTTP server osluškivati te vrstu Autorizacije koju će koristiti. Prema standardnim postavkama port servera postavljen je na vrijednost 2221. Putem mogućnosti Autorizacija definira se način autorizacije koji se koristi za pristup aktualizacijskim datotekama. Na raspolaganju su sljedeće mogućnosti: Ništa, Osnovno i NTLM. Da biste koristili base64 šifriranje s osnovnom autorizacijom putem korisničkog imena i lozinke, odaberite Osnovno. Mogućnost NTLM nudi šifriranje pomoću sigurne metode šifriranja. Za autorizaciju koristi se radna stanica koju je stvorio korisnik i na kojoj se zajednički koriste aktualizacijske datoteke. Standardna je postavka Ništa, a omogućuje pristup aktualizacijskim datotekama bez potrebe za autorizacijom.

warning

Upozorenje

Ako želite dopustiti pristup aktualizacijskim datotekama putem HTTP servera, mapa mirrora mora se nalaziti na istom računalu na kojem se nalazi i instanca programa ESET Endpoint Security koja je stvara.

SSL za HTTP server

Ako želite pokrenuti HTTP server s podrškom za HTTPS (SSL), dodajte svoju Datoteku lanca certifikata ili generirajte samopotpisani certifikat. Dostupne su sljedeće vrste certifikata: PEM, PFX i ASN. Za dodatnu zaštitu pri preuzimanju aktualizacijskih datoteka možete koristiti HTTPS protokol. Uz taj protokol gotovo je nemoguće pratiti prijenos podataka i podatke za prijavu. Vrsta privatnog ključa prema standardnim je postavkama postavljena na Integrirano, što znači da je privatni ključ dio odabrane datoteke lanca certifikata.

note

Napomena

Pogreška Neispravno korisničko ime/lozinka pojavit će se u oknu Aktualizacija u glavnom izborniku nakon nekoliko neuspješnih pokušaja aktualizacije modula za otkrivanje virusa s mirrora. Preporučujemo vam da idete do odjeljka Napredno podešavanje > Aktualizacija > Profili > Mirror i provjerite korisničko ime i lozinku. Najčešći je razlog pojavljivanja te pogreške unos pogrešnih podataka za autorizaciju.

CONFIG_UPDATE_MIRROR_ADVANCE

Nakon konfiguriranja mirror servera morate dodati novi aktualizacijski server na klijentske radne stanice. Da biste to učinili, slijedite ove korake:

Pristupite naprednom podešavanju (F5) i kliknite Aktualizacija > Profili > Osnovno.

Poništite odabir mogućnosti Odaberi automatski i dodajte novi poslužitelj u polje Aktualizacijski server u jednom od sljedećih formata:
http://IP_adresa_servera:2221
https://IP_adresa_servera:2221 (ako se koristi SSL)

Pristup mirroru putem zajedničkih mrežnih mjesta

Najprije treba stvoriti zajedničku mapu na lokalnom ili mrežnom uređaju. Kada stvarate mapu za mirror, potrebno je omogućiti pristup za „pisanje” za korisnika koji će spremiti aktualizirane datoteke u mapu i pristup za „čitanje” za korisnika koji će aktualizirati ESET Endpoint Security iz mape mirror.

Zatim konfigurirajte pristup mirroru tako da na kartici Napredno podešavanje > Aktualizacija > Profili > Mirror deaktivirate opciju Omogući aktualizaciju putem internog HTTP servera. Ta je mogućnost prema standardnim postavkama aktivirana u instalacijskom paketu programa.

Ako se zajednička mapa nalazi na nekom drugom računalu u mreži, morate unijeti podatke za autorizaciju za pristup tom drugom računalu. Da biste unijeli podatke za autorizaciju, otvorite ESET Endpoint Security Napredno podešavanje (F5) i kliknite Aktualizacija > Profili > Poveži se s LAN-om kao. Ta je postavka ista kao i za aktualizaciju, kao što je opisano u odjeljku Poveži se s LAN-om kao.

Za pristup mapi mirrora to se mora učiniti s istoga računa koji je upotrijebljen za prijavu na računalo na kojemu je stvoren mirror. Ako se računalo nalazi u domeni, treba se upotrijebiti korisničko ime "domain\user". Ako računalo nije u domeni, treba upotrijebiti "IP_address_of_your_server\user" ili "hostname\user".

Nakon završetka konfiguracije mirrora, nastavite na radnim stanicama i postavite \\UNC\PATH kao aktualizacijski server slijedeći korake u nastavku:

1.Otvorite ESET Endpoint Security Napredno podešavanje i kliknite Aktualizacija > Profili > Osnovno.

2.Poništite odabir opcije Odaberi automatski pored Nadogradnji modula i dodajte novi server u polju Server za nadogradnju koristeći se formatom \\UNC\PATH.

note

Napomena

Radi pravilnog funkcioniranja put do mape mirrora potrebno je odrediti kao UNC put. Aktualizacije s mapiranih pogona možda neće raditi.

 

important

Stvaranje mirrora pomoću mirror alata

Struktura mapa koju stvara mirror alat razlikuje se od onoga što čini mirror Endpoint programa. Svaka mapa sadržava datoteke za nadogradnju za skupinu programa. U postavkama nadogradnje programa koji se služi mirrorom morate navesti cijeli put do točne mape.

Primjerice, da biste s mirrora nadogradili ESMC 7, postavite server za nadogradnju na sljedeću adresu (prema osnovnoj lokaciji HTTP servera):

http://your_server_address/mirror/eset_upd/era6

U zadnjem se odjeljku nalaze postavke za upravljanje programskim komponentama (PCU-ovima). Prema standardnim se postavkama preuzete komponente programa pripremaju za kopiranje u lokalni mirror. Ako je aktivirana mogućnost Nadogradnja programskih komponenti, nije potrebno kliknuti Nadogradi jer se datoteke automatski kopiraju na lokalni mirror kada postanu dostupne. Dodatne informacije o aktualizaciji programskih komponenti potražite u odjeljku Način aktualizacije.