ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Príkazový riadok pre vzdialený monitoring a správu (ERMM)

Na vzdialené monitorovanie a správu bezpečnostného produktu sa používa príkazový riadok. Súčasťou predvolenej inštalácie ESET Endpoint Securityje aj súbor ermm.exe, ktorý sa nachádza v adresári daného produktu (predvolená cesta je C:\Program Files\ESET\ESET Security).

Spustite príkazový riadok (cmd.exe) ako správca a prejdite v ňom do vyššie uvedeného adresára. (Na otvorenie príkazového riadku súčasne stlačte kláves s logom Windows a kláves R, do okna Spustenie zadajte výraz cmd a stlačte Enter.)

Syntax príkazu: ermm context command [options]

V prípade parametrov pre získanie protokolov sa rozlišujú malé a veľké písmená.

ermm

ermm.exe používa tri základné kontexty: Get, Start a Set. V tabuľke uvedenej nižšie nájdete zoznam dostupných príkazov. Po kliknutí na konkrétny príkaz sa vám zobrazia podrobné informácie spoločne s dostupnými parametrami a vzorovými príkladmi. Po úspešnom spustení príkazu sa zobrazí výsledok s výstupnými dátami. Na zobrazenie vstupných dát môžete k príkazu pridať parameter--debug.

Kontext

Príkaz

Popis

get

 

Získanie informácií o produktoch


application-info

Získanie informácií o produkte


license-info

Získanie informácií o licencii


protection-status

Získať stav ochrany


logs

Získať protokoly


scan-info

Získanie informácií o prebiehajúcej kontrole


configuration

Získanie konfigurácie programu


update-status

Získanie informácií o aktualizácii produktu


activation-status

Získanie informácií o poslednej aktivácii produktu

start

 

Spustenie úlohy


scan

Spustenie kontroly


activation

Tento príkaz slúži na spustenie aktivácie produktu.


deactivation

Spustenie deaktivácie produktu


update

Spustenie aktualizácie produktu

set

 

Nastavenie produktu


configuration

Nastavenie konfigurácie produktu

Po spustení príkazu sa vo výsledku ako prvý výstupný údaj vždy zobrazí kód chyby (ID). V nasledujúcej tabuľke uvádzame vysvetlenie k jednotlivým kódom, ktoré sa vám môžu vrátiť po spustení príkazu.

ID chyby

Chyba

Popis

0

Success

 

1

Command node not present

Uzol príkazu ("command") sa nenachádza vo vstupných dátach.

2

Command not supported

Konkrétny príkaz nie je podporovaný

3

General error executing the command

Nastala chyba pri vykonaní príkazu.

4

Task already running

Požadovaná úloha už prebieha, a preto nebola opätovne spustená.

5

Invalid parameter for command

Chybný používateľský vstup (neplatný parameter príkazu).

6

Command not executed because it's disabled

Funkcia vzdialeného monitoringu a správy nie je v produkte (v sekcii Rozšírené nastavenia) povolená alebo ste príkazový riadok nespustili ako správca.