ESET CMD

Ta funkcja pozwala używać zaawansowanych poleceń ecmd. Umożliwia ona eksportowanie i importowanie ustawień za pomocą wiersza polecenia (ecmd.exe). Dotychczas eksportowanie ustawień było możliwe tylko przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika. Konfigurację programu ESET Endpoint Antivirus można wyeksportować do pliku .xml.

Po włączeniu funkcji poleceń ESET CMD dostępne są dwie metody autoryzacji:

Brakbrak autoryzacji. Nie zalecamy tej metody, ponieważ umożliwia ona importowanie niepodpisanych konfiguracji. Stanowi to potencjalne ryzyko.
Hasło do ustawień zaawansowanychhasło wymagane w celu zaimportowania konfiguracji z pliku .xml. Plik musi być podpisany (informacje o podpisywaniu plików konfiguracyjnych .xml znajdują się poniżej). Przed zaimportowaniem nowej konfiguracji należy podać hasło określone w sekcji Ustawienia dostępu. Jeśli nie włączono ustawień dostępu, hasło nie jest zgodne lub plik konfiguracyjny .xml nie jest podpisany, konfiguracja nie zostanie zaimportowana.

Po włączeniu funkcji ESET CMD można importować i eksportować konfiguracje programu ESET Endpoint Antivirus przy użyciu wiersza polecenia. Eksportowanie/importowanie można przeprowadzać ręcznie. Można też utworzyć skrypt automatyzujący te operacje.

MONITOR_ORANGE WAŻNE

Aby móc używać zaawansowanych poleceń ecmd, należy je uruchamiać przy użyciu uprawnień administratora. Można też otworzyć wiersz polecenia systemu Windows (cmd) przy użyciu opcji Uruchom jako administrator. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony komunikat Error executing command.. Podczas eksportowania konfiguracji musi także istnieć folder docelowy. Polecenie eksportowania działa nawet przy wyłączonym ustawieniu ESET CMD.

 

MONITOR_GREEN PRZYKŁAD

Polecenie eksportowania ustawień:
ecmd /getcfg c:\config\settings.xml
 
Polecenie importowania ustawień:
ecmd /setcfg c:\config\settings.xml

 

icon_details_hoverUWAGA

Zaawansowane polecenia ecmd mogą być uruchamiane tylko lokalnie.

 

Zapisywanie pliku konfiguracyjnego .xml:

1.Pobierz plik wykonywalny narzędzia XmlSignTool.
2.Otwórz wiersz polecenia systemu Windows (cmd) przy użyciu opcji Uruchom jako administrator.
3.Przejdź do lokalizacji zapisywania pliku xmlsigntool.exe.
4.Wykonaj polecenie, aby podpisać plik konfiguracji .xml. Składnia: xmlsigntool /version 1|2 <xml_file_path>

MONITOR_ORANGE WAŻNE

Wartość parametru /version zależy od wersji produktu ESET Endpoint Antivirus. W przypadku wersji 6.5 programu ESET Endpoint Antivirus użyj parametru /version 1.

5.Po wyświetleniu monitu przez narzędzie XmlSignTool wprowadź hasło z sekcji Ustawienia zaawansowane i je potwierdź. Po wykonaniu tych czynności plik konfiguracyjny .xml zostanie podpisany i będzie można go zaimportować w innym wystąpieniu programu ESET Endpoint Antivirus za pomocą funkcji ESET CMD z użyciem metody autoryzacji hasłem.

MONITOR_GREEN PRZYKŁAD

Polecenie podpisania wyeksportowanego pliku konfiguracyjnego:
xmlsigntool /version 1 c:\config\settings.xml

ecmd_xmlsigntool

 

icon_details_hoverUWAGA

Jeśli hasło z sekcji Ustawienia dostępu zostanie zmienione, a wymagane jest zaimportowanie konfiguracji podpisanej wcześniej przy użyciu starego hasła, należy ponownie podpisać plik konfiguracyjny .xml przy użyciu nowego hasła. Umożliwia to korzystanie ze starszych plików konfiguracyjnych bez konieczności eksportowania ich na inny komputer z programem ESET Endpoint Antivirus przed zaimportowaniem.