Upozorenja i obavijesti

Zaštita e-pošte omogućuje nadzor komunikacije e-poštom koja se prima putem protokola POP3 i IMAP. Pomoću dodatka za Microsoft Outlook i druge klijente e-pošte, ESET Endpoint Security omogućuje nadzor sve komunikacije iz klijenta e-pošte (POP3, MAPI, IMAP i HTTP). Prilikom pregleda dolaznih poruka program koristi sve napredne metode skeniranja kojima raspolaže sustav za skeniranje ThreatSense. To znači da se otkrivanje zlonamjernih programa odvija i prije usporedbe s bazom podataka virusnih potpisa. Skeniranje komunikacija POP3 i IMAP protokolom ne ovisi o korištenom klijentu e-pošte.

Mogućnosti za tu funkciju dostupne su pod stavkom Napredno podešavanje > Web i e-pošta > Zaštita klijenta e-pošte Upozorenja i obavijesti.

Podešavanje parametara sustava ThreatSense – Napredno podešavanje virusnog skenera omogućuje vam konfiguraciju ciljeva skeniranja, metoda otkrivanja itd. Kliknite da bi se prikazao prozor s detaljnim postavkama skenera za viruse.

Poruci e-pošte nakon provjere može se dodati obavijest s rezultatima skeniranja. Možete odabrati stavku Dodaj obavijesti primljenim i pročitanim porukama e-pošte, Dodaj napomenu u naslov primljenih i pročitanih zaraženih poruka e-pošte ili Dodaj tekst uz poslane poruke e-pošte. Imajte na umu da se u rijetkim slučajevima obavijesti mogu izostaviti u problematičnim HTML porukama, a neki ih zlonamjerni programi mogu i krivotvoriti. Obavijesti uz poruke e-pošte mogu se dodati primljenoj i pročitanoj e-pošti, poslanoj e-pošti ili objema. Dostupne mogućnosti:

Nikad – Neće se dodavati nikakve obavijesti uz poruke.
Samo zaraženim porukama e-pošte – Kao provjerene će se označavati samo one poruke koje sadrže zlonamjerni softver (standardna postavka).
Svim skeniranim porukama e-pošte – Program će poruke dodati svim skeniranim porukama e-pošte.

Dodaj napomenu u naslov poslanih zaraženih poruka e-pošte – Taj potvrdni okvir poništite ako ne želite da zaštita e-pošte u predmet zaražene poruke e-pošte dodaje upozorenje o virusu. Ta značajka omogućuje jednostavno filtriranje zaražene pošte na temelju naslova (ako to podržava program za e-poštu). Ona povećava i vjerodostojnost primatelja te, ako se otkrije infiltracija, daje važne informacije o razini prijetnje dane poruke e-pošte ili pošiljatelja.

Predložak koji se dodaje u naslov zaražene poruke e-pošte – Uredite predložak ako želite izmijeniti format prefiksa koji se dodaje predmetu zaražene poruke e-pošte. Ta funkcija zamijenit će predmet poruke "Hello" danom vrijednosti prefiksa "[virus]" u sljedeći format: "[virus] Hello". Varijabla %VIRUSNAME% predstavlja otkrivenu prijetnju.