Reguły systemu HIPS

W tym oknie dostępny jest przegląd istniejących reguł systemu HIPS.

Kolumny

Reguła — nazwa reguły podana przez użytkownika lub wybrana automatycznie.

Włączonawyłączenie tego przełącznika spowoduje, że reguła pozostanie na liście, ale nie będzie stosowana.

Czynność — określona przez regułę czynność (Zezwól, Blokuj lub Pytaj), która ma zostać wykonana, gdy spełnione są warunki.

Źródła — reguła będzie stosowana tylko, jeśli zdarzenie zostanie spowodowane przez wymienione aplikacje.

Obiekty docelowe — reguła będzie stosowana tylko wówczas, gdy dana operacja będzie związana z określonym plikiem, aplikacją lub wpisem rejestru.

Zapisz w dzienniku — uruchomienie tej opcji spowoduje, że informacje o regule będą zapisywane w dzienniku systemu HIPS.

Powiadom — po wywołaniu zdarzenia w prawym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlone małe wyskakujące okno.

Elementy sterujące

Dodaj — umożliwia utworzenie nowej reguły.

Edytuj — pozwala edytować zaznaczone elementy.

Usuń — służy do usuwania zaznaczonych elementów.