Používanie HTTP Proxy

ESET Dynamic Threat Defense môže používať Apache HTTP Proxy na preposielanie komunikácie na servery spoločnosti ESET a ukladanie prenášaných dát do vyrovnávacej pamäte. Ukladanie dát do vyrovnávacej pamäte znižuje zaťaženie siete. Používať proxy je potrebné v prípade, ak klientsky počítač nemá priamy prístup na servery spoločnosti ESET. Ak používate Apache HTTP Proxy na preposielanie komunikácie medzi ESET PROTECT Serverom a ESET Management Agentmi, môžete použiť rovnaké proxy aj na ukladanie výsledkov prichádzajúcich z ESET Dynamic Threat Defense do vyrovnávacej pamäte.


note

Poznámka  

Je potrebné nakonfigurovať proxy nastavenia (Nastavenia > Nástroje > Proxy server) v bezpečnostnom produkte ESET na klientskom počítači. Môžete to urobiť aj vzdialene prostredníctvom politiky.

Používatelia ESET PROTECT Cloud

Ak v jednej sieti (napríklad v jednej pobočke) máte aspoň 10 počítačov, mali by ste na ukladanie výsledkov detekcie do vyrovnávacej pamäte používať HTTP Proxy. V prípade, že klientske počítače nezdieľajú internú sieť alebo VPN, HTTP Proxy nepoužívajte. Viac informácií o HTTP Proxy nájdete v dokumentácii k ESET PROTECT Cloud.

Podporované scenáre ESET PROTECT (alebo ESMC) pri použití proxy

Operačný systém

Scenár

Riešenie

Windows

Nová inštalácia ESET PROTECT pomocou all-in-one inštalátora

Nie je potrebná žiadna akcia, konfigurácia proxy je súčasťou inštalácie.

Nová inštalácia ESET PROTECT pomocou inštalátorov jednotlivých súčastí

Nainštalujte alebo preinštalujte Apache HTTP Proxy pomocou balíka poskytnutého spoločnosťou ESET, ktorý obsahuje potrebnú konfiguráciu proxy. Ak už máte podporovanú verziu Apache HTTP Proxy, môžete konfiguráciu skopírovať z balíka poskytnutého spoločnosťou ESET alebo ju upraviť manuálne.

Aktualizácia ESET PROTECT pomocou úlohy Aktualizácia súčastí

Nainštalujte alebo preinštalujte Apache HTTP Proxy pomocou balíka poskytnutého spoločnosťou ESET, ktorý obsahuje potrebnú konfiguráciu proxy. Ak už máte podporovanú verziu Apache HTTP Proxy, môžete konfiguráciu skopírovať z balíka poskytnutého spoločnosťou ESET alebo ju upraviť manuálne.

Linux

Nová inštalácia ESET PROTECT pomocou inštalátorov jednotlivých súčastí

Nainštalujte alebo aktualizujte Apache HTTP Proxy a taktiež aktualizujte svoju konfiguráciu proxy podľa postupu nižšie.

Aktualizácia ESET PROTECT pomocou úlohy Aktualizácia súčastí

Nainštalujte alebo aktualizujte Apache HTTP Proxy a taktiež aktualizujte svoju konfiguráciu proxy podľa postupu nižšie.

Virtuálne zariadenie (Linux)

Aktualizácia ESET PROTECT pomocou úlohy Aktualizácia súčastí

Nainštalujte alebo aktualizujte Apache HTTP Proxy a taktiež aktualizujte svoju konfiguráciu proxy podľa postupu nižšie.

Nasadenie nového virtuálneho zariadenia ESET PROTECT

Nie je potrebná žiadna akcia, konfigurácia proxy je súčasťou inštalácie.

Migrácia databázy z ERA 6.5 VA do nového virtuálneho zariadenia ESET PROTECT

Nie je potrebná žiadna akcia, konfigurácia proxy je súčasťou inštalácie.

Konfiguračný súbor proxy

Na systémoch Linux a Windows majú konfiguračné súbory proxy odlišné umiestnenie – štandardné umiestnenie nájdete v tabuľke nižšie.

Operačný systém

Konfiguračné súbory

Windows

C:\Program Files\Apache HTTP Proxy\conf\httpd.conf

Linux (Debian distribúcia)

/etc/apache2/mods-available/proxy.conf

Virtuálne zariadenie (Linux)

/etc/httpd/conf.d/proxy.conf

Proxy chaining

Komunikáciu môžete smerovať aj na ďalšie podporované proxy. Na tento účel je potrebné do konfigurácie proxy pridať ProxyRemote * AddressOfNextProxy. Dané nastavenie musí byť použité pre všetky proxy, ktoré sa pripájajú na ďalšie proxy.

Nasleduje príklad, kde 10.1.1.2 je IP adresa ďalšieho (nadradeného) proxy:

 ProxyRemote * http://10.1.1.2:3128

Na aplikovanie novej konfigurácie je potrebné reštartovať službu proxy.

Proxy tretích strán (nie Apache)

Proxy riešenia tretích strán nie sú podporované. Za určitých okolností síce ostatné proxy riešenia môžu fungovať, spoločnosť ESET však neposkytuje konfiguráciu ani podporu týkajúcu sa takýchto scenárov.

Riešenie problémov

Pre získanie podrobných protokolov z proxy zmeňte/pridajte parameter LogLevel debug do konfiguračného súboru a reštartujte príslušnú službu. Protokoly môžu byť užitočné pri hľadaní konkrétneho problému, prípadne môžu byť odoslané spoločnosti ESET pri poskytovaní pomoci.


important

Ak používate ESET Dynamic Threat Defense v podnikovom prostredí (stovky a viac zariadení), odporúčame nasadiť HTTP Proxy na vyhradený samostatný server. Prevádzkovanie služby HTTP Proxy na intenzívne využívanom serveri (napr. popri ESMC Serveri alebo databáze) môže mať za následok problémy s ESET Dynamic Threat Defense pripojením.

Môžete vylúčiť označené priečinky a procesy pre zníženie počtu odosielaných súborov a zlepšenie celkového výkonu.