Aplikacije izuzete od otkrivanja preinake

Osobni firewall u ESET Endpoint Security otkriva preinake na aplikacijama za koje postoji pravilo (pogledajte Otkrivanje preinake aplikacije).

Možda u određenim slučajevima nećete htjeti koristiti tu funkciju s nekim aplikacijama ako ćete ih htjeti izuzeti iz provjere osobnog firewalla.

Dodaj – Otvara prozor u kojem možete dodati aplikacije na popis aplikacija izuzetih od otkrivanja preinaka.

Uredi– Otvara prozor u kojem možete promijeniti lokaciju aplikacije koja je na popisu aplikacija izuzetih od otkrivanja preinaka.

Ukloni – Uklanja unose s popisa aplikacija koje su isključene iz otkrivanja preinaka.