Pliki dziennika

Pliki dziennika zawierają informacje o wszystkich ważnych zdarzeniach, jakie miały miejsce w programie, oraz przegląd wykrytych zagrożeń. Dzienniki są bardzo istotnym narzędziem przy analizowaniu systemu, wykrywaniu zagrożeń i rozwiązywaniu problemów. Dziennik jest aktywnie tworzony w tle i nie wymaga żadnych działań ze strony użytkownika. Informacje są zapisywane zgodnie z bieżącymi ustawieniami szczegółowości dziennika. Możliwe jest przeglądanie komunikatów tekstowych i dzienników bezpośrednio w programie ESET Endpoint Antivirus. Ponadto możliwe jest archiwizowanie plików dziennika.

Pliki dziennika są dostępne z poziomu głównego okna programu po kliknięciu opcji Narzędzia > Pliki dziennika. Wybierz żądany typ dziennika z rozwijanego menu Dziennik. Dostępne są następujące dzienniki:

Wykryte zagrożenia — dziennik zagrożeń zawiera szczegółowe informacje na temat infekcji wykrytych przez moduły programu ESET Endpoint Antivirus. Podaje on między innymi: datę i godzinę zagrożenia, jego nazwę, lokalizację, przeprowadzone działanie oraz nazwę użytkownika zalogowanego w czasie wykrycia zagrożenia. Dwukrotne kliknięcie dowolnej pozycji dziennika powoduje wyświetlenie jej szczegółów w oddzielnym oknie.
Zdarzenia — wszystkie ważne działania wykonywane przez program ESET Endpoint Antivirus są zapisywane w dzienniku zdarzeń. Dziennik zdarzeń zawiera informacje na temat zdarzeń i błędów, które wystąpiły w programie. Jego zadaniem jest ułatwianie rozwiązywania problemów przez administratorów i użytkowników systemu. Zawarte w nim informacje często mogą pomóc znaleźć rozwiązanie problemu występującego w programie.
Skanowanie komputera — w tym oknie wyświetlane są wszystkie wyniki skanowania. Każdy wiersz odpowiada jednej operacji skanowania. Dwukrotne kliknięcie dowolnego wpisu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji na temat danej operacji skanowania.
System HIPS — zawiera zapisy związane z określonymi regułami, które zostały zaznaczone do rejestrowania. Pozycje dziennika zawierają informacje o aplikacji, która wywołała operację, wyniku (zezwolenie lub zablokowanie reguły) oraz nazwie utworzonej reguły.
Filtrowane witryny internetowe — ta lista jest przydatna do przeglądania listy witryn zablokowanych przez funkcje Ochrona dostępu do stron internetowych. W dziennikach odnotowane są: czas, adres URL, nazwa użytkownika oraz aplikacja, która nawiązała połączenie z daną witryną.
Kontrola dostępu do urządzeń — zawiera zapisy związane z nośnikami wymiennymi i urządzeniami, które były podłączane do komputera. W pliku dziennika zapisywane są informacje dotyczące tylko tych urządzeń, z którymi są związane reguły kontroli dostępu do urządzeń. Jeśli dana reguła nie odpowiada podłączonemu urządzeniu, nie jest dla niego tworzony wpis w dzienniku. Można tu również znaleźć takie szczegóły jak typ urządzenia, numer seryjny, nazwa dostawcy i rozmiar nośnika (jeśli jest dostępny).

Informacje wyświetlane w każdym obszarze okna można skopiować do schowka, zaznaczając żądaną pozycję i klikając przycisk Kopiuj (lub naciskając klawisze Ctrl+C). Do zaznaczenia wielu pozycji można użyć klawiszy Ctrl i Shift.

Kliknięcie opcji MODULE_INACTIVE Filtrowanie umożliwia otwarcie okna Filtrowanie dziennika, w którym można zdefiniować kryteria filtrowania.

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy określonego rekordu powoduje wyświetlenie menu kontekstowego. W menu kontekstowym są dostępne następujące opcje:

Pokaż umożliwia wyświetlenie w nowym oknie szczegółowych informacji na temat wybranego dziennika.
Filtruj same rekordy — po aktywacji tego filtru widoczne będą tylko rekordy tego samego typu (diagnostyczne, ostrzeżenia itd.).
Filtruj/Znajdź — po kliknięciu tej opcji w oknie Wyszukaj w dzienniku można zdefiniować kryteria filtrowania dla określonych wpisów w dzienniku.
Włącz filtr — umożliwia aktywację ustawień filtra.
Wyłącz filtr — umożliwia wyczyszczenie wszystkich ustawień filtrowania (opisanych powyżej).
Kopiuj/Kopiuj wszystko — umożliwia skopiowanie danych dotyczących wszystkich rekordów wyświetlanych w oknie.
Usuń/Usuń wszystko — umożliwia usunięcie wybranych rekordów albo wszystkich wyświetlanych rekordów (konieczne jest posiadanie uprawnień administratora).
Eksportuj... — umożliwia wyeksportowanie danych dotyczących rekordów w formacie XML.
Eksportuj wszystko... — umożliwia wyeksportowanie informacji o wszystkich rekordach w formacie XML.
Przewijaj dziennik — pozostawienie tej opcji włączonej powoduje, że w oknie Pliki dziennika stare dzienniki są przewijane automatycznie i wyświetlane są aktywne dzienniki.