Podmínky použití

Tyto podmínky použití (dále jako „Podmínky“) představují zvláštní smlouvu mezi společností ESET spol. s r.o., se sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I v oddílu Sro, vložka 3586/B, s obchodním registračním číslem 31 333 535 (dále jen "ESET" nebo "Poskytovatel") a Vámi, fyzickou anebo právnickou osobou (dále jen "Vy", "Uživatel") přistupující k účtu pro správu, ESET Cloud Administrator a používající online služby, které vlastní a řídí společnost ESET (dále jako "Účet"). Pokud využíváte Účet jménem organizace, souhlasíte s těmito Podmínkami jménem dané organizace a zaručujete se, že máte oprávnění zavázat tuto organizaci těmito Podmínkami. V takovém případě se pojmy „Uživatel“ a „Vy“ budou vztahovat na tuto organizaci. Tyto Podmínky si pozorně přečtěte. Vztahují se také na služby poskytované společností ESET prostřednictvím nebo ve vztahu k tomuto Účtu. Konkrétní podmínky používání jednotlivých služeb nad rámec těchto Podmínek jsou uváděny u jednotlivých služeb, přičemž jejich přijetí je součástí procesu aktivace služeb.

Zabezpečení a ochrana dat

Účet zajišťuje přístup ke službám poskytovaným společností ESET. Pro vytvoření a používání Účtu je vyžadováno úplné jméno uživatele, název společnosti, země, platná e-mailová adresa, telefonní číslo, informace o licenci a statistická data, stejně tak z důvodu zajištění a údržby služeb, které jsou prostřednictvím Účtu dostupné. Souhlasíte s tím, že na servery Poskytovatele anebo jeho obchodních partnerů mohou být shromažďovány a přenášeny údaje, které mají za účel zabezpečit funkčnost a oprávněnost používání Softwaru a ochranu práv Poskytovatele. V souvislosti s uzavřením těchto Podmínek jsou Poskytovatel nebo obchodní partneři oprávněni pro účely poskytování podpory a plnění těchto Podmínek přenášet, zpracovávat a uchovávat údaje, které Vás umožní identifikovat v nevyhnutelném rozsahu. Jste oprávněni používat Účet výhradně za účelem a způsobem, pro který je určen podle těchto Podmínek, podmínek jednotlivých služeb a dokumentace.

Za zabezpečení vašeho Účtu a přihlašovacích údajů zodpovídáte vy. Společnost ESET není zodpovědná za žádné ztráty ani škody v důsledku nedodržení této vaší povinnosti zajišťovat bezpečnost. Uživatel je dále zodpovědný za jakoukoli aktivitu související s Účtem, ať již k nim má nebo nemá povolení. V případě napadení či zneužití Účtu neprodleně oznamte tuto skutečnost Poskytovateli.

Za účelem zajištění služby pro správu Účtu, je vyžadován sběr dat z připojených spravovaných zařízení společně s informacemi o správě (dále jako "ECA Data"). ECA Data poskytujete společnosti ESET výhradně za účelem zajištění služby pro správu Účtu. ECA Data jsou zpracovávána a uchovávána v souladu s bezpečnostními politikami a postupy společnosti ESET, stejně tak v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Podrobnosti o ochraně soukromí, ochraně osobních údajů a vašich práv jako subjektu údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Fair Use Policy

Souhlasíte s tím, že budete Účet a jeho funkce používat pouze způsobem, který neomezuje přístup k těmto službám pro ostatní Koncové uživatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit rozsah poskytovaných služeb jednotlivým Uživatelů, aby mohl služby využívat nejvyšší možný počet Uživatelů. Omezením rozsahu služeb se rozumí též úplné ukončení možnosti využívat některé z funkcí Účtu a odstranění dat a informací.

Poskytovatel si dále vyhrazuje právo omezit počet zařízení spravovaných Účtem. Můžete přidat a spravovat až 250 koncových zařízení s určenými produkty Poskytovatele.

Omezení používání

Použití Účtu je striktně omezeno na správu produktů Poskytovatele určených na ochranu koncových zařízení, které jsou aktivovány pomocí vyhrazených cloudových licencí Poskytovatele, jako jsou například ESET Endpoint Protection Standard Cloud, ESET Endpoint Protection Advanced Cloud, ESET Secure Business Cloud a šifrovací produkt ESET Full Disc Encryption. Počet šifrovacích produktů spravovaných prostřednictvím Účtu nesmí překročit počet spravovaných bezpečnostních produktů v souladu Fair Use Policy a požadavkem na správu maximálně 250 koncových zařízení. Poskytovatel si dále vyhrazuje právo omezit počet produktů spravovaných Účtem v případě Vašeho nesouladu s tímto omezením.

Lokalita

Poskytovatel Vám může umožnit výběr lokality pro hostování vašeho Účtu, zahrnující Poskytovatelem doporučenou lokalitu. Berete na vědomí, že výběr jiné než doporučené lokality může ovlivnit Váš uživatelský zážitek. ESET si vyhrazuje právo kdykoli změnit konkrétní lokalitu bez předchozího upozornění za účelem vylepšení poskytovaných služeb poskytovaných společností ESET v souladu s Vašimi preferencemi na lokalitu (například Evropská unie).

Software

Společnost ESET nebo její příslušní dodavatelé vlastní nebo mohou uplatňovat autorská práva na veškerý software, který je k dispozici stránkách účtu (dále jako „Software“). Software je možné používat jen v souladu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem (dále jako „EULA“). Smlouva EULA se poskytuje spolu se Softwarem nebo je jeho součástí. Software dodaný se smlouvou EULA nelze nainstalovat bez souhlasu uživatele se smlouvou EULA. Další informace týkající se licencování, autorských práv, dokumentace a ochranných známek se nacházejí v dokumentu Právní informace.

Restrikce

Nesmíte Účet kopírovat, šířit, oddělovat jeho části anebo vytvářet od Účtu odvozená díla. Při používání Účtu jste povinný dodržovat následovné omezení:

(a) Účet nesmíte používat, upravovat, překládat, reprodukovat, anebo převádět práva na používání Účtu anebo kopií Účtu jinak, než je výslovně uvedené v této Dohodě.

(b) Účet nesmíte prodat, sublicencovat, pronajmout anebo pronajmout si, vypůjčit si ho anebo používat na poskytování komerčních služeb.

(c) Účet nesmíte zpětně analyzovat, dekompilovat, převádět do zdrojového kódu anebo se jiným způsobem pokusit získat zdrojový kód Účtu s výjimkou rozsahu, ve kterém je takovéto omezení výslovně zakázané zákonem.

(d) Souhlasíte s tím, že budete používat Účet jen způsobem, který je v souladu se všemi platnými právními předpisy v právním systému, ve kterém Účet používáte, zejména v souladu s platnými omezeními vyplývajícími z autorského práva a dalších práv duševního vlastnictví.

Vyloučení odpovědnosti

JAKO KONCOVÝ UŽIVATEL UZNÁVÁTE, ŽE ÚČET JE POSKYTOVANÝ „TAK JAK JE", BEZ VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE DOVOLENÉ APLIKOVATELNÝMI ZÁKONY. ANI POSKYTOVATEL, ANI JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEPOSKYTUJÍ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ANEBO IMPLIKOVANÉ PROHLÁŠENÍ ANEBO ZÁRUKY, ZEJMÉNA NE ZÁRUKY PRODEJNOSTI ANEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ANEBO ZÁRUKY, ŽE ÚČET NEPORUŠUJE ŽÁDNÉ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ANEBO JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN. POSKYTOVATEL ANI ŽÁDNÁ JINÁ STRANA NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE FUNKCE ÚČTU BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY ANI ŽE ÚČET BUDE FUNGOVAT NEPŘERUŠENĚ NEBO BEZCHYBNĚ. VEŠKEROU ZODPOVĚDNOST A RIZIKO ZA VÝBĚR A POUŽÍVÁNÍ ÚČTU NA DOSAŽENÍ ZAMYŠLENÝCH VÝSLEDKŮ A ZA VÝSLEDKY Z NĚHO ZÍSKANÉ PŘEBÍRÁTE VY.

Žádné další závazky Tyto Podmínky nezakládají na straně Poskytovatele a jeho případných poskytovatelů licencí kromě závazků konkrétně uvedených v těchto Podmínkách žádné jiné závazky.

Omezení zodpovědnosti

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, JAKOU DOVOLUJÍ PLATNÉ ZÁKONY, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE POSKYTOVATEL, JEHO ZAMĚSTNANCI ANEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ ZODPOVÍDAT ZA JAKÝKOLIV UŠLÝ ZISK, PŘÍJEM ANEBO PRODEJ, ANEBO ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU DAT, ANEBO ZA NÁKLADY VYNALOŽENÉ NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ ANEBO SLUŽEB, ZA MAJETKOVÉ ŠKODY, ZA OSOBNÍ ÚJMU, ZA PŘERUŠENÍ ČINNOSTI, ZA ZTRÁTU OBCHODNÍCH INFORMACÍ, ANI ZA JAKÉKOLIV SPECIÁLNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, EKONOMICKÉ, POJISTNÉ, TRESTNÉ, SPECIÁLNÍ ANEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, JAKKOLIV ZAPŘÍČINĚNÉ, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ÚMYSLNÉHO JEDNÁNÍ, NEDBALOSTI ANEBO JINÉ SKUTEČNOSTI, ZAKLÁDAJÍCÍ VZNIK ZODPOVĚDNOSTI, VZNIKLÉ POUŽÍVÁNÍM ANEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT ÚČET, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL ANEBO JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI UVĚDOMĚNÍ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD.APPLICABLE POKUD NĚKTERÉ STÁTY A NĚKTERÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ZODPOVĚDNOSTI, ALE MOHOU DOVOLOVAT OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI, JE ZODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE, JEHO ZAMĚSTNANCŮ ANEBO POSKYTOVATELŮ LICENCÍ OMEZENÁ DO VÝŠE CENY, KTEROU JSTE ZAPLATILI POSKYTOVATELI.

Kontrola exportu a reexportu

Účet, software, jejich součásti anebo dokumentace podléhají opatřením o kontrole dovozu a vývozu na základě právních předpisů, které mohou vydávat vlády příslušné na jejich vydání podle aplikovatelného práva, včetně U.S. Export Administration Regulations, jakož i omezení týkajících se koncového uživatele, způsobu použití a místa určení vydaných vládou USA a jinými vládami. Souhlasíte, že budete striktně dodržovat všechny aplikovatelné dovozní a vývozní předpisy a uznáváte, že nesete zodpovědnost za získání všech povolení potřebných na export, reexport, převod nebo import.

Právní řád a jazyk

Tyto Podmínky se řídí a musí být vykládány v souladu se zákony Slovenské republiky. Koncový uživatel a Poskytovatel se dohodli, že kolizní ustanovení rozhodujícího právního řádu a Dohod OSN o smlouvách při mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Výslovně souhlasíte, že řešením jakýchkoli sporů nebo nároků vůči Poskytovateli nebo sporů a nároků souvisejících s vaším používáním Softwaru bude pověřen příslušný Obvodní soud v Bratislavě I. (Slovenská republika) a výslovně souhlasíte s výkonem jurisdikce tímto soudem.

V případě rozporů mezi jazykovými verzemi bude vždy rozhodující verze v angličtině, protože verze v angličtině je považována za originál.

Všeobecná ustanovení

Společnost ESET si vyhrazuje právo kdykoli upravit tyto Podmínky nebo jakékoli jejich části bez předchozího upozornění, a to aktualizací tohoto dokumentu tak, aby se do něj promítly změny zákonů nebo změny týkající se účtu. O jakékoli změně Podmínek v rámci účtu budete informováni. Pokud s danými změnami Podmínek nebudete souhlasit, můžete účet zrušit. Pokud svůj účet nezrušíte, jste vázáni případnými dodatky nebo úpravami těchto Podmínek. Doporučujeme vám pravidelně navštěvovat tuto stránku a přečíst si aktuální Podmínky, které se vztahují k používání účtu.

Oznámení

Všechna oznámení je třeba doručit na následující adresu: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika.

Dodatek č.1

ESET Management Agent

Dodatek č.2

Smlouva o zpracování údajů

Dodatek č.3

Standardní smluvní body