Wykryte urządzenia

Użycie przycisku Wypełnij umożliwia przegląd wszystkich podłączonych obecnie urządzeń oraz informacji obejmujących: typ urządzenia, producenta urządzenia, model i numer seryjny (jeśli są dostępne).

Wybierz urządzenie z listy Wykryte urządzenia i kliknij przycisk OK, aby dodać regułę sterowania urządzeniem ze wstępnie zdefiniowanymi informacjami (wszystkie ustawienia można dostosować).

Urządzenia w trybie niskiego poboru mocy (uśpienia) są oznaczone ikoną ostrzeżenia important. Aby włączyć przycisk OK i dodać regułę dla tego urządzenia:

  • Podłącz ponownie urządzenie.
  • Użyj urządzenia (na przykład uruchom aplikację Aparat w systemie Windows, aby wybudzić kamerę internetową).