ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Podmienky používania

S účinnosťou od 23. októbra 2023 | Zobraziť predchádzajúcu verziu podmienok používania | Porovnať zmeny

Táto zmluva o službe ESET Cloud Office Security (ďalej iba „podmienky“) predstavujú špeciálnu zmluvu medzi spoločnosťou ESET, spol. s r. o. so sídlom na adrese Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3586/B, IČO: 31333532 (ďalej len „ESET“ alebo „poskytovateľ“) a vami, fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „vy“ alebo „používateľ“ alebo formulácie vyjadrené v druhej osobe množného čísla), ktorá pristupuje k účtu na správu, k službe ESET Cloud Office Security a ktorá získava prístup k webovému portálu spravovanému spoločnosťou ESET (ďalej iba „účet“), aby ste mohli používať službu ESET Cloud Office Security. Ak používate účet a službu ESET Cloud Office Security (ďalej len spoločne označované ako „produkt“) v mene organizácie, potom s podmienkami súhlasíte v mene danej organizácie a zaručujete sa, že máte právomoc zaviazať ju týmito podmienkami. Označenie „používateľ“ a „vy“ alebo formulácie vyjadrené v druhej osobe množného čísla sa v takomto prípade budú vzťahovať na danú organizáciu. Pozorne si tieto podmienky prečítajte, vzťahujú sa aj na služby poskytované spoločnosťou ESET prostredníctvom produktu alebo vo vzťahu k nemu. Špecifické podmienky používania jednotlivých služieb mimo týchto podmienok sú uvedené pri každej službe a ich prijatie je súčasťou procesu aktivácie služby. Priložené prílohy dopĺňajú tieto podmienky.

Bezpečnosť a ochrana údajov

Účet poskytuje prístup k službám poskytovaným spoločnosťou ESET. Na zaregistrovanie a používanie účtu a na účely poskytovania a údržby služieb, ktoré sa prostredníctvom neho používajú, sa vyžaduje úplné meno používateľa, názov spoločnosti, krajina, platná e-mailová adresa, telefónne číslo, licenčné a štatistické údaje. Týmto súhlasíte so zhromažďovaním údajov a ich prenosom na servery poskytovateľa alebo jeho partnerov na účely zabezpečenia funkčnosti a overenia oprávnenia používať softvér a ochranu práv poskytovateľa. Po uzavretí dohody o týchto podmienkach získajú poskytovateľ alebo jeho partneri oprávnenie prenášať, spracovávať a uchovávať dôležité údaje, ktoré umožnia vašu identifikáciu, na účely poskytovania podpory a plnenia týchto podmienok. Máte oprávnenie používať účet výhradne na účely a spôsobom určeným v týchto podmienkach, individuálnych podmienkach poskytovania služby a dokumentácii.

Za zabezpečenie svojho účtu a prihlasovacích poverení zodpovedáte sami. Spoločnosť ESET nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú vaším zanedbaním povinnosti udržiavať zabezpečenie. Používateľ je zodpovedný aj za všetky činnosti súvisiace s používaním účtu bez ohľadu na to, či sú oprávnené. V prípade neoprávneného použitia účtu na to poskytovateľa okamžite upozornite.

Na účely poskytovania služby spravovania účtu sa vyžaduje zhromažďovanie údajov o spravovaných zariadeniach, ako aj informácií týkajúcich sa správy (ďalej iba „údaje“). Údaje poskytujete spoločnosti ESET výhradne na účely poskytovania služby spravovania účtu. Údaje sa budú spracovávať a ukladať v súlade s politikami a postupmi zabezpečenia spoločnosti ESET a tiež v súlade so zásadami ochrany osobných údajov.

Podrobné informácie o ochrane súkromia, ochrane osobných údajov a právach ako dotknutej osoby sú uvedené v zásadách ochrany osobných údajov.

Zásady férového používania

Máte povinnosť dodržiavať technické obmedzenia uvedené v dokumentácii. Súhlasíte s tým, že účet a jeho funkcie budete používať výlučne spôsobom, ktorý neobmedzí možnosti iných používateľov na prístup k týmto službám. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť rozsah služieb poskytovaných jednotlivým používateľom tak, aby umožnil využívanie týchto služieb čo najväčšiemu počtu používateľov. Obmedzenie rozsahu služieb môže tiež znamenať úplné ukončenie možnosti používať všetky funkcie účtu a odstránenie údajov a informácií.

Podrobnosti o technických obmedzeniach sú uvedené v sekcii Obmedzenia.

Poloha

Poskytovateľ vám môže umožniť vybrať si z dostupných umiestnení hostiteľa účtu vrátane odporúčaného umiestnenia vybratého poskytovateľom. Beriete na vedomie, že výber iného ako odporúčaného umiestnenia môže mať vplyv na vaše komfortné používanie produktu. Na základe vybratej polohy môžu platiť zmluva o ochrane údajov, ktorá je súčasťou prílohy č. 2 tejto zmluvy, a štandardné zmluvné doložky, ktoré sú súčasťou prílohy č. 3 tejto zmluvy. Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifické umiestnenie bez predchádzajúceho upozornenia v záujme zlepšenia služieb poskytovaných spoločnosťou ESET v súlade s vašimi preferenciami umiestnenia (napr. Európska únia).

Softvér

Spoločnosť ESET alebo jej jednotliví dodávatelia vlastnia alebo si uplatňujú autorské práva k softvéru dostupnému ako súčasť produktu (ďalej iba „softvér“). Softvér možno používať iba v súlade s licenčnou dohodou s koncovým používateľom, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 tejto dohody. Ďalšie informácie týkajúce sa licencovania, autorských práv, dokumentácie a ochranných známok sú uvedené v dokumente obsahujúcom právne informácie.

Obmedzenia

Účet nesmiete kopírovať, šíriť, oddeľovať jeho časti ani vytvárať od účtu odvodené diela. Pri používaní účtu máte povinnosť dodržiavať tieto obmedzenia:

(a) Účet nesmiete používať, upravovať, prekladať, reprodukovať ani prevádzať práva na používanie účtu alebo jeho častí inak, než je výslovne uvedené v týchto podmienkach.

(b) Účet nesmiete predať, sublicencovať, prenajať ani prenajať si, vypožičať si ho alebo používať na poskytovanie komerčných služieb.

(c) Účet nesmiete spätne analyzovať, dekompilovať, prevádzať do zdrojového kódu ani sa iným spôsobom pokúsiť získať zdrojový kód účtu s výnimkou rozsahu, v ktorom je takéto obmedzenie výslovne zakázané zákonom.

(d) Súhlasíte s tým, že budete účet používať iba spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi v právnom systéme, v ktorom účet používate, najmä v súlade s platnými obmedzeniami vyplývajúcimi z autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva.

Vyhlásenia

AKO POUŽÍVATEĽ TÝMTO UZNÁVATE, ŽE ÚČET, AKO AJ SLUŽBY, SÚ POSKYTOVANÉ „AKO STOJA A LEŽIA“, BEZ VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU A V MAXIMÁLNEJ MIERE DOVOLENEJ APLIKOVATEĽNÝMI ZÁKONMI. ANI POSKYTOVATEĽ, ANI JEHO POSKYTOVATELIA LICENCIÍ ALEBO PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI ANI DRŽITELIA AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ PREHLÁSENIA ALEBO ZÁRUKY VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZÁRUKY PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO ZÁRUKY, ŽE ÚČET ALEBO SLUŽBY NEPORUŠUJÚ ŽIADNE PATENTY, AUTORSKÉ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ALEBO INÉ PRÁVA TRETÍCH STRÁN. POSKYTOVATEĽ ANI ŽIADNA ĎALŠIA STRANA NEZARUČUJÚ, ŽE ÚČET ALEBO SLUŽBY BUDÚ VYHOVOVAŤ VAŠIM POŽIADAVKÁM ALEBO ŽE PREVÁDZKA ÚČTU ALEBO SLUŽIEB BUDE NEPRERUŠENÁ A BEZCHYBNÁ. PREBERÁTE ÚPLNÚ ZODPOVEDNOSŤ A RIZIKO ZA VÝBER A POUŽÍVANIE ÚČTU A SLUŽIEB NA DOSIAHNUTIE VAMI ZAMÝŠĽANÝCH VÝSLEDKOV, KTORÉ S ÚČTOM DOSIAHNETE.

Tieto podmienky nezakladajú na strane poskytovateľa a jeho prípadných poskytovateľov licencií okrem záväzkov konkrétne tu uvedených žiadne iné záväzky.

Obmedzenie zodpovednosti

V MAXIMÁLNEJ MIERE, AKÚ DOVOĽUJE APLIKOVATEĽNÉ PRÁVO, NEBUDE POSKYTOVATEĽ, JEHO ZAMESTNANCI ALEBO JEHO DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDAŤ ZA ŽIADNY UŠLÝ ZISK, PRÍJEM, PREDAJ ALEBO ZA ŽIADNU STRATU ÚDAJOV, ANI ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARANIE NÁHRADNÝCH TOVAROV ALEBO SLUŽIEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA PORANENIA OSÔB, ZA PRERUŠENIE PODNIKANIA, ZA STRATU OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ ANI ZA ŽIADNE ŠPECIÁLNE, PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, KRYCIE, TRESTNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AKOKOĽVEK ZAPRÍČINENÉ, ČI UŽ VYPLYNULI ZO ZMLUVY, ÚMYSELNÉHO KONANIA, NEDBALOSTI ALEBO INEJ SKUTOČNOSTI, ZAKLADAJÚCEJ VZNIK ZODPOVEDNOSTI, VZNIKNUTÉ POUŽÍVANÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ ÚČET, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE POSKYTOVATEĽ, JEHO DODÁVATELIA ALEBO PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. KEĎŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY A NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI, ALE MÔŽU DOVOĽOVAŤ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI, JE ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA, JEHO ZAMESTNANCOV, DODÁVATEĽOV ALEBO PRIDRUŽENÝCH SPOLOČNOSTÍ OBMEDZENÁ DO VÝŠKY SUMY, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA PRÍSLUŠNÚ SLUŽBU ALEBO ÚČET.

Súlad s kontrolou obchodu

(a) Zaväzujete sa, že Softvér nebudete priamo alebo nepriamo vyvážať, opätovne vyvážať ani ho inak nesprístupníte žiadnej osobe, ani ho nepoužijete akýmkoľvek spôsobom, ktorý by spôsobil, že spoločnosť ESET alebo jej holdingové spoločnosti, dcérske spoločnosti alebo dcérske spoločnosti jej holdingových spoločností spolu s osobami ovládanými jej holdingovými spoločnosťami („Pobočky“) porušia zákon alebo budú znášať postihy v rámci zákonov na kontrolu obchodu, ktoré zahŕňajú:

i. všetky zákony, ktoré kontrolujú, obmedzujú alebo vynucujú licenčné podmienky vývozu, opätovného vývozu alebo prenosu výrobkov, softvéru, technológií alebo služieb vydaných alebo prijatých akýmkoľvek vládnym, štátnym alebo regulačným úradom Spojených štátov amerických, Singapuru, Spojeného kráľovstva, Európskej únie alebo niektorým z jej členských štátov alebo ktorejkoľvek krajiny, v ktorej majú byť naplnené tieto Podmienky alebo v ktorej je spoločnosť ESET alebo niektorá z jej Pobočiek zapísaná do obchodného registra alebo v nej obchoduje a

ii. všetky ekonomické, finančné, obchodné alebo iné sankcie, obmedzenia, embargá, zákazy dovozu alebo vývozu, zákazy prevodu prostriedkov alebo aktív alebo poskytovania služieb alebo iné porovnateľné opatrenie prijaté akýmkoľvek vládnym, štátnym alebo regulačným úradom Spojených štátov amerických, Singapuru, Spojeného kráľovstva, Európskej únie alebo niektorým z jej členských štátov alebo ktorejkoľvek krajiny, v ktorej majú byť naplnené tieto Podmienky alebo v ktorej je spoločnosť ESET alebo niektorá z jej Pobočiek zapísaná do obchodného registra alebo v nej obchoduje (právne predpisy, na ktoré sa odkazuje v bodoch i. a ii. vyššie, ďalej spoločne „Zákony na kontrolu obchodu“).

(b) Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo s okamžitou platnosťou pozastaviť alebo ukončiť plnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto dohody v prípade, že:

i. Spoločnosť ESET rozhodne podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, že Používateľ porušil alebo pravdepodobne poruší ustanovenia sekcie (a) tejto doložky Súlad s kontrolou obchodu týchto Podmienok; alebo

ii. Koncový používateľ a/alebo Softvér sa stanú predmetom zákonov na kontrolu obchodu, následkom čoho spoločnosť ESET podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia rozhodne, že ďalšie plnenie jej povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok by mohlo mať za následok, že spoločnosť ESET a jej Pobočky porušia zákon alebo budú znášať postihy v rámci zákonov na kontrolu obchodu.

(c) Žiadna časť týchto Podmienok nie je zamýšľaná a nesmie byť interpretovaná tak, že podnecuje niektorú zo strán či od nej vyžaduje, aby konala alebo sa zdržala konania spôsobom (či s takýmto konaním či nekonaním súhlasila), ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje platné zákony na kontrolu obchodu alebo sa týmito zákonmi postihuje či zakazuje.

Rozhodujúce právo a jazyk

Tieto podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky a musia byť vykladané v súlade s nimi. Koncový používateľ a poskytovateľ sa dohodli, že kolízne ustanovenia rozhodujúceho práva a Dohovoru OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovarov sa nepoužijú. Ak ste spotrebiteľom s obvyklým pobytom v krajine EÚ, máte tiež k dispozícii ďalšiu ochranu, ktorú vám poskytujú povinné ustanovenia právnych predpisov platných v krajine vášho pobytu.

Výslovne súhlasíte s tým, že o akýchkoľvek nárokoch voči poskytovateľovi alebo spory s poskytovateľom týkajúce sa akýmkoľvek spôsobom používania softvéru, účtu alebo služieb alebo vyplývajúce z týchto podmienok alebo osobitných podmienok (ak sa uplatňujú) bude výhradne rozhodovať Okresný súd Bratislava I., Slovensko a tiež v spojení s akýmikoľvek takýmito nárokmi alebo spormi výslovne súhlasíte s vykonávaním osobnej jurisdikcie na Okresnom súde Bratislava I. Ak ste spotrebiteľom s obvyklým pobytom v krajine EÚ, môžete tiež uplatniť nárok na svoje práva spotrebiteľa, a to na mieste výhradnej jurisdikcie alebo v krajine EÚ, v ktorej žijete. Okrem toho môžete využiť platformu na riešenie sporov online, ku ktorej môžete získať prístup tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Žiadame vás však, aby ste pred uplatnením akéhokoľvek nároku úradnou cestou kontaktovali najskôr nás.

V prípade akýchkoľvek rozporov medzi jazykovými verziami týchto podmienok vždy platí verzia v angličtine dostupná tu.

Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť ESET si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a dokumentáciu alebo ich časť aktualizovaním príslušného dokumentu, aby odrážal zmeny zákona alebo účtu. O každej zmene týchto podmienok vás informujeme prostredníctvom účtu. Ak so zmenami podmienok nebudete súhlasiť, môžete svoj účet zrušiť. Ak po upozornení na zmeny účet nezrušíte, tak až do zrušenia účtu vás zaväzujú všetky podmienky používania, ich dodatky alebo zmeny. Mali by ste pravidelne navštevovať túto stránku a prejsť si aktuálne podmienky používania vzťahujúce sa na používanie účtu.

Oznámenia

Všetky oznámenia musia byť doručené na adresu: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic.

Príloha č. 1

Licenčná dohoda s koncovým používateľom

Príloha č. 2

Dohoda o spracúvaní údajov

Príloha č. 3

Štandardné zmluvné doložky