Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ESET spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem 31 333 535 jako „Správce údajů“ (dále jen „ESET“ nebo „My“) chce postupovat transparentně, pokud jde o zpracování osobních údajů a soukromí našich zákazníků. Abychom dosáhli tohoto cíle, zveřejňujeme zde tyto Zásady ochrany osobních údajů výhradně za účelem informování našich zákazníků („Koncový uživatel“ nebo „Vy“) o následujících tématech:

-Zpracování osobních údajů

-Důvěrnost údajů

-Práva subjektu údajů

Zpracování osobních údajů

Služby poskytované společností ESET implementované v našem webovém produktu jsou poskytovány za podmínek uvedených v Podmínkách použití, ale některé z nich mohou vyžadovat zvláštní pozornost. Rádi bychom vám poskytli další informace o zpracování údajů spojených s poskytováním našich produktů a služeb. Poskytujeme různé služby popsané v Podmínkách použití a v dokumentaci, jako je například správa bezpečnostních produktů ESET. Aby všechny tyto služby fungovaly, potřebujeme shromažďovat následující informace:

-Pro účely správy bezpečnostních produktů ESET jsou vyžadovány ID licence a jméno, název produktu, informace o licenci, informace o aktivaci a vypršení platnosti a informace o hardwaru a softwaru týkající se spravovaného počítače s nainstalovaným bezpečnostním produktem ESET. Kvůli usnadnění správy a dohledu nad funkcemi a službami jsou shromažďovány a uchovávány záznamy týkající se aktivit spravovaných bezpečnostních produktů ESET a spravovaných zařízení.  

-Dále jsou zpracovávány informace o procesu instalace a vašem počítači, včetně platformy, na které je náš produkt nainstalován, a údaje o činnostech a funkčnosti našich produktů, jako jsou údaje o hardwaru, ID instalace, ID licencí, IP adresa, MAC adresa a nastavení konfigurace produktu, které zahrnuje také spravovaná zařízení.

-Kvůli zajištění bezpečnosti infrastruktury a pro účely vykazování je třeba zpracovávat telemetrická data včetně počtu uživatelů, zásad, přihlašovacích údajů, úloh, oznámení, počítačů, hrozeb atd.  

-Informace o licencích, například ID licence, a osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa. Tyto údaje jsou vyžadovány pro fakturační účely, ověření pravosti licencí a poskytování našich služeb.

-Kontaktní informace a údaje obsažené ve vašich požadavcích na podporu mohou být vyžadovány za účelem poskytování podpory. V závislosti na kanálu, kterým se nás rozhodnete kontaktovat, můžeme shromáždit vaši e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o licenci, podrobnosti o produktu a popis vašeho případu podpory. Můžete být vyzváni k poskytnutí dalších informací, které usnadní poskytnutí podpory, jako jsou například vygenerované soubory protokolů.

-Údaje o využívání naší služby jsou na konci relace zcela anonymizovány. Po ukončení relace nejsou ukládány žádné osobní údaje, na jejichž základě by vás bylo možné identifikovat.

-Zpětnou vazbu nám můžete poskytnout prostřednictvím našich webových formulářů. Pro účely následných kroků může být vyžadována vaše e-mailová adresa a informace o licenci a počtu spravovaných zařízení.

Důvěrnost údajů

ESET je společnost s celosvětovou působností. V rámci naší distribuční, servisní a podpůrné sítě využíváme přidružené subjekty a partnery. Informace, které společnost ESET zpracovává, mohou být přenášeny k přidruženým subjektům nebo partnerům a zpět za účelem plnění smlouvy, jako je poskytování služeb, podpora nebo fakturace. Na základě vaší polohy a služeb, které si zvolíte, může být potřeba přenést vaše údaje do země, kde neplatí rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. I v takovém případě každý přenos informací podléhá právním předpisům o ochraně údajů a probíhá pouze v případě potřeby. Bez výjimky musí být stanoven mechanismus štítu na ochranu soukromí, standardní smluvní doložky, závazná firemní pravidla nebo jiná vhodná ochrana.

Děláme vše pro to, aby nedocházelo k uchovávání dat delší dobu, než je nezbytné k poskytování služeb podle Podmínek použití. Naše doba uchovávání může trvat déle než platnost vaší licence, a to z toho důvodu, abychom vám poskytli čas pro snadné a pohodlné obnovení. Minimalizované a pseudonymizované statistiky a anonymizované údaje mohou být dále zpracovávány pro statistické účely.

Společnost ESET implementuje příslušná technická a organizační opatření k zajištění úrovně bezpečnosti, která odpovídá potenciálním rizikům. Děláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili nepřetržitou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost zpracovatelských systémů a služeb. Pokud však dojde k narušení ochrany údajů, které ohrožuje vaše práva a svobody, jsme připraveni informovat dozorčí orgány i subjekty údajů. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorčího orgánu.

Práva subjektu údajů

Společnost ESET podléhá regulaci zákonů Slovenské republiky a je vázána právními předpisy o ochraně údajů Evropské unie.  Každý subjekt údajů má nárok na následující práva:

-právo požádat společnosti ESET o přístup k vašim osobním údajům,

-právo na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné (máte také právo na doplnění neúplných osobních údajů),

-právo požadovat vymazání vašich osobních údajů,

-právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů,

-právo podat námitky proti zpracování,

-právo na přenositelnost dat.

Věříme, že veškeré informace, které zpracováváme, jsou cenné a nezbytné pro účely našeho oprávněného zájmu, kterým je poskytování služeb a produktů našim zákazníkům.

Pokud byste chtěli uplatnit svá práva jako subjekt údajů nebo máte nějakou otázku či obavy, pošlete nám zprávu na adresu:

ESET, spol. s r.o.

Vedoucí pracovník ochrany osobních údajů

Einsteinova 24

85101 Bratislava

Slovenská republika

dpo@eset.sk