Aktywowanie programu ESET Endpoint Antivirus

Po zakończeniu instalacji zostanie wyświetlony monit o aktywowanie produktu.

Istnieje kilka metod aktywacji produktu. Dostępność danego scenariusza w oknie aktywacji zależy od kraju oraz sposobu dystrybucji (na płycie CD/DVD, na stronie internetowej firmy ESET itd.).

Aby aktywować produkt ESET Endpoint Antivirus bezpośrednio z poziomu programu, należy kliknąć ikonę na pasku zadań TRAY_ICON i z menu wybrać opcję Aktywuj licencję produktu. Produkt można również aktywować z menu głównego, wybierając pozycje Pomoc i obsługa > Aktywuj produkt lub Stan ochrony > Aktywuj produkt.

Aktywacji produktu ESET Endpoint Antivirus można dokonać przy użyciu dowolnej z poniższych metod:

Klucz licencyjny niepowtarzalny ciąg znaków w formacie XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX służący do identyfikacji właściciela licencji oraz do aktywowania licencji.
Administrator zabezpieczeń — konto tworzone w portalu ESET License Administrator przy użyciu poświadczeń (adres e-mail + hasło). Ta metoda umożliwia zarządzanie wieloma licencjami z jednego miejsca.
Licencja offline — automatycznie generowany plik, który zostanie przeniesiony do produktu ESET w celu przekazania informacji dotyczących licencji. Jeśli w ramach licencji możliwe jest pobranie pliku licencji offline (.lf), ten plik może zostać użyty do przeprowadzenia aktywacji w trybie offline. Liczba licencji offline zostanie odjęta od ogólnej liczby dostępnych licencji. Szczegółowe informacje na temat tworzenia pliku offline można znaleźć w Podręczniku użytkownika programu ESET License Administrator.

Jeśli komputer należy do sieci zarządzanej, należy kliknąć opcję Aktywuj później, by administrator przeprowadził zdalną aktywację przy użyciu narzędzia ESET Remote Administrator. Z tej opcji można również skorzystać w celu aktywowania klienta w późniejszym czasie.

Jeśli znana jest nazwa użytkownika i hasło, ale nie wiadomo, w jaki sposób uruchomić program ESET Endpoint Antivirus, należy kliknąć opcję Mam nazwę i hasło użytkownika. Co muszę zrobić?. Zostanie otwarty portal ESET License Administrator, w którym można przekonwertować poświadczenia w klucz licencyjny.

Licencję produktu można zmienić w dowolnej chwili. W tym celu w głównym oknie programu należy kliknąć kolejno opcje Pomoc i obsługa > Zarządzaj licencją. Zostanie wyświetlony identyfikator licencji publicznej używany do identyfikowania licencji przez obsługę firmy ESET. Nazwa użytkownika, pod którą zarejestrowano komputer, zapisana jest w sekcji Informacje, dostępnej po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony TRAY_ICON na pasku zadań.

icon_details_hoverUWAGA

Program ESET Remote Administrator umożliwia aktywowanie komputerów klienckich w trybie dyskretnym przy użyciu licencji udostępnionych przez administratora. Odpowiednie instrukcje zawiera Podręcznik użytkownika programu ESET Remote Administrator.