Poveži se s LAN-om kao

Pri aktualizaciji s lokalnog servera s operacijskim sustavom Windows NT, autorizacija je prema standardnim postavkama obavezna za svaku mrežnu vezu.

Za konfiguriranje takvog računa na padajućem izborniku Vrsta lokalnog korisnika odaberite sljedeće:

Sistemski račun (standardno),
Trenutačni korisnik,
Određeni korisnik.

Izaberite mogućnost Sistemski račun (standardno) da biste za autorizaciju koristili sistemski račun. Ako u glavnom odjeljku podešavanja aktualizacije nisu uneseni podaci za autorizaciju, obično nema nikakvog procesa autorizacije.

Da biste bili sigurni da će program autorizirati pomoću trenutno prijavljenog korisničkog računa, odaberite Trenutni korisnik. Nedostatak je tog rješenja taj što se program neće moći povezivati s aktualizacijskim serverom ako trenutno nije prijavljen nijedan korisnik.

Ako želite da program za autorizaciju koristi račun nekog točno određenog korisnika, odaberite Određeni korisnik. Tu metodu primijenite kada ne uspije povezivanje putem standardnog sistemskog računa. Imajte na umu da određeni korisnički račun mora imati pristup direktoriju s aktualizacijskim datotekama na lokalnom serveru. U suprotnome program neće moći uspostaviti vezu i preuzeti aktualizacije.

MONITOR_RED UPOZORENJE

Kada su odabrane mogućnosti Trenutni korisnik ili Određeni korisnik, postoji mogućnost pogreške prilikom promjene identiteta programa na željenog korisnika. Preporučujemo da u glavni odjeljak podešavanja aktualizacije unesete podatke za autorizaciju LAN-a. U tom odjeljku podešavanja aktualizacije podatke za autorizaciju trebalo bi unijeti na sljedeći način: naziv_domene\korisnik (ako se radi o radnoj grupi, unesite naziv_radnegrupe\naziv) i lozinka. Pri aktualizaciji s HTTP verzije lokalnog servera nije potrebna nikakva autorizacija.

Aktivirajte mogućnost Nakon nadogradnje prekini vezu sa serverom da biste prinudno raskinuli vezu ako ona ostane aktivna nakon preuzimanja nadogradnje.