Warunki użytkowania

Diese Vereinbarung zu ESET Cloud Office Security (im Folgenden „Bedingungen“) ist eine Sondervereinbarung zwischen ESET, spol. s r. o., mit eingetragenem Firmensitz in Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, eingetragen im Handelsregister Bratislava I, Abschnitt Sro, Eintragsnummer 3586/B, Firmenregisternummer: 31333532 (im Folgenden „ESET“ oder „Anbieter“) und Ihnen, einer natürlichen oder juristischen Person (im Folgenden „Sie“ oder „Benutzer“) über den Zugriff auf ein Konto für die Verwaltung („ESET Cloud Office Security“) und den Zugriff auf ein webbasiertes Portal unter Kontrolle von ESET (im Folgenden „Konto“) für die Nutzung von ESET Cloud Office Security. Falls Sie das Konto und ESET Cloud Office Security (im Folgenden zusammenfassend als „Produkt“ bezeichnet) im Namen einer Organisation verwenden, stimmen Sie diesen Bedingungen im Namen der Organisation zu und versichern, dass Sie dazu befugt sind, die Organisation an diese Bedingungen zu binden. In diesem Fall beziehen sich die Begriffe "Benutzer" und "Sie" auf die jeweilige Organisation. Diese Bedingungen beziehen sich auch auf die von ESET bereitgestellten Dienste durch bzw. in Verbindung mit dem Produkt und sollten daher sorgfältig gelesen werden. Die speziellen Bedingungen für die Nutzung einzelner Dienste, die über diese Bedingungen hinausgehen, sind in den jeweiligen Diensten angegeben und müssen für die Aktivierung des jeweiligen Diensts akzeptiert werden. Die angefügten Anhänge ergänzen diese Bedingungen.

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Konto zapewnia dostęp do usług udostępnianych przez firmę ESET. Do rejestracji i używania Konta oraz do konfiguracji i konserwacji usług dostępnych za jego pośrednictwem jest wymagane imię i nazwisko Licencjobiorcy, nazwa firmy, kraj, prawidłowy adres e-mail, numer telefonu, dane licencyjne oraz dane statystyczne. Niniejszym Licencjobiorca wyraża zgodę na gromadzenie danych i przesyłanie ich na serwery Dostawcy lub serwery jego partnerów. Celem takiego postępowania jest zapewnienie funkcjonalności i autoryzacja użycia Oprogramowania, a także ochrona praw Dostawcy. Po wyrażeniu zgody na niniejsze Warunki Dostawca lub jego partnerzy będą uprawnieni do przekazywania, przetwarzania i przechowywania kluczowych danych identyfikacyjnych Licencjobiorcy w celach związanych z udzielaniem pomocy technicznej i realizacją postanowień niniejszych Warunków. Licencjobiorca jest upoważniony do korzystania z Konta wyłącznie w takich celach i w taki sposób, jak określono to w niniejszych Warunkach, warunkach poszczególnych usług oraz dokumentacji.

Licencjobiorca ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa swojego Konta ESET i poświadczeń potrzebnych do zalogowania się na nim. Firma ESET nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani szkody powstałe w wyniku niewywiązania się przez Licencjobiorcę ze wspomnianego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za wszelkie działania związane z użytkowaniem Konta bez względu na to, czy uzyskano ich zatwierdzenie. W razie naruszenia zabezpieczeń Konta Użytkownik powinien natychmiast powiadomić Dostawcę.

W celu świadczenia usługi administracji Kontem jest wymagane gromadzenie danych dotyczących zarządzanych urządzeń oraz informacji administracyjnych (dalej zwanych „Danymi”). Dane są przesyłane przez Użytkownika do firmy ESET wyłącznie na potrzeby usługi administrowania Kontem. Dane są przetwarzane i przechowywane zgodnie z zasadami i praktykami firmy ESET dotyczącymi zabezpieczeń, a także zgodnie z Polityką prywatności.

Szczegółowe informacje dotyczące prywatności, ochrony danych osobowych i praw Licencjobiorcy jako osoby, której dane dotyczą, zawiera Polityka prywatności.

Polityka właściwego użytkowania

Licencjobiorca jest zobowiązany do przestrzegania ograniczeń technicznych określonych w dokumentacji. Licencjobiorca zgadza się korzystać z Konta i jego funkcji w sposób, który nie ograniczy dostępu do tych usług innym użytkownikom. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu usług udostępnianych konkretnym użytkownikom w celu zapewnienia możliwości korzystania z nich jak największej liczbie użytkowników. Ograniczenie zakresu usług może również oznaczać całkowitą blokadę funkcji Konta oraz usunięcie danych i informacji.

Lokalizacja

Dostawca może zezwolić Licencjobiorcy na wybór z dostępnych lokalizacji hostingowych dla Konta, w tym zalecanej lokalizacji wybranej przez Dostawcę. Licencjobiorca zgadza się, że wybór lokalizacji innej niż zalecana może wpłynąć na sposób korzystania z usługi. Zależnie od wybranej lokalizacji, zastosowanie mogą mieć Umowa o ochronie danych zawarta w Aneksie nr 2 do niniejszej Umowy oraz Standardowe klauzule umowne zawarte w Aneksie nr 3 do niniejszej Umowy. ESET zastrzega sobie prawo do zmiany określonej lokalizacji w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia w celu ulepszania usług świadczonych przez ESET zgodnie z preferencjami użytkownika w zakresie lokalizacji (np. Unia Europejska).

Software

ESET und seine Lieferanten halten die Urheberrechte für sämtliche als Teil des Produkts verfügbare Software (im Folgenden „Software“). Die Software darf nur gemäß der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung verwendet werden, die im Anhang 1 dieser Vereinbarung angefügt ist. Sonstige Informationen zu Lizenzierung, Urheberrecht, Dokumentation und Markenzeichen finden Sie im Rechtliche Hinweise.

Ograniczenia

Licencjobiorca nie może kopiować, rozpowszechniać ani wyodrębniać składników Konta, jak również nie może tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Konta. Korzystając z Konta, Licencjobiorca musi przestrzegać następujących ograniczeń:

(a) Licencjobiorca nie może używać, modyfikować, tłumaczyć ani odtwarzać Konta bądź przekazywać praw do korzystania z Konta lub jego składników w sposób inny niż wyszczególniony w niniejszych Warunkach.

(b) Licencjobiorca nie może sprzedawać Konta, udzielać na nie podlicencji, oddawać go w użytkowanie, wypożyczać go innym osobom ani pożyczać go od innych osób, a także nie może używać Konta w celu świadczenia usług o charakterze dochodowym.

(c) Licencjobiorca nie może podejmować prób odtworzenia kodu źródłowego Konta na drodze dekompilacji lub dezasemblacji ani w żaden inny sposób, chyba że pozwalają mu na to przepisy, które w stosownym zakresie wyraźnie znoszą niniejsze postanowienie.

(d) Licencjobiorca zobowiązuje się używać Konta w sposób zgodny z wszelkimi przepisami, które mają zastosowanie do Konta ze względu na właściwość terytorialną Licencjobiorcy, w tym między innymi ze stosownymi ograniczeniami dotyczącymi prawa autorskiego i innych praw własności intelektualnej.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

LICENCJOBIORCA PRZYJMUJE KONTO ORAZ USŁUGI W STANIE TAKIM, W JAKIM ZOSTAŁY MU DOSTARCZONE, BEZ JAKICHKOLWIEK WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, O ILE PRAWO WŁAŚCIWE TEGO NIE ZABRANIA. ANI DOSTAWCA, ANI JEGO LICENCJODAWCY CZY PODMIOTY STOWARZYSZONE, ANI WŁAŚCICIELE STOSOWNYCH PRAW AUTORSKICH NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, JAK RÓWNIEŻ NIE GWARANTUJĄ, ŻE KONTO LUB USŁUGI NIE BĘDĄ NARUSZAĆ PRAW PATENTOWYCH, PRAW AUTORSKICH, PRAW DO ZNAKÓW TOWAROWYCH ANI INNYCH PRAW OSÓB TRZECICH. ANI DOSTAWCA, ANI ŻADNA INNA STRONA NIE GWARANTUJĄ, ŻE KONTO LUB USŁUGI SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA LICENCJOBIORCY LUB ŻE DZIAŁANIE KONTA LUB USŁUG BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE I POZBAWIONE BŁĘDÓW. WSZELKA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DOBÓR KONTA I USŁUG ODPOWIEDNICH DO OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH CELÓW LICENCJOBIORCY ORAZ ZA ICH UŻYCIE I ZA WYNIKI TEGO UŻYCIA, A TAKŻE RYZYKO WYNIKAJĄCE Z TEGO DOBORU I UŻYCIA SPOCZYWAJĄ NA LICENCJOBIORCY.

W niniejszych Warunkach określono wszystkie zobowiązania Dostawcy i jego licencjodawców.

Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE ANI DOSTAWCA, ANI JEGO PRACOWNICY CZY KONTRAHENCI NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK UTRATY ZYSKÓW, PRZYCHODÓW, ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW LUB DANYCH, SZKODY MAJĄTKOWE LUB OBRAŻENIA CIAŁA, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, UTRATY DANYCH HANDLOWYCH CZY JAKIEKOLWIEK SZKODY SZCZEGÓLNE, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, UBOCZNE, GOSPODARCZE, MORALNE LUB WYNIKOWE, JAK RÓWNIEŻ NIE BĘDĄ PONOSIĆ KOSZTÓW NABYCIA ZASTĘPCZYCH TOWARÓW LUB USŁUG ANI POKRYWAĆ RÓŻNIC MIĘDZY CENAMI KONTRAKTOWYMI A CENAMI TRANSAKCJI. ZASTRZEŻENIE OKREŚLONE W POWYŻSZYM ZDANIU MA ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ POWSTANIA SZKODY I NA TO, CZY EWENTUALNE ROSZCZENIE ZOSTAŁO ZGŁOSZONE NA PODSTAWIE UMOWY, PRZEPISÓW O CZYNACH NIEDOZWOLONYCH, PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZANIEDBAŃ CZY NA JAKIEJKOLWIEK INNEJ PODSTAWIE ORAZ CZY ZOSTAŁO ONO ZGŁOSZONE W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM, CZY Z NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYCIA KONTA. ZASTRZEŻENIE TO MA ZASTOSOWANIE TAKŻE WÓWCZAS, GDY DOSTAWCA LUB JEGO KONTRAHENCI BĄDŹ PODMIOTY STOWARZYSZONE ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA DANEJ SZKODY. W PRZYPADKU JURYSDYKCJI, KTÓRE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ, LECZ DOPUSZCZAJĄ JEJ OGRANICZENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCY, JEGO PRACOWNIKÓW, KONTRAHENTÓW LUB PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH JEST OGRANICZONA DO KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ LICENCJOBIORCĘ ZA LICENCJE.

Zgodność z przepisami o kontroli handlu

(a) Licencjobiorca nie będzie, bezpośrednio ani pośrednio, eksportować, reeksportować, przekazywać lub w inny sposób udostępniać Oprogramowania jakiejkolwiek osobie, nie będzie używać go w jakikolwiek sposób, ani też nie będzie uczestniczyć w jakichkolwiek działaniach, które mogłyby spowodować, że firma ESET lub jej spółki holdingowe, spółki zależne oraz spółki zależne dowolnych z jej spółek holdingowych, jak również podmioty kontrolowane przez jej spółki holdingowe („Podmiotami stowarzyszonymi”), naruszyłyby przepisy o kontroli handlu, obejmujące:

i. wszelkie przepisy prawne, które kontrolują, ograniczają lub nakładają wymogi licencyjne na eksport, reeksport lub transfer towarów, oprogramowania, technologii lub usług, wydane lub przyjęte przez jakikolwiek rząd, stan lub organ regulacyjny Stanów Zjednoczonych, Singapuru, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub dowolnego z jej państw członkowskich, albo jakikolwiek kraj, w którym mają być wykonywane zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków lub w którym firma ESET lub dowolny z jej Podmiotów stowarzyszonych są zarejestrowane lub prowadzą działalność;

ii. wszelkie gospodarcze, finansowe (handlowe lub inne) sankcje, ograniczenia, embarga, zakazy importu lub eksportu, zakazy przekazywania funduszy lub aktywów bądź świadczenia usług, lub też równoważne środki nałożone przez jakikolwiek rząd, stan lub organ regulacyjny Stanów Zjednoczonych, Singapuru, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej lub dowolnego z jej państw członkowskich, albo jakikolwiek kraj, w którym mają być wykonywane zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków lub w którym firma ESET lub dowolny z jej Podmiotów stowarzyszonych są zarejestrowane lub prowadzą działalność (akty prawne, o których mowa w pkt i i ii powyżej, łącznie nazywane są „Przepisami dotyczącymi kontroli handlu).

(b) Firma ESET ma prawo zawiesić swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków lub wypowiedzieć je ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

i. Gdy firma ESET stwierdzi na podstawie stosownego uzasadnienia, że Użytkownik naruszył lub może naruszyć postanowienie punktu (a) klauzuli dotyczącej zgodności z przepisami o kontroli handlu w niniejszych Warunkach; lub

ii. Gdy Użytkownik końcowy i/lub Oprogramowanie podlegają przepisom o kontroli handlu i w związku z tym firma ESET stwierdzi na podstawie stosownego uzasadnienia, że dalsze wykonywanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków mogłoby spowodować, że firma ESET lub jej Podmioty stowarzyszone naruszyłyby przepisy o kontroli handlu lub byłyby narażone na negatywne konsekwencje wynikające z tych przepisów.

(c) Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ma na celu ani nie powinno być interpretowane lub odczytywane jako nakłanianie bądź wymaganie od którejkolwiek ze stron działania lub powstrzymania się od działania (albo wyrażenia zgody na działanie lub powstrzymanie się od działania) w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami o kontroli handlu, zabroniony przez te przepisy lub podlegający karze w związku z tymi przepisami.

Prawo właściwe i język

Wykładnią niniejszych Warunków jest prawo obowiązujące na terenie Słowacji. Użytkownik końcowy i Dostawca stwierdzają, że do niniejszych Warunków nie mają zastosowania reguły kolizyjne ani Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Konsumenci mający miejsce zwykłego pobytu w UE mają również zapewnioną dodatkową ochronę przez przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w ich kraju zamieszkania.

Licencjobiorca wyraźnie stwierdza, że wszelkie spory lub roszczenia względem Dostawcy wynikające z wyrażenia zgody na niniejsze Warunki, jak również wszelkie spory lub roszczenia związane z użyciem Oprogramowania, Konta lub Usług bądź wynikające z niniejszych Warunków bądź Warunków szczególnych (jeśli dotyczy) będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla okręgu Bratislava I. Licencjobiorca wyraźnie poddaje się jurysdykcji tego sądu. Konsumenci mający miejsce zwykłego pobytu w UE mają prawo wnieść roszczenie w celu egzekwowania swoich praw konsumenckich w miejscu wyłącznej jurysdykcji lub w kraju UE, w którym mieszkają. Ponadto mogą również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów, do której można uzyskać dostęp tutaj: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Jednak przed oficjalnym wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia warto rozważyć kontakt z nami.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersjami językowymi niniejszych Warunków pierwszeństwo zawsze ma wersja angielska dostępna tutaj.

Postanowienia ogólne

Firma ESET zastrzega sobie prawo do modyfikowania niniejszych Warunków oraz dokumentacji lub dowolnej ich części w dowolnym czasie poprzez aktualizowanie odpowiednich dokumentów odzwierciedlające zmiany wprowadzone w obowiązującym prawie lub Koncie. Licencjobiorca będzie powiadamiany o wszelkich zmianach w niniejszych Warunkach przez Konto. Jeśli Licencjobiorca nie wyrazi zgody na te zmiany, może anulować Konto. Do czasu anulowania konta po otrzymaniu powiadomienia o takich zmianach Licencjobiorca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zmian lub modyfikacji wprowadzanych w niniejszych Warunkach. Zachęcamy Licencjobiorcę do okresowego odwiedzania niniejszej strony w celu zapoznawania się z aktualną treścią niniejszych Warunków, które regulują sposób korzystania z Konta.

Zawiadomienia

Wszystkie zawiadomienia należy kierować na adres: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic.

Anhang 1

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

Anhang 2

Auftragsverarbeitungsvertrag

Anhang 3

Standardvertragsklauseln