Wykryte urządzenia

Użycie przycisku Wypełnij umożliwia przegląd wszystkich podłączonych obecnie urządzeń oraz informacji obejmujących: typ urządzenia, producenta urządzenia, model i numer seryjny (jeśli są dostępne).

W przypadku wybrania urządzenia (z listy wykrytych urządzeń) i naciśnięcia przycisku OK pojawi się okno edytora reguł ze wstępnie określonymi informacjami (wszystkie ustawienia można dostosować).