Aktywowanie programu ESET Endpoint Antivirus

Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony monit o aktywowanie produktu.

Istnieje kilka metod aktywacji produktu. Dostępność danego scenariusza w oknie aktywacji zależy od kraju oraz sposobu dystrybucji (strona internetowa firmy ESET, instalator typu .msi lub .exe itd.).

Aby aktywować kopię ESET Endpoint Antivirus bezpośrednio z programu, otwórz główne okno programu ESET Endpoint Antivirus i w menu głównym kliknij Pomoc i obsługa > Aktywuj produkt lub Stan ochrony > Aktywuj produkt.

Aktywacji programu ESET Endpoint Antivirus można dokonać przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

Użyj zakupionego klucza licencyjnego— niepowtarzalny ciąg znaków w formacie XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX służący do identyfikacji właściciela licencji oraz do aktywowania licencji.

ESET Business Account — konto tworzone w portalu ESET Business Account przy użyciu poświadczeń (adres e-mail + hasło). Ta metoda umożliwia zarządzanie wieloma licencjami z jednego miejsca.

Licencja offline — automatycznie generowany plik, który zostanie przeniesiony do produktu ESET w celu przekazania informacji dotyczących licencji. Jeśli w ramach licencji możliwe jest pobranie pliku licencji offline (.lf), ten plik może zostać użyty do przeprowadzenia aktywacji w trybie offline. Liczba licencji offline zostanie odjęta od ogólnej liczby dostępnych licencji. Szczegółowe informacje na temat tworzenia pliku offline można znaleźć w Podręczniku użytkownika programu ESET Business Account.

Jeśli komputer należy do sieci zarządzanej, należy kliknąć opcję Aktywuj później, by administrator przeprowadził zdalną aktywację przy użyciu narzędzia ESET Security Management Center. Z tej opcji można również skorzystać w celu aktywowania klienta w późniejszym czasie.

Jeśli znane są nazwa użytkownika i hasło użyte podczas aktywacji starszych produktów ESET, ale nie wiadomo, w jaki sposób aktywować program ESET Endpoint Antivirus, należy przekonwertować starsze poświadczenia na klucz licencyjny.

MONITOR_RED Aktywacja produktu nie powiodła się?

Licencję produktu można zmienić w dowolnej chwili. W tym celu w głównym oknie programu należy kliknąć kolejno opcje Pomoc i obsługa > Zmień licencję. Zostanie wyświetlony identyfikator licencji publicznej używany do identyfikowania licencji przez dział pomocy technicznej firmy ESET. Nazwa użytkownika, pod którą zarejestrowano komputer, zapisana jest w sekcji Informacje, dostępnej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony TRAY_ICON na pasku zadań.


note

Program ESET Security Management Center 7.2 lub ESET PROTECT 8 umożliwia aktywowanie komputerów klienckich w trybie dyskretnym przy użyciu licencji udostępnionych przez administratora. Odpowiednie instrukcje zawiera pomoc online programu ESET PROTECT.