Wykryte urządzenia

Użycie przycisku Wypełnij umożliwia przegląd wszystkich podłączonych obecnie urządzeń oraz informacji obejmujących: typ urządzenia, producenta urządzenia, model i numer seryjny (jeśli są dostępne).

Jeśli urządzenie zostanie wybrane (z listy wykrytych urządzeń) i naciśnięty zostanie przycisk OK, pojawi się okno edytora reguł ze wstępnie określonymi informacjami (wszystkie ustawienia można dostosowywać).