ESET SysInspector jako element ESET Endpoint Antivirus

Aby otworzyć sekcję ESET SysInspector w oprogramowaniu ESET Endpoint Antivirus, kliknij kolejno pozycje Narzędzia > ESET SysInspector. System zarządzania w oknie programu ESET SysInspector jest podobny do obsługi dzienników skanowania lub zaplanowanych zadań na komputerze. Wszystkie działania na migawkach systemu — tworzenie, wyświetlanie, porównywanie, usuwanie i eksportowanie — można łatwo wykonać za pomocą jednego lub dwóch kliknięć.

Okno programu ESET SysInspector zawiera podstawowe informacje o utworzonych migawkach, takie jak godzina utworzenia, krótki komentarz, nazwa użytkownika, który utworzył migawkę, oraz stan migawki.

Aby użyć w odniesieniu do migawek funkcji porównywania, dodawania lub usuwania, należy skorzystać z odpowiadających tym funkcjom przycisków umieszczonych pod listą migawek w oknie programu ESET SysInspector. Opcje te są również dostępne jako polecenia w menu kontekstowym. Aby wyświetlić wybraną migawkę systemu, w menu kontekstowym należy wybrać opcję Pokaż. Aby wyeksportować wybraną migawkę do pliku, należy kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Eksportuj....

Poniżej przedstawiono szczegółowy opis dostępnych opcji:

Porównaj— umożliwia porównanie dwóch istniejących już dzienników. Jest przydatna, gdy użytkownik chce prześledzić różnice między aktualnym a starszym dziennikiem. Aby skorzystać z tej opcji, należy wybrać dwie migawki, które mają zostać porównane.
Utwórz... — umożliwia utworzenie nowego rekordu. Wcześniej należy wprowadzić krótki komentarz dotyczący tego rekordu. Postęp tworzenia migawki w procentach (w odniesieniu do aktualnie generowanej migawki) można sprawdzić w kolumnie Stan. Wszystkie zakończone migawki są oznaczone jako Utworzone.
Usuń/Usuń wszystko - usuwa pozycję z listy.
Eksportuj... — powoduje zapisanie wybranej pozycji w pliku XML (także w wersji skompresowanej).