Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Przypisywanie aktywowanych urządzeń do lokacji

Można przypisać aktywowane urządzenia do lokacji, a także wyeksportować listę przypisanych urządzeń.

Aby przydzielić aktywowane urządzenia do „Lokacji testowej 1"

1.Przydziel niestandardową liczbę stanowisk z aktywowanej licencji do „Lokacji testowej 1".

2.Na ekranie Aktywowane urządzenia wybierz odpowiednie urządzenia i kliknij przycisk Przenieś.

3.W oknie dialogowym Przypisywanie miejsc do lokacji wybierz pozycję Testuj lokację 1 i kliknij przycisk Przenieś.


note

Brak dostępnych lokacji

Jeśli w sekcji Przypisanie miejsc do lokacji nie ma lokacji do wyboru, upewnij się, że z aktywowanej licencji przydzielono niestandardową liczbę miejsc.


important

Licencja przydzielona do lokacji

W przypadku aktywacji urządzenia z licencją przydzieloną do lokacji aktywowane urządzenie zostanie automatycznie przypisane do wybranej lokacji.

Jeśli urządzenie zostało przypisane do lokacji, można przenieść je do innej lokacji, do której przydzielono niestandardową liczbę miejsc z licencji, za pomocą której urządzenie zostało aktywowane. Jeśli na przykład chcesz przenieść aktywowane urządzenie z „Lokacji testowej 1" do „Lokacji testowej 2", wykonaj poniższe czynności:

1.Kliknij pozycję Lokacje > „Lokacja testowa 1" i wybierz pozycję Otwórz lokację.

2.Zaznacz pole wyboru obok urządzenia, które ma zostać przeniesione do „Lokacji testowej 2”, i kliknij przycisk Przenieś.

3.W oknie dialogowym Przypisywanie miejsc do lokacji wybierz „Lokacja testowa 2" i kliknij przycisk Przenieś

Aby wyeksportować listę aktywowanych urządzeń przypisanych do „Lokacji testowej 1"

1.Kliknij pozycję Lokacje > „Lokacja testowa 1" i wybierz pozycję Otwórz lokację.

2.Kliknij pozycję Eksportuj jako csv.