HIPS pravila

U ovom se prozoru prikazuju postojeća HIPS pravila.

Stupci

Pravilo – Korisnički definiran ili automatski odabran naziv pravila.

AktiviranoPoništite odabir ovog potvrdnog okvira ako pravilo želite zadržati na popisu, no ne želite ga koristiti.

Akcija – Pravilo određuje akciju – Dopusti, Blokiraj ili Pitaj – koja bi se trebala izvršiti ako su zadovoljeni uvjeti.

Izvori – Pravilo će se koristiti samo ako događaj pokrenu aplikacije.

Ciljevi – Pravilo će se koristiti samo ako je operacija povezana s određenim pravilom, aplikacijom ili unosom u registar.

Dnevnik – Ako aktivirate ovu mogućnost, informacije o pravilu zapisat će se u HIPS dnevnik.

Obavijesti – U donjem desnom kutu prikazat će se mali skočni prozor ako se pokrene događaj.

Kontrolni elementi

Dodaj – Stvara novo pravilo.

Uredi – Omogućuje vam uređivanje odabranih unosa.

Ukloni – Uklanja odabrane unose.